Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Abbyy Finereader 11 Professional PL

Abbyy Finereader 11 Professional PL

Kod: 173011

530,03 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

ABBYY FineReader 11 to inteligentne oprogramowanie OCR dla uż,ytkownikó,w indywidualnych i profesjonalistó,w, pozwalają,ce przekształ,cać, zeskanowane dokumenty, pliki PDF i zdję,cia z aparatu cyfrowego do postaci umoż,liwiają,cej edycję, i przeszukiwanie, m.in. na pliki aplikacji Microsoft®, Word, Excel®, i przeszukiwalne pliki PDF. Oferowane przez nie zaawansowane funkcje rozpoznawania dają, uż,ytkownikowi moż,liwoś,ć, uwolnienia danych zawartych w dokumentach i obrazach, ró,wnocześ,nie eliminują,c potrzebę, rę,cznego przepisywania i formatowania.

ABBYY FineReader 11 pomaga osią,gną,ć, wyż,szą, wydajnoś,ć, pracy poprzez przekształ,canie zeskanowanych dokumentó,w papierowych na ich formę, edytowalną, lub przeszukiwaną,. Dokł,adne przekształ,canie tekstu oraz o 45% wyż,sza prę,dkoś,ć,, pozwala wyeliminować, potrzebę, rę,cznego przepisywania i formatowania dokumentó,w, a takż,e szybko generować, pliki wynikowe w ró,ż,nych ję,zykach ( 189 obsł,ugiwanych ję,zykó,w). Proces jest prosty –, oprogramowanie prowadzi uż,ytkownika przez poszczegó,lne etapy przekształ,cania i oferuje automatyzację, zadań, przez pojedyncze kliknię,cia.

Szybkie i precyzyjne przekształ,canie dokumentó,w papierowych do postaci cyfrowej ,

Szybciej niż, do tej pory –, moż,na przekształ,cać, skanowane obrazy do postaci plikó,w umoż,liwiają,cych edycję, i plikó,w PDF z moż,liwoś,cią, przeszukiwania! Sprawdzona technologia oferuje nawet 99% dokł,adnoś,ć, rozpoznawania. Nowy tryb czarno-biał,y pozwala generować, wyniki pracy w czasie kró,tszym o 30% przy zuż,yciu mniejszej iloś,ci miejsca na dysku.

Eliminacja rę,cznego przepisywania i formatowania

Dzię,ki nowatorskiej technologii adaptatywnego rozpoznawania dokumentó,w (Adaptive Document Recognition Technology –, ADRT) firmy ABBYY program FineReader 11 pozwala wyeliminować, rę,czne przepisywanie tekstu, precyzyjnie odtwarzają,c poszczegó,lne elementy struktury wielostronicowego dokumentu, w tym wł,aś,ciwy ukł,ad tekstu, tabele, kolumny, spis treś,ci, nagł,ó,wki i stopki, przypisy, numery stron, podpisy pod tabelami i wykresami oraz wielkoś,ć, i style czcionki.

Dokł,adna, szybka i bezpieczna konwersja plikó,w PDF

Program FineReader 11 wydajnie przekształ,ca dowolne pliki PDF na edytowalne formaty tekstowe. Umoż,liwia ró,wnież, obsł,ugę, ustawień, zabezpieczeń, plikó,w PDF, pozwalają,c na ochronę, danych poufnych oraz bezpieczne udostę,pnianie dokumentó,w wspó,ł,pracownikom i klientom.

Zwię,kszona wydajnoś,ć, pracy, dzię,ki szybkiemu dostę,powi do najczę,ś,ciej realizowanych zadań,

Przyjazny interfejs i predefiniowane, zautomatyzowane menu „,Szybkie zadania”, pozwalają, osią,gną,ć, wyż,szą, wydajnoś,ć, oraz unikną,ć, uczenia się, skomplikowanych procedur i ustawień,.

Wię,cej ję,zykó,w, niż, w jakimkolwiek innym programie OCR

ABBYY FineReader 11 potrafi przekształ,cać, dokumenty wieloję,zyczne zawierają,ce dowolną, kombinację, 189 automatycznie rozpoznawanych ję,zykó,w.

Niedoś,cigniona dokł,adnoś,ć, rozpoznawania sfotografowanych „,w biegu”, tekstó,w

Najnowocześ,niejsze narzę,dzia do korekcji obrazó,w pozwalają, uzyskać, lepsze wyniki konwersji, poprawiają,c wyglą,d zdję,ć, poruszonych, usuwają,c „,szumy”, i zniekształ,cenia perspektywy, korygują,c jasnoś,ć,, kontrast i nasycenie, a takż,e prostują,c zakrzywione wiersze tekstu.

Tworzenie e-bookó,w

Ksią,ż,ki lub artykuł,y moż,na przekształ,cać, na e-booki w formacie ePub®, lub FB2 albo wysył,ać, je wprost na konto Amazon®, Kindle®, i czytaj, kiedy chcesz.

Zapisywanie i wysył,anie plikó,w w wielu ró,ż,nych formatach (m.in. programu Writer z pakietu OpenOffice.org®,)

Aby mó,c sprostać, potrzebom biznesowym przedsię,biorstw, FineReader 11 zapewnia obsł,ugę, szerokiej gamy formató,w zapisu obrazó,w i dokumentó,w. Wyniki pracy moż,na ró,wnież, przed zapisaniem wysył,ać, wprost do aplikacji Microsoft Word, Excel®,, PowerPoint, Adobe Acrobat, WordPerfect, OpenOffice.org Writer lub przeglą,darki internetowej.

RodzajBiurowe
WersjaBox
LicencjaKomercyjna
Liczba stanowisk / jednostek1
Czas trwaniaLicencja wieczysta
Szczegóły licencji0
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

Komputer z procesorem o czę,stotliwoś,ci 1 GHz lub wyż,szej
System Microsoft®, Windows®, 8, Microsoft®, Windows®, 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003. Praca ze zlokalizowanym interfejsem wymaga, aby system obsł,ugiwał, odpowiedni ję,zyk.
1024 MB dostę,pnej pamię,ci RAM. W systemach wieloprocesorowych, kolejne 512 MB dla każ,dego dodatkowego rdzenia procesora.
700 MB na potrzeby typowej instalacji i 700 MB w trakcie pracy programu
Skaner zgodny ze standardem TWAIN lub WIA, aparat cyfrowy lub faks-modem (opcjonalnie)
Aktywne poł,ą,czenie internetowe w celu aktywacji numeru seryjnego
Karta graficzna i monitor (o rozdzielczoś,ci min. 1024×,768)
Klawiatura, mysz lub inne urzą,dzenie wskazują,ce

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 173011
Producent Abbyy
Kod producenta FR-11-PRO
EAN 4820076590580
Strona www http://www.abbyy.com
Recenzje