Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC 0M-G7TM250CS Galaxy 7000 250kVA 400V bez baterii

APC 0M-G7TM250CS Galaxy 7000 250kVA 400V bez baterii

Kod: 757391

133 430,00 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

MGE Galaxy 7000 250 kVA

Wysoce konfigurowalny, 3-fazowy zasilacz UPS, któ,ry speł,nia szczegó,lne wymagania charakterystyczne dla ś,rednich i duż,ych centró,w danych, zakł,adó,w przemysł,owych, budynkó,w i ś,rodowisk o newralgicznym znaczeniu. Ten UPS moż,e dział,ać, w trybie ECO, któ,ry przynosi oszczę,dnoś,ci energii i redukcję, kosztó,w, a takż,e w trybie SPoT umoż,liwiają,cym przeprowadzenie dodatkowych testó,w w miejscu instalacji bez dodatkowego banku obcią,ż,eń,.

Architektura UPS-aon-line double conversion
Liczba faz na wejściu3 (400V)
Liczba akumulatorów0
Typ obudowyTower
Funkcje specjalne

- Rę,czny tor obejś,cia serwisowego
- Alarmy dź,wię,kowe
- Kompatybilny z generatorem
- Architektura o wysokiej dostę,pnoś,ci
- Moż,liwoś,ć, budowania konfiguracji ró,wnoległ,ych
- Synchronizacja wyjś,cia ze ź,ró,dł,em zewnę,trznym
- Zaawansowane funkcje elektryczne
- Tryb ECO
- Peł,nozakresowe zasilanie kW ró,wne kVA
- Moż,liwoś,ć, zarzą,dzenia przez sieć,

Oprogramowanie0
Porty zasilania we.Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Porty zasilania wy.1 x Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Pozostałe złącza we/wy

Wyjś,cie:
- 1x Hard Wire 3-wire (3PH)
- 1x Hard Wire 4-wire (3PH + N)
- 1x Hard Wire 4-wire (3PH - PEN)

ZłączaSmartSlot
Wymagania środowiskowe

- Ś,rodowisko operacyjne: 0-35 stopni C
- Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 20-80%
- Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy: 0-999.9 m
- Temperatura (przechowywanie): od -25 do 40 stopni C
- Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie): 20-80%
- Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie): 0-9000 m
- Poziom hał,asu: 70 dBA
- Klasa ochorny: IP20

Akcesoria w zestawie

- Instrukcja uż,ytkownika
- Karta do zarzą,dzania sieciowego (NMC)
- Podrę,cznik uż,ytkownika

KolorSzary
Wymiary

- Wysokoś,ć,: 1900 mm
- Szerokoś,ć,: 1412 mm
- Gł,ę,bokoś,ć,: 855 mm

Waga960 kg
Pozostałe parametry

- Poł,ą,czenie obejś,ciowe: 4 wire (3PH + N) lub 5 wire (3PH + N + G)
- Napię,cie wyjś,ciowe: 380/400/415/440 V 3PH
- Wspó,ł,czynnik szczytu: 3:1
- Napię,cie wejś,ciowe: 380/400/415/450 V 45-65Hz
- Wstę,pnie zainstalowane karty SmartSlot: 1x AP9635CH
- Alarm dź,wię,kowy
- Awaryjny wył,ą,cznik zasilania

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 757391
Producent APC
Kod producenta 0M-G7TM250CS
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.apc.pl
Recenzje