Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC MGE Galaxy 3500 20kVA 400V with 3 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8

APC MGE Galaxy 3500 20kVA 400V with 3 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8

Kod: 121457

43 677,60 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

MGE Galaxy 3500

MGE Galaxy 3500 20kVA 400V with 3 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8

Unikalna koncepcja wysuwania/wsuwania, uł,atwiają,ca wymianę, cał,ych moduł,ó,w zasilania
Obwodowy przeł,ą,cznik utrzymania, dostę,pny od frontu jednostki
Podwó,jne sieci wyjś,cia/wejś,cia umoż,liwiają,ce podł,ą,czenie do dwó,ch niezależ,nych wejś,ć, mocy w celu zwię,kszenia dostę,pnoś,ci zasilania
Poł,ą,czenia poprzez magistralę, uł,atwiają,ce wydł,uż,enie pracy szafek bateryjnych
„,Mię,kki”, rozruch, umoż,liwiają,cy korzystanie z mniejszego generatora (o mocy szacowanej wg wzoru 1,5 x moc UPS-a w kVA)
Przyjazny uż,ytkownikowi interfejs, zawierają,cy podś,wietlany ekran, niezależ,ne lampki statusu i klucze nawigacji
Karta zarzą,dzania sieciowego, umoż,liwiają,ca monitoring ś,rodowiska oraz zdalne zarzą,dzanie UPS-em poprzez poł,ą,czenie z siecią, bezpoś,rednio z poziomu przeglą,darki internetowej

Architektura UPS-aon-line double conversion
Liczba faz na wejściu3 (400V)
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorSzary
Typ obudowyTower
Wymiary

 ,

Maksymalna wysokoś,ć,
1491.00 ,mm
Maksymalna szerokoś,ć,
523.00 ,mm
Maksymalna gł,ę,bokoś,ć,
838.00 ,mm
Cię,ż,ar netto
535.00 ,KG
Waga przesył,ki
565.00 ,KG
Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym
1643.00 ,mm
Szerokoś,ć, w opakowaniu transportowym
650.00 ,mm
Wysokoś,ć, przesył,ki

1062.00 ,mm

Certyfikaty

CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111

Specyfikacja techniczna
na wyjś,ciu: ,
 • Moc wyjś,ciowa: 16 ,kW / ,20 kVA
 • Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować,: 16 ,kW / ,20 kVA
 • Napię,cie wyjś,ciowe: 400V 3PH
 • Wydajnoś,ć, przy peł,nym obcią,ż,eniu: 95.7%
 • Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,): 47–,53 Hz przy czę,stotliwoś,ci nominalnej 50 Hz
 • Inne napię,cia wyjś,ciowe: 380, 415
 • Wspó,ł,czynnik szczytu: Nieograniczone
 • Topologia: Technologia Double Conversion Online
 • Typ przebiegu: sinusoida
 • Gniazda wyjś,ciowe: (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G), (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G), (1) Screw Terminals
 • Tolerancja napię,cia wyjś,ciowego: +/-1% static and +/- 5% at 100% load step
 • Cał,k. zniekszt. harmoniczne napię,cia wyjś,ciowego: <, 2% for 0 to 100% linear load and <, 5% for full non linear load
 • Praca przy przecią,ż,eniu: 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150%
 • Wydajnoś,ć, przy poł,owie obcią,ż,enia: 95%
 • Ukł,ad obejś,ciowy (bypass): Wbudowany ukł,ad obejś,ciowy, Wbudowany statyczny ukł,ad obejś,ciowy
na wejś,ciu:
 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 400V 3PH
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 0–,70 Hz (wykrywanie automatyczne)
 • Typ gniazda wejś,ciowego
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)  ,
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 304 - 477V
 • Zmienny zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 340 - 460 (400V)V
 • Inne napię,cia wejś,ciowe: 380, 415
 • Maksymalny prą,d wejś,ciowy: 27A
 • Obcią,ż,enie wył,ą,cznika toru zasilają,cego: 35.0 , ,A
 • Cał,kowite zniekształ,cenie harmoniczne na wejś,ciu: Less than 5% for full load
 • Typ wymaganej ochrony na wejś,ciu: 3-pole breaker
    Zasilanie
    • Typ akumulatora: VRLA
    • Wstę,pnie zainstalowane baterie: 3
    • Dostę,pne gniazda na moduł,y akumulatorowe: 1
    • Typowy czas peł,nego ł,adowania akumulatora: 5 ,godziny
    • Znamionowe napię,cie akumulatora: +/-192 V (split battery referenced to neutral)
    • Napię,cie koń,ca rozł,adowania akumulatora
    • Wydajnoś,ć, dział,ania akumulatora: 94%
    • Maksymalny prą,d koń,ca rozł,adowania akumulatora: 109
    • Praca przy przecią,ż,eniu: 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150%
    W zestawie

    Zainstalowane moduł,y akumulatoró,w, Uchwyty przykrę,cane, CD z oprogramowaniem, Instrukcja uż,ytkownika, Karta do zarzą,dzanie sieciowego (Network Management Card), Zainstalowane moduł,y zasilają,ce, Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, Usł,uga rozruchu (Start-Up), Podrę,cznik uż,ytkownika

    Informacje dodatkowe

    Informacje dodatkowe

    Kod 121457
    Producent APC
    Kod producenta G35T20KH3B4S
    EAN Nie
    Strona www http://www.apc.pl
    Recenzje