Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Kensington Blokada z kluczem Micro Saver

Kensington Blokada z kluczem Micro Saver

Kod: 11518

288,77 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zabezpieczenie MicroSaver®, na klucz ze stalową, linką, zapewnia skuteczną, ochronę, urzą,dzeń,. Blokada z zamkiem bę,bnowym i linką, o dł,ugoś,ci 1800 mm umoż,liwia proste zabezpieczanie laptopa. 2 klucze w zestawie.

Gł,owica blokady MicroSaver®, jest wyposaż,ona w opatentowany mechanizm blokują,cy z teownikiem. Teownik wraz z gniazdem bezpieczeń,stwa Kensington Security Slot gwarantują, doskonał,ą, ochronę,. Gumowa osł,ona zapewnia idealne poł,ą,czenie blokady i gniazda bezpieczeń,stwa, chronią,c sprzę,t. Kolejną, funkcją, odstraszają,cą, wł,amywaczy jest widoczny element zapobiegają,cy nieautoryzowanemu dostę,powi. W przypadku nieautoryzowanej pró,by otwarcia blokada Kensington MicroSaver®, zakleszcza się,, co moż,e nawet prowadzić, do zablokowania obcego klucza. Wszystkie blokady Kensington są, opracowane zgodnie z wymagają,cymi normami inż,ynieryjnymi. Kategoria tej blokady to Safe Pro. Jest to nagroda przyznana blokadom Kensington Security Locks, któ,re są, rygorystycznie testowane przez oddzielne agencje testują,ce pod ką,tem zdolnoś,ci wytrzymywania atakó,w. Każ,dy standardowy zamek jest wyposaż,ony w dwa klucze. Każ,dy klucz jest oznaczony unikatowym kodem. Zarejestruj swó,j klucz w Internecie, a w razie zgubienia otrzymasz nowy.

Blokady Kensington są, wykonane z kabli stalowych wzmacnianych wł,ó,knami wę,glowymi. Są, one poddawane rygorystycznym testom mię,dzynarodowym: obejmują,cym moż,liwoś,ć, otwarcia blokady za pomocą, wytrychu, korozję,, nieautoryzowane modyfikacje i dział,anie w ekstremalnych warunkach. Nasze blokady stale wyznaczają, nowe branż,owe standardy.

Rozwią,zania oparte o klucze gł,ó,wne zapewniają, moż,liwoś,ć, dostosowania ochrony fizycznej sprzę,tu do okreś,lonych potrzeb biznesowych. Dostosuj dostę,p za pomocą, zestawu blokad, któ,re moż,na otworzyć, za pomocą, klucza gł,ó,wnego. Zapewnij pracownikom unikatowe klucze do blokad, a sam korzystaj z klucza gł,ó,wnego lub daj pracownikom identyczne klucze zapewniają,ce dostę,p do wspó,ł,dzielonego sprzę,tu. To doskonał,e rozwią,zanie w przypadku wspó,lnych komputeró,w przenoś,nych i sprzę,tu audio/wideo. Dla tej blokady są, dostę,pne trzy typy kluczy gł,ó,wnych. 1. Dostę,p tylko dla administratora —, rozwią,zania oparte o pojedyncze klucze. Peł,na kontrola za pomocą, jednego klucza 2. Dostę,p dla administratora za pomocą, kluczy uż,ytkownikó,w —, rozwią,zania oparte o klucz gł,ó,wny Peł,ne bezpieczeń,stwo, prosty dostę,p indywidualny 3. Dostę,p wspó,ł,dzielony —, rozwią,zania oparte o identyczne klucze.

Unikalne Cechy Produktu

  • Technologia Hidden Pin™, uniemoż,liwia nieautoryzowane otwarcie zamka, zapewniają,c najwyż,szy poziom ochrony
  • Technologia Tamper Evident™, informuje uż,ytkownika o pró,bie kradzież,y urzą,dzenia
  • Technologia Anti-Shear™, uniemoż,liwia sił,owe zerwanie zabezpieczenia
  • Wieloż,ył,owa stalowa linka o dł,. 1800mm z wł,ó,knami wę,glowymi o gr. 5.3mm stosowanymi w lotnictwie, ze stalowym rdzeniem wzmacnianym wł,ó,knami wę,glowymi
  • Wbudowana ochrona uniemoż,liwia manipulowanie przy blokadzie
  • 2 klucze w zestawie
  • Dostę,pne opcje Custom Keyed
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 11518
Producent Kensington
Kod producenta 64020
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.kensington.pl
Recenzje