Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Canon Skaner DR-F120

Canon Skaner DR-F120

Kod: 725111

1 690,12 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 7 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Canon DR-F120
Stanowi idealne rozwią,zanie dla mał,ych biur, któ,rych pracownicy chcą, szybko i ł,atwo skanować, wiele typó,w dokumentó,w.
Skaner imageFORMULA DR-F120, wyposaż,ony w zintegrowany automatyczny podajnik dokumentó,w i moduł, skanowania pł,askiego, umoż,liwia ł,atwe i szybkie skanowanie. Doskonale nadaje się, do rejestrowania obrazu wielu typó,w dokumentó,w w wysokiej jakoś,ci.

Maksymalna wydajnoś,ć,
Model DR-F120 to niewielkie wielofunkcyjne urzą,dzenie do skanowania, któ,re wyposaż,ono zaró,wno w automatyczny podajnik dokumentó,w (ADF), jak i moduł, skanowania pł,askiego. Umoż,liwia ono wydajne i dokł,adne rejestrowanie obrazu wielu typó,w dokumentó,w. Podajnik na 50 dokumentó,w oraz zwię,kszona prę,dkoś,ć, skanowania do 20 str./min. pozwalają, oszczę,dzać, cenny czas. Model DR-F120 nie zawiedzie uż,ytkownikó,w w ich codziennej pracy. Sugerowana liczba skanowanych stron: 800.

Bezproblemowa obsł,uga papieru
Mimo niewielkiej konstrukcji i mał,ej powierzchni roboczej model DR-F120 umoż,liwia skanowanie wielu ró,ż,nych materiał,ó,w. Prosta ś,cież,ka przebiegu w przypadku podajnika ADF umoż,liwia obsł,ugę, dokumentó,w A4 i noś,nikó,w o dł,ugoś,ci do 1000 mm. Rolka separują,ca w mechanizmie podawania zwię,ksza niezawodnoś,ć, dział,ania i pozwala oszczę,dzać, czas w przypadku skanowania zró,ż,nicowanych dokumentó,w. Skaner pł,aski doskonale nadaje się, do obsł,ugi takich noś,nikó,w jak ksią,ż,ki, paszporty czy czasopisma. Ponadto umoż,liwia bezproblemowe rejestrowania obrazu stron o maks. formacie Legal. Ró,wnie dobrze sprawuje się, w domu, przy skanowaniu zdję,ć, lub innych grubych, cienkich i delikatnych dokumentó,w.

Najwyż,sza jakoś,ć, obrazu
Model DR-F120 zapewnia najwyż,szą, jakoś,ć, za każ,dym razem. Wszystko dzię,ki rozdzielczoś,ci skanowania wynoszą,cej 600 dpi, wielu wbudowanym funkcjom ulepszania obrazu i uznanej technologii przetwarzania obrazu firmy Canon. Dzię,ki funkcji tró,jwymiarowej korekcji koloró,w dostę,pnej w skanerze kolory są, odwzorowywane z niespotykaną, wiernoś,cią, wzglę,dem oryginał,ó,w.

Prosta, ł,atwa obsł,uga
Wystarczy jedno dotknię,cie przycisku, aby uzyskać, znakomite wyniki —, tryb w peł,ni automatyczny stosuje optymalne ustawienia w przypadku każ,dego skanowanego obrazu. Wbudowane narzę,dzia usuwają, puste strony i automatycznie wykrywają, format papieru i orientację, tekstu. Z kolei funkcja automatycznej korekcji przekosu prostuje dokumenty podawane pod zł,ym ką,tem. Czę,sto wykonywane zadania moż,na uproś,cić, poprzez przypisanie ich do 3 przyciskó,w zadań, na panelu skanera.

Doł,ą,czone oprogramowanie zapewnia wię,kszy wybó,r

Model DR-F120 umoż,liwia prostą, i intuicyjną, obsł,ugę, dzię,ki oprogramowaniu CaptureOnTouch 3 firmy Canon. Dzię,ki temu uniwersalnemu rozwią,zaniu do skanowania uż,ytkownicy mogą, skanować,, edytować, i wysył,ać, dokumenty jeszcze ł,atwiej. Dzię,ki interfejsowi opartemu na ikonach i procedurach „,krok po kroku”, uż,ytkownicy mogą, szybko przekształ,cić, dokumenty papierowe w pliki o ró,ż,nych formatach (PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG i PowerPoint). CaptureOnTouch jest ró,wnie prostym i skutecznym rozwią,zaniem do prostego katalogowania dokumentó,w, któ,re umoż,liwia uż,ytkownikom skanowanie i tworzenie przeszukiwalnych plikó,w PDF. Pakiet zawiera wtyczki do obsł,ugi usł,ug w chmurze —, SharePoint, SugarSync, OneDrive, Dropbox, Google Drive™, i Evernote —, a takż,e sterowniki ISIS i TWAIN.

Ł,atwa eksploatacja i konserwacja
Model DR-F120 jest ł,atwy w konserwacji dzię,ki prostej konstrukcji. Uż,ytkownicy mogą, wymieniać, rolki podawania, dzię,ki czemu nie ponoszą, kosztó,w wezwania obsł,ugi serwisowej. Koszty eksploatacji są, niskie dzię,ki duż,ej energooszczę,dnoś,ci skanera, któ,ry pobiera mniej niż, 20 W podczas pracy.

Zastosowaniezdjęcia
Układ optyczny

1-liniowy przetwornik obrazó,w CMOS CIS

Rozdzielczość optyczna

600 dpi

Rozdzielczość interpolowana0
Skanowane rozmiaryA4
Podajnik dokumentów (ADF)tak
Maksymalna szerokość oryginału216 mm
Maksymalna długość oryginału356 mm
Szybkość skanowania

- Druk czarno biał,y (A4, 200 dpi): Podajnik ADF: 20 str./min / 36 obr./min , , ,
- Druk w kolorze (A4, 200 dpi): Podajnik ADF: 10 str./min / 18 obr./min

Głębia kolorów

24-bitowy kolor

Głębia odcieni szarości

8-bitowa skala szaroś,ci (256 poziomó,w)

InterfejsUSB
Przyciski funkcyjne0
Dołączone oprogramowanie

- Sterownik ISIS/TWAIN (Windows XP/VISTA/7/8/Server 2008/Server 2012)
- CaptureOnTouch 3
- Formanty ś,rodowiska uruchomieniowego EMC Captiva Cloud

Wymiary

- Z zamknię,tą, tacą,: 469 ×, 335 ×, 120 mm
- Z otwartą, tacą,: 469 ×, 335 ×, 151 , mm

Waga4.6 kg
Zawartość zestawu0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 725111
Producent Canon
Kod producenta EM9017B003AA
EAN 4528472106588
Strona www http://www.canon.pl
Recenzje