Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Cisco Catalyst 2960 48 10/100/1000 (4 10/100/1000/SFP, LAN Base Image)

Cisco Catalyst 2960 48 10/100/1000 (4 10/100/1000/SFP, LAN Base Image)

Kod: 122861

16 749,10 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Przeł,ą,czniki z serii Cisco Catalyst 2960

Twoja firma zasł,uguje na najlepsze rozwią,zania. Przeł,ą,czniki Cisco Catalyst 2960 obsł,ugują, poł,ą,czenia gł,osowe, wideo i danych oraz bezpieczny dostę,p. Zapewniają, też, skalowalne zarzą,dzanie na potrzeby zmieniają,cych się, wymagań, Twojej firmy.
Najważ,niejsze informacje

Przeł,ą,czniki z serii Catalyst 2960 obsł,ugują, nastę,pują,ce funkcje:

 • Kompleksowe funkcje komunikacji. Obsł,uga danych, ł,ą,cznoś,ci bezprzewodowej i usł,ug gł,osowych —, gdy zdecydujesz się, na wdroż,enie tych usł,ug, wystarczy jedna sieć,, aby zaspokoić, wszystkie potrzeby Twojej firmy.
 • Inteligencja. Ustawianie priorytetó,w dla ruchu poł,ą,czeń, gł,osowych lub wymiany danych w celu dostosowania ruchu informacji do wymagań, firmy.
 • Udoskonalone zabezpieczenia. Ochrona istotnych informacji, ochrona sieci przed nieupoważ,nionym dostę,pem oraz wyeliminowanie przestojó,w w dział,aniu.
 • Niezawodnoś,ć,. Korzystaj z opartych na standardach metod zwię,kszania niezawodnoś,ci i szybkiego przywracania normalnego dział,ania po wystą,pieniu bł,ę,dó,w. Niezawodnoś,ć, moż,na też, podnieś,ć,, dodają,c drugie ź,ró,dł,o zasilania.
 • Ł,atwe konfigurowanie. Program Cisco Network Assistant uł,atwia konfigurowanie i uaktualnianie oraz rozwią,zywanie problemó,w.

Przeł,ą,czniki z serii Cisco Catalyst 2960 oferują, mię,dzy innymi nastę,pują,ce funkcje:

 • Obsł,uga komunikacji gł,osowej, bezprzewodowej i transportu danych pozwala zainstalować, jedną, sieć, speł,niają,cą, wszystkie potrzeby w zakresie komunikacji.
 • Obsł,uga zasilania przez sieć, (Power over Ethernet) umoż,liwia ł,atwe wdraż,anie nowych funkcji, np. gł,osowych i bezprzewodowych, bez koniecznoś,ci zmian w okablowaniu.
 • Wybó,r portó,w Fast Ethernet (transfer danych 100 megabitó,w na sekundę,) lub Gigabit Ethernet (transfer danych 1000 megabitó,w na sekundę,) w zależ,noś,ci od wymagań, technicznych i moż,liwoś,ci finansowych.
 • Wiele konfiguracji modeli z moż,liwoś,cią, ł,ą,czenia komputeró,w stacjonarnych, serweró,w, telefonó,w IP, punktó,w dostę,pu bezprzewodowego, kamer przemysł,owych i innych urzą,dzeń, sieciowych.
 • Moż,liwoś,ć, konfigurowania wirtualnych sieci LAN w celu ł,ą,czenia pracownikó,w wedł,ug ich funkcji w organizacji, zespoł,ó,w projektowych lub uż,ywanych przez nich aplikacji zamiast wedł,ug lokalizacji fizycznych lub geograficznych.
 • Zintegrowane zabezpieczenia.
 • Funkcje monitorowania sieci i ulepszone rozwią,zywanie problemó,w z ł,ą,cznoś,cią,.
 • Aktualizacje oprogramowania bez dodatkowych opł,at.
 • Ograniczona czasowo gwarancja dotyczą,ca sprzę,tu.
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 122861
Producent Cisco Systems
Kod producenta WS-C2960G-48TC-L
EAN 0882658036590
Strona www http://www.cisco.com/web/PL
Recenzje