Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 R2fk Maxi (35śr/biuro rach.50firm/1st)

Reset2 R2fk Maxi (35śr/biuro rach.50firm/1st)

Kod: 747078

1 764,51 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Seria STANDARD to produkty zaprojektowane na potrzeby mał,ych i ś,rednich firm o dowolnym profilu dział,alnoś,ci. Powstał,a z myś,lą, o uż,ytkownikach cenią,cych czas, pienią,dze i intuicyjnoś,ć, obsł,ugi. Dzię,ki aktualizacjom przez Internet oraz moż,liwoś,ci rozbudowy nasze programy zaspokoją, potrzeby Twojej firmy takż,e w przyszł,oś,ci.

R2fk
to system umoż,liwiają,cy kompleksowe prowadzenie księ,gowoś,ci w formie ksią,g handlowych oraz dodatkowo opcjonalnie w formie księ,gi przychodó,w i rozchodó,w bą,dź, ryczał,towej ewidencji przychodó,w. Zawiera wiele moduł,ó,w dodatkowych pozwalają,cych na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na peł,ne rozliczenie firmy i jej wł,aś,cicieli z urzę,dem skarbowym.

Wybrane funkcje programu:

•, wielopoziomowy plan kont
•, automatyczne konta rozrachunkowe kontrahentó,w
•, ewidencja planowanych sald oraz wykonanie planu
•, rejestrowanie wszystkich rodzajó,w dokumentó,w: faktury VAT zakupu i sprzedaż,y, polecenia księ,gowania
•, rejestrowanie faktur eksportowych i importowych w PLN lub w walutach obcych, rozliczanie ró,ż,nic kursowych
•, automatyczne generowanie dekretó,w o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentó,w, moż,liwoś,ć, bież,ą,cej korekty proponowanego dekretu - dowolne rejestry księ,gowe
•, szybkie księ,gowanie dokumentó,w bez koniecznoś,ci uż,ywania myszki (tylko z klawiatury)
•, biblioteka kontrahentó,w (dane adresowe i kontaktowe, rachunki bankowe)
•, rozliczanie pł,atnoś,ci, rozrachunki zł,otó,wkowe i walutowe, zestawienia przeterminowanych należ,noś,ci i zobowią,zań,
•, rejestry sprzedaż,y i zakupu VAT wg aktualnych wzoró,w
•, wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK
•, e-deklaracje
•, rozliczanie podatku dochodowego CIT
•, rozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego (miesię,czne lub kwartalne) dla wł,aś,ciciela (osoba fizyczna) lub wszystkich wspó,ł,wł,aś,cicieli firmy (spó,ł,ka)
•, deklaracje roczne PIT-36L
•, ewidencja ś,rodkó,w trwał,ych, tabela amortyzacyjna, automatyczne księ,gowanie odpisó,w
•, ewidencja wyposaż,enia
•, bankowe polecenia przelewó,w i dowody wpł,at, przelewy zwykł,e, do ZUS oraz urzę,dó,w skarbowych
•, raporty kasowe i bankowe, KP, KW
•, windykacja należ,noś,ci, przypomnienia, wezwania, noty odsetkowe
•, kalkulator odsetkowy obliczają,cy odsetki ustawowe i podatkowe
•, automatyczna aktualizacja programu oraz parametró,w naliczania (skala podatkowa, skł,adki ZUS) przez Internet
•, zestaw gotowych raportó,w i zestawień,, m.in.: Dziennik dekretó,w, Analityczne zestawienie obrotó,w, Zestawienie obrotó,w i sald, Obliczenie dochodu, Rachunek zyskó,w i strat, Bilans - wł,asne zestawienia
•, automatyczne księ,gowanie faktur sprzedaż,y i zakupu wystawionych w programie R2faktury
•, uł,atwienia dla biur rachunkowych (seryjne deklaracje oraz e-deklaracje VAT-7, informacje dla podatnikó,w rozsył,ane e-ailem)

W zależ,noś,ci od zakupionej wersji program moż,e oferować, tylko niektó,re funkcje.

RodzajBiznesowe
WersjaBox
LicencjaKomercyjna
Czas trwaniaLicencja wieczysta
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji

- 35 ś,rodkó,w trwał,ych
- 50 firm
- 1 stanowisko

NośnikCD
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

- Procesor Pentium (min. 1GHz) lub kompatybilny
- OS Windows XP/Vista/7/8
- Minimum 512 MB pamię,ci RAM
- 300MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Stacja CD-ROM lub DVD-ROM
- Dostę,p do internetu (wczytanie licencji, aktualizacja)
- Monitor i karta graficzna (min. rozdzielczoś,ć, 1024 x 768)
- Drukarka laserowa lub atramentowa

Pozostałe parametry

Peł,ny opis i specyfikacja programu znajduje się, pod adresem:

http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2fk

Akcesoria w zestawie

- Pł,yta CD z programem
- Drukowana instrukcja obsł,ugi
- Broszura szybki start
- Licencja

Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 747078
Producent Reset2
Kod producenta FECAD0
EAN 5901549379754
Strona www http://www.reset2.pl
Recenzje