Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Philips Monitor 22 220V4LAB/00

Philips Monitor 22 220V4LAB/00

Kod: 311161

602,85 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Ciesz się, wspaniał,ym obrazem LED o ż,ywych kolorach z gł,oś,nikami stereofonicznymi

Ciesz się, ż,ywym obrazem LED dzię,ki temu atrakcyjnemu, lś,nią,cemu monitorowi. Jest on
wyposaż,ony w gł,oś,niki stereofoniczne i technologię, SmartControl Lite —, to ś,wietny
wybó,r!


Ż,ywy obraz za każ,dym razem
 , •, Technologia LED zapewnia ż,ywe kolory
 , •, SmartContrast zapewnia gł,ę,boką, czerń, i wię,ksze bogactwo szczegó,ł,ó,w
 , •, Wię,kszy obszar wyś,wietlania o formacie 16:10
 , •, Ł,atwe dostrajanie parametró,w wyś,wietlania dzię,ki SmartControl Lite

Nowoczesne wzornictwo

 , •, Atrakcyjna, lś,nią,ca konstrukcja
 , •, Mał,a podstawa zajmuje mał,o miejsca
 , •, Mocowanie VESA zapewnia elastycznoś,ć,

Co dzień, bardziej ekologicznie

 , •, Ekologiczny wyś,wietlacz, nie zawiera rtę,ci
 , •, Energy Star to wydajne zarzą,dzenie i niskie zuż,ycie energii
 , •, Niskie zuż,ycie energii pozwala ograniczyć, koszty

Moż,liwoś,ć, korzystania z multimedió,w

 , •, Potę,ż,ny dź,wię,k dzię,ki gł,oś,nikom o mocy 2 x 2 W RMS


Technologia LED
Biał,e diody LED to pó,ł,przewodnikowe urzą,dzenia, któ,re osią,gają, peł,ną, jasnoś,ć, szybciej, skracają,c czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają, rtę,ci, co umoż,liwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną, utylizację,. Diody LED umoż,liwiają, lepsze sterowanie podś,wietleniem LCD, zapewniają,c niezwykle wysoki wspó,ł,czynnik kontrastu. Doskonał,e odwzorowanie koloró,w to rezultat jednolitego poziomu jasnoś,ci na ekranie.

Wbudowane gł,oś,niki stereofoniczne
Teraz moż,na korzystać, z multimedió,w i aplikacji społ,ecznoś,ciowych, sł,uchają,c dź,wię,ku stereo. Te wbudowane gł,oś,niki nie tylko doskonale brzmią,, ale takż,e pomagają, unikną,ć, bał,aganu spowodowanego zewnę,trznymi przewodami oraz zapewniają, oszczę,dnoś,ć, miejsca.

SmartControl Lite
SmartControl Lite to oprogramowanie sterują,ce monitora GUI oparte o ikony 3D nastę,pnej generacji. Umoż,liwia ono dostosowanie wię,kszoś,ci parametró,w monitora, takich jak kolor, jasnoś,ć,, kalibracja ekranu, multimedia, zarzą,dzanie danymi uż,ytkownika itp. za pomocą, myszy.

SmartContrast
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyś,wietlaną, na ekranie zawartoś,ć, i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywnoś,ć, podś,wietlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartoś,ci cyfrowych obrazó,w i filmó,w, a takż,e koloró,w o ciemnych odcieniach wyś,wietlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podś,wietlenie są, regulowane tak, aby poprawnie wyś,wietlać, zawartoś,ć, aplikacji biurowych, jednocześ,nie zapewniają,c niż,sze zuż,ycie energii.

Nie zawiera rtę,ci
Monitory firmy Philips z podś,wietleniem LED nie zawierają, rtę,ci —, jednej z najbardziej toksycznych substancji wystę,pują,cych w naturze, któ,ra ma wpł,yw zaró,wno na ludzi, jak i na zwierzę,ta. Dzię,ki temu monitor jest przyjazny ś,rodowisku od momentu wytworzenia do utylizacji.

Energy Star 5.0
Energy Star to program wydajnego zarzą,dzania energią, uznawany przez amerykań,ską, Agencję, Ochrony Ś,rodowiska (EPA) oraz wiele innych krajó,w. Certyfikat Energy Star gwarantuje, ż,e kupujesz produkt, któ,ry speł,nia najnowsze standardy dotyczą,ce wykorzystania energii i pracuje z maksymalną, wydajnoś,cią, na wszystkich poziomach eksploatacji. Nowe monitory firmy Philips posiadają, certyfikat Energy Star 5.0 i speł,niają, lub przewyż,szają, jego wymagania. Przykł,adowo w trybie uś,pienia standardem dla Energy Star 5.0 jest pobó,r mocy poniż,ej 1 W, podczas gdy monitory firmy Philips zuż,ywają, poniż,ej 0,5 W. Wię,cej szczegó,ł,ó,w znajduje się, na stronie www.energystar.gov

Format ekranuPanoramiczny
Przekątna ekranu22"
Typ matrycyTFT-TN
KolorCzarny
Ekran dotykowyNie
Technologia podświetlaniaDiody LED
Obszar widzialny

473,76 (w poziomie) x 296,1 (w pionie)

Plamka matrycy0.282 mm
Rozdzielczość1680 x 1050 (WSXGA+)
Czas reakcji5 ms
Jasność250 cd/m²,
Kontrast dynamiczny10 000 000:1
Częstotliwość pozioma

30–,83 kHz

Kontrast statyczny1 000:1
Częstotliwość pionowa

56–,75 Hz

Kąt widzenia poziomy170 °,
Kąt widzenia pionowy160 °,
Ilość kolorów16,7 mln
Gniazda we/wy1 x 15-pin D-Sub
Wbudowane głośnikiTak
Wbudowany tuner TVNie
PivotNie
Certyfikaty

BSMI, Oznaczenie CE, FCC klasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, Certyfikat TCO, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Standard VESA100 x 100
Pobór mocy16.7 W
Kolor

Czarny

Wymiary

Produkt z podstawą, (mm): 512 x 416 x 213 mm
Produkt bez podstawy (mm): 512 x 348 x 48 mm

Waga3.32 kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 311161
Producent Philips
Kod producenta 220V4LAB/00
EAN 8712581655846
Strona www http://www.philips.pl
Recenzje