Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Abbyy PDF Transformer 3.0 Pro upgrade

Abbyy PDF Transformer 3.0 Pro upgrade
215,56 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Wersja ta umoż,liwia aktualizację, oprogramowania ABBYY PDF Transformer Pro z wersji 1.0 oraz 2.0

Firma ABBYY wprowadza na rynek nową, wersję, programu ABBYY PDF Transformer 3.0. przeznaczonego do konwersji i tworzenia plikó,w PDF. W wersji tej znalazł,y się, przeł,omowe usprawnienia przetwarzania plikó,w PDF, któ,re powodują,, ż,e jego wyniki są, dokł,adniejsze, niż, kiedykolwiek do tej pory. Dzię,ki technologii adaptatywnego rozpoznawania dokumentó,w (Adaptive Document Recognition Technology - ADRTTM), PDF Transformer 3.0 jest jedynym w swojej klasie produktem zdolnym do odtworzenia logicznej struktury dokumentu, ukł,adu tekstu i formatowania na wielu stronach konwertowanego pliku PDF. Opró,cz najwyż,szej jakoś,ci przekształ,cania plikó,w, nowa wersja oferuje wię,kszą, elastycznoś,ć, tworzenia i modyfikowania dokumentó,w PDF, zgodnie z potrzebami uż,ytkownika. Zawiera ona ró,wnież, zaawansowane funkcje bezpiecznej edycji i archiwizacji plikó,w PDF, np. moż,liwoś,ć, redagowania informacji poufnych w plikach PDF, dodawania szczegó,lnych atrybutó,w, takich jak pieczę,cie i numeratory, kompresji plikó,w PDF i zapisywania ich w przeszukiwalnym formacie PDF/A na potrzeby dł,ugotrwał,ej archiwizacji. ,

„,Poł,ą,czenie najwyż,szej jakoś,ci funkcjami przekształ,cania i generowania plikó,w PDF, z zaawansowanymi moż,liwoś,ciami modyfikacji plikó,w PDF czyni z produktu PDF Transformer 3.0 idealne narzę,dzie do pracy z plikami PDF dla firm i urzę,dó,w", powiedział, Igor Fedorets, dyrektor ds. marketingu produktó,w Desktop OCR w firmie ABBYY Ukraine. „,Wymiana informacji w formacie PDF stał,a się, już, standardem w wielu firmach. Jej obsł,uga wymaga posiadania wydajnego, a ró,wnocześ,nie prostego i dostę,pnego cenowo produktu, któ,ry pozwoli usprawnić, przetwarzanie dokumentó,w i ograniczyć, koszty. PDF Transformer 3.0 w stu procentach speł,nia wymagania wspó,ł,czesnego rynku.

Bazują,ca na opracowanej przez ABBYY nowatorskiej technologii optycznego rozpoznawania znakó,w aplikacja PDF Transformer precyzyjnie przekształ,ca dowolnego rodzaju pliki PDF na w peł,ni sformatowane, edytowalne dokumenty w 184 ję,zykach. Zapewnia ona ró,wnież, peł,ną, integrację, z popularnymi aplikacjami pakietu Microsoft Office, umoż,liwiają,c uż,ytkownikom tworzenie i przekształ,canie plikó,w PDF jednym kliknię,ciem, bezpoś,rednio z poziomu tych aplikacji.

ABBYY PDF Transformer 3.0 oferuje znaczne polepszenie dokł,adnoś,ci przekształ,cania plikó,w i ogó,lno poję,tej funkcjonalnoś,ci:

Inteligentne odwzorowanie struktury i formatowania dokumentó,w ,


Bazują,c na niepowtarzalnej technologii ADRT, PDF Transformer 3.0 inteligentnie odwzorowuje logiczną, strukturę, i formatowanie wielostronicowych dokumentó,w PDF, przekształ,canych do formatu plikó,w aplikacji Microsoft Word i Excel. PDF Transformer nie traktuje dokumentu wielostronicowego jak zbió,r oddzielnych stron, lecz jak cał,oś,ć,. W efekcie precyzyjnie odtwarza rodzime elementy formatowania aplikacji pakietu Microsoft Office, takie jak nagł,ó,wki i stopki, numeracja stron, przypisy, podpisy pod ilustracjami, a takż,e czcionki i style, dają,c uż,ytkownikowi moż,liwoś,ć, ł,atwej modyfikacji wynikowego dokumentu. Numery stron są, automatycznie aktualizowane po dodaniu lub usunię,ciu stron przez uż,ytkownika. Przypisy i podpisy są, inteligentnie kojarzone z odpowiadają,cą, im treś,cią,. Przesunię,cie lub usunię,cie treś,ci spowoduje ró,wnoczesne przeniesienie lub usunię,cie odpowiadają,cego jej przypisu lub podpisu. ,

Ł,ą,czenie i rozbudowywanie dokumentó,w

Program oferuje rozbudowane funkcje tworzenia i modyfikowania plikó,w PDF w zależ,noś,ci od potrzeb uż,ytkownikó,w. Mogą, oni obecnie z ł,atwoś,cią, ł,ą,czyć, wiele dokumentó,w w ró,ż,nych formatach w jeden dokument PDF lub doł,ą,czać, nowy plik do istnieją,cego pliku PDF, bez potrzeby jego przerabiania. ,

Wydajna kompresja MRC i obsł,uga standardu PDF/A


ABBYY PDF Transformer 3.0 oferuje nowe, wydajne funkcje optymalizacji dokumentó,w PDF na potrzeby ich wspó,ł,dzielenia i archiwizacji. Przeznaczone do dł,ugoterminowej archiwizacji dokumenty pakietu Office i pliki PDF zawierają,ce sam obraz moż,na przekształ,cić, na przeszukiwalny format PDF/A. Ponadto, dzię,ki wykorzystaniu nowej technologii kompresji MRC, moż,liwe jest nawet dziesię,ciokrotne zmniejszenie wielkoś,ci pliku PDF w celu oszczę,dnoś,ci przestrzeni dyskowej.

Redakcja danych poufnych

ABBYY PDF Transformer daje kancelariom prawnym, agencjom i wydział,om administracji, brokerom usł,ug finansowych, instytucjom ochrony zdrowia i klientom biznesowym moż,liwoś,ć, niezawodnej redakcji poufnych informacji, zaró,wno w tekstowej, jak i graficznej warstwie dokumentu PDF. ,

Pieczę,cie i numeratory

PDF Transformer pozwala w prosty sposó,b oznaczyć, i zidentyfikować, dokumenty poprzez naniesienie na nich uwag o prawach autorskich lub statusie za pomocą, pieczę,ci zawierają,cych dowolny tekst, w dowolnym kolorze i miejscu. Identyfikację,, ochronę, i automatyczną, numerację, cennych dokumentó,w umoż,liwia z kolei nowa funkcja numeratora.

Najszersza gama obsł,ugiwanych ję,zykó,w

Nowa wersja programu ABBYY PDF Transformer precyzyjnie rozpoznaje i przekształ,ca dokumenty w 184 ję,zykach, w tym w polskim, angielskim, niemieckim oraz innych ję,zykach np. ł,aciń,skim i cyrylicą,, hebrajskim, chiń,skim, japoń,skim i tajskim. Pracę, z aplikacją, dodatkowo uł,atwia uż,ytkownikowi funkcja automatycznego wykrywania ję,zyka w dokumentach jedno- i wieloję,zycznych.

Inne nowe funkcje oferowane przez PDF Transformer 3.0 to m.in.:
 ,- ulepszony mechanizm tworzenia tabel,
 ,- ulepszony interfejs uż,ytkownika,
 ,- wspó,ł,praca z pakietem Microsoft Office 2007,
 ,- obsł,uga standardu PDF 1.7.

Typ oprogramowaniaBiurowe
WersjaUpgrade
Typ licencjiKomercyjna
Liczba stanowisk / jednostek1
Czas trwania licencji / subskrypcjiNieokreślony
Szczegóły licencji
Język oprogramowaniaPolski
Wymagania sprzętowe

Komputer z procesorem IntelTM Core 2/Pentium®,/Celeron®,/ XeonTM, AMD K6 / TurionTM/ AthlonTM/DuronTM/ SempronTM lub kompatybilnym (o czę,stotliwoś,ci 1 GHz lub wyż,szej) ,
System operacyjny: Microsoft®, Windows®, Vista, Microsoft®, Windows®, Server 2008, Windows®, Server 2003, Windows XP. (Praca ze zlokalizowanym interfejsem wymaga, aby system obsł,ugiwał, odpowiedni ję,zyk) ,
Pamię,ć,: 512 MB pamię,ci RAM ,
Miejsce na dysku: 500 MB na potrzeby typowej instalacji i 512 MB w trakcie pracy programu ,
Karta wideo i monitor (o rozdzielczoś,ci min. 1024×,768)

Pozostałe parametry
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 102605
Producent Abbyy
Kod producenta 4820076590467
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.abbyy.com
Recenzje