Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Canon 4840B002

Canon 4840B002
1 795,06 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

To niewielkie urzą,dzenie wielofunkcyjne posiada w standardzie funkcję, dwustronnego druku dokumentó,w i opcję, obsł,ugi Wi-Fi. Funkcje pozwalają,ce oszczę,dzić, czas i ś,rodki umoż,liwiają, dotrzymanie terminó,w.

Funkcje
 ,-Drukowanie, kopiowanie i skanowanie
 ,-Szybkoś,ć, druku do 33 str./min
 ,-Opcjonalny moduł, Wi-Fi
 ,-5-wierszowy interfejs uż,ytkownika
 ,-Drukowanie z i skanowanie do pamię,ci USB
 ,-Gotowa do pracy w sieci, opcjonalna obsł,uga PCL i PS
 ,-Wydajnoś,ć, energetyczna
 ,-Wbudowana obsł,uga uniFLOW i e-Maintenance

Niewielkie urzą,dzenie wielofunkcyjne dla mał,ych i ś,rednich grup roboczych w dowolnej organizacji.

Wydajnoś,ć,
ImageRUNNER1133 to niewielkie urzą,dzenie o wysokich osią,gach, z czasem druku pierwszej kopii na poziomie okoł,o 8 sekund i wydajnoś,cią, 33 str./min. Zaprojektowane z myś,lą, o podniesieniu wydajnoś,ci mał,ych firm i grup roboczych, urzą,dzenie cechuje niewielki rozmiar, pojemnoś,ć, okoł,o 1050 arkuszy oraz pł,aski skaner. 5-wierszowy wyś,wietlacz jest niezwykle ł,atwy w obsł,udze, co pozwala oszczę,dzić, czas.

Kolorowe dokumenty mogą, być, skanowane przy uż,yciu pł,askiego skanera. Kompatybilnoś,ć, z rozwią,zaniem uniFLOW firmy Canon pozwala drukować, z dowolnego miejsca i umoż,liwia zebranie wydrukó,w w najwygodniejszym urzą,dzeniu w sieci. Opró,cz tego imageRUNNER1133 zapewnia wygodę, skanowania do lub drukowania z pamię,ci USB.

Kontrola kosztó,w
Kompatybilnoś,ć, z oprogramowaniem uniFLOW firmy Canon zapewnia wię,kszą, przejrzystoś,ć, kosztó,w, umoż,liwia ś,ledzenie i zlecanie konkretnych zadań, drukowania osobom, dział,om i projektom.

Kompatybilnoś,ć, z narzę,dziem e-Maintenance firmy Canon moż,e jeszcze bardziej zwię,kszyć, czas pracy za sprawą, zdalnej diagnostyki oraz automatycznego monitorowania wskaź,nikó,w i materiał,ó,w eksploatacyjnych, co pozwala zredukować, czas na czynnoś,ci administracyjne. Uż,ytkownik pł,aci tylko za wykonane wydruki, co zapewnia wię,kszą, kontrolę, kosztó,w.

Zabezpieczenia
Wbudowane zabezpieczenia sprawiają,, ż,e drukowanie jest wstrzymywane do czasu, aż, uż,ytkownik zweryfikuje swoją, toż,samoś,ć, podają,c numer PIN. Zapobiega to gromadzeniu dokumentó,w na tacach wyprowadzania papieru i przeglą,daniu ich przez nieupoważ,nione osoby. Jednocześ,nie moż,na przechowywać, maksymalnie 5. Rozwią,zanie uniFLOW firmy Canon umoż,liwia takż,e poł,ą,czenie z systemami zabezpieczeń, kart, co pozwala uż,ytkownikom na natychmiastowy dostę,p i drukowanie dowolnej liczby zadań,. Po wydrukowaniu są, one automatycznie usuwane, aby zapewnić, szczelnoś,ć, obiegu dokumentó,w.

Mniejszy wpł,yw na ś,rodowisko

Model imageRUNNER 1133 zdobył, certyfikat ENERGY STAR®, i cechuje się, niezwykle niską, klasą, cał,kowitego zuż,ycia energii. Pobó,r mocy w trybie uś,pienia wynosi zaledwie 3 W. Bardzo wydajne drukowanie dwustronne pozwala zaoszczę,dzić, wię,cej czasu i pienię,dzy, a takż,e papieru.

Integracja
Urzą,dzenie imageRUNNER 1133 moż,na bezproblemowo zintegrować, z istnieją,cą, infrastrukturą, IT za sprawą, opcjonalnej obsł,ugi PCL i PostScript. Kompatybilnoś,ć, z uniFLOW oznacza, ż,e urzą,dzenie moż,e ł,atwo wspó,ł,pracować, ze wszystkimi urzą,dzeniami imageRUNNER ADVANCE, co pozwala na tworzenie efektywnych flot mieszanych. Po podł,ą,czeniu, konsola administracyjna iWMC umoż,liwia zarzą,dzanie i monitorowanie cał,ej floty z jednego punktu kontrolnego.

Parametry kopiowania

Szybkoś,ć, kopiowania:  , , Do 33 str./min (A4)
Czas druku pierwszej kopii:  , , Okoł,o 8 sekund lub mniej
Rozdzielczoś,ć, kopiowania:  , , Maks. 600x600 dpi
Iloś,ć, kopii:  , , Do 99 kopii
Pomniejszanie/powię,kszanie:  , , , 25-400% ze zmianą, co 1%
Inne funkcje:  , , 4 na 1, kopiowanie dokumentó,w identyfikacyjnych

Parametry skanowania

Opcjonalny/standardowy:  , , Standard
Typ: , , imageRUNNER 1133A: Pł,aski skaner kolorowy i automatyczny dwustronny podajnik dokumentó,w (DADF)
Formaty obsł,ugiwanych noś,nikó,w: , , , A4, A5, Legal, Letter, formaty niestandardowe (szer. x dł,.): maks. 215,9 mm x 355,6 mm, min. 139,7 mm x 128 mm)
Gramatura obsł,ugiwanych noś,nikó,w: , , , Skanowanie jednostronne: od 50 do 105 g/m²,
Skanowanie dwustronne: od 64 do 105 g/m²,
Rozdzielczoś,ć, skanowania: , , , Tryb Pull Scan
Pł,yta: do 600 dpi w trybie czarno-biał,ym lub kolorowym
DADF: do 300 dpi w trybie czarno-biał,ym lub kolorowym
Skanowanie dwustronne: , , , Dwustronny-dwustronny (automatycznie)
Szybkoś,ć, skanowania: , , ,
Jednostronne Skan czarno-biał,y 600 dpi: 14 obr./min (A4)
Skan czarno-biał,y 300 dpi: 28 obr./min (A4)
Skan kolorowy 300 dpi: 9 obr./min (A4)
Dwustronne Skan czarno-biał,y 600 dpi: 7 obr./min (A4)
 ,Skan czarno-biał,y 300 dpi: 10 obr./min (A4)
 ,Skan kolorowy 300 dpi: 6 obr./min (A4)
Metody skanowania: , , ,
Push Scan: Funkcja wysył,ania tylko w wersji iR1133iF.
Pull Scan: Tryb skanowania TWAIN Pull we wszystkich wersjach
Skanowanie do pamię,ci USB: Tak, wszystkie modele
Dane techniczne trybu Pull:  , , , TWAIN przez program MF Toolbox Obsł,ugiwane systemy operacyjne: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7

Druk w kolorzeNie
Obszar zastosowańBiuro
Obsługiwane systemy operacyjne

UFRII-LT: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy)
PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2
PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy),
PPD: MAC OS 9.1 lub nowszy, MAC OS X (10.2.8 lub nowszy) Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7

Format20 x 25 cm
Rozdzielczość druku

600 x 600 dpi, do 1200 x 600 dpi (rozszerzone)

Maks. prędkość druku w czerni33 str/min
Druk dwustronnyRęczny
Procesor drukarki

300 Mhz

Zainstalowana pamięć256 MB
Język drukarki

-UFRII-LT (standard)
-PCL5e/6 (standard dla iR1133iF, opcja dla iR1133/A)
-PostScript Level 3 Emulation (opcja dla wszystkich modeli)

InterfejsUSB
Podajnik papieru

Podajnik papieru (standardowy):  , ,
-Kaseta o pojemnoś,ci 500 arkuszy
-Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
Podajnik papieru (opcjonalny):  , ,
-Kaseta o pojemnoś,ci 500 arkuszy
Pojemnoś,ć, tacy wyprowadzania papieru:  , ,
-50 arkuszy (60-89 g/m2)
Maksymalna pojemnoś,ć, podajnika papieru:  , ,
-1050 arkuszy

Gramatura papieru

Kaseta i opcjonalna kaseta: od 60 do 128 g/m²,
Podajnik rę,czny: od 60 do 190 g/m²,

Nośniki

Kaseta i opcjonalna kaseta: papier zwykł,y, papier makulaturowy, papier o duż,ej gramaturze, papier typu Bond
Podajnik uniwersalny: papier zwykł,y, papier makulaturowy, papier o duż,ej gramaturze, papier typu Bond, folia przezroczysta, etykiety, koperty

Wymiary

iR1133A: 450 x 472 x 465 mm/ 450 x 472 x 603 mm (z opcjonalną, kasetą,)

Waga20.5 kg
Materiały eksploatacyjne oryginalne

-TONER C-EXV40 (6000 stron)
-Dostarczane z kartridż,em startowym (2200 stron)

Opcje rozbudowy

-Zestaw PS Printer Kit-AP1
-Zestaw PCL Printer Kit-AP1
-Opcja sieci bezprzewodowej-C1
-Karta drukowania kodó,w paskowych E1: umoż,liwia drukowanie kodó,w paskowych przy uż,yciu technologii Jet Caps
-Moduł, czytnika MiCARD-A1: do czytnika kart uniFLOW MiCard, dodanie jednego portu USB I/F po prawej stronie urzą,dzenia
-Czytnik kart pamię,ci Canon-F1: system dostę,pu za pomocą, fizycznych kart, któ,ry umoż,liwia dostę,p do systemu tylko upoważ,nionym uż,ytkownikom
-Moduł, czytnika kart-G1: Moduł, do czytnika kart-F1
-Moduł, interfejsu kontroli kopiowania-C1: do urzą,dzeń, z obsł,ugą, wrzucania monet
-Podajnik kasetowy Canon-Z1: dodatkowa kaseta na 500 arkuszy
-Podstawa: podstawa moż,e zostać, umieszczona pod standardowym/opcjonalnym podajnikiem kasetowym, aby podnieś,ć, urzą,dzenie wolno stoją,ce

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 264132
Producent Canon
Kod producenta 4840B002
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.canon.pl
Recenzje