Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP Scanjet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner L2741A

HP Scanjet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner L2741A

Kod: 927641

1 904,95 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Niezawodne, szybkie skanowanie na potrzeby zł,oż,onych projektó,w –, ten skaner moż,e obsł,ugiwać, 3000 arkuszy dziennie.
Moż,liwoś,ć, skanowania obu stron arkuszy z szybkoś,cią, do 50 obrazó,w (25 stron) na minutę,. Technologia HP EveryPage pomaga zapobiegać, nieprawidł,owemu podawaniu arkuszy i przyspiesza pracę,.

Ł,atwe obrazowanie każ,dej strony
Nawet w przypadku plikó,w arkuszy obejmują,cych ró,ż,ne noś,niki –, dzię,ki technologii HP EveryPage i czujnikowi ultradź,wię,kowemu.

Skanowanie dokumentó,w o rozmiarach do 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122 cali)
Z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentó,w oraz skanowanie w trybie pł,askim w przypadku noś,nikó,w o duż,ych rozmiarach.

Mniej czasu spę,dzonego na oczekiwaniu –, zł,ą,cze USB 3.0 bł,yskawicznie dostarcza dokumenty do celu.

Pracuj wydajniej dzię,ki moż,liwoś,ci szybkiego, ł,atwego skanowania.
Definiuj profile skanowania czę,sto powtarzają,cych się, typó,w dokumentó,w i skanuj do ró,ż,nych miejsc docelowych z wykorzystaniem oprogramowania HP Scan. Korzystają,c z panelu sterowania LCD, uż,ytkownik moż,e tworzyć, wymagają,ce naciś,nię,cia zaledwie jednego przycisku ustawienia na potrzeby powtarzają,cych się, zadań,.

Szybkie udostę,pnianie lub archiwizacja skanó,w bezpoś,rednio do popularnych miejsc docelowych w chmurze za pomocą, oprogramowania HP Scan.
Kompleksowy sterownik TWAIN firmy HP umoż,liwia skanowanie bezpoś,rednio do aplikacji, bez koniecznoś,ci uruchamiania innych programó,w.

Wyraź,ne obrazy i dokł,adna rejestracja tekstu

Dokł,adne skanowanie tekstu z dokumentó,w do ł,atwej edycji z wykorzystaniem oprogramowania HP Scan oraz I.R.I.S. Oprogramowanie do OCR Readiris™, Pro. Realistyczne skany dokumentó,w, grafiki i zdję,ć, o wysokiej ostroś,ci i rozdzielczoś,ci maks. 1200 dpi. Obsł,uga skanowania krawę,dzi ksią,ż,ek zapobiega zniekształ,caniu tekstu nawet w pobliż,u grzbietu ksią,ż,ki lub innych materiał,ó,w bindowanych. , Funkcje automatycznego tworzenia obrazó,w w doł,ą,czonym oprogramowaniu HP Scan umoż,liwiają, poprawę, jakoś,ci skanowanych obrazó,w i usuwanie pustych stron.

Zastosowaniezdjęcia
Układ optyczny0
Rozdzielczość optyczna

- Maks. 600 dpi (w kolorze i w czerni, automatyczny podajnik dokumentó,w)
- Maks. 1200 dpi (w kolorze i w czerni, skaner pł,aski)

Rozdzielczość interpolowana0
Skanowane rozmiaryA4
Podajnik dokumentów (ADF)tak
Maksymalna szerokość oryginału216 mm
Maksymalna długość oryginału297 mm
Szybkość skanowania

- Zdję,cie kolorowe 10 x 15 cm do pliku (200 dpi, 24-bit, TIFF): ok. 9,2 s w przypadku skanowania jednego obrazu
- Zdję,cie kolorowe 10 x 15 cm do wiadomoś,ci e-mail (150 dpi, 24-bit): ok. 8,9 s w przypadku skanowania jednego obrazu
- PDF A4 do wiadomoś,ci e-mail (300 dpi, 24-bit): ok. 13,2 s w przypadku skanowania jednego obrazu
- OCR A4 do pliku RTF (200 dpi, 24-bit): ok. 13,9 s w przypadku skanowania jednego obrazu (Brak obsł,ugi przesył,ania slajdó,w do pliku)

Głębia kolorów

24-bitowa

Głębia odcieni szarości

256 bit

InterfejsUSB
Przyciski funkcyjne

5 przyciskó,w (Tryb jednostronny/dwustronny, Zasilanie, Anuluj, Wstecz oraz Narzę,dzia/Konserwacja)

Dołączone oprogramowanie

- Sterownik skanera HP
- Sterownik skanowania HP WIA
- Sterownik skanowania HP TWAIN (z certyfikatem)
- Aplikacja HP Scan
- HP Scanner Tools Utility
- HP Event Handler (funkcja przycisku)
- HP Windows Installer
- I.R.I.S. Readiris Pro
- I.R.I.S. Cardiris
- Nuance PaperPort
- LPDF (plik z odnoś,nikiem umoż,liwiają,cym pobranie oprogramowania), Pł,yta CD nie zawiera oprogramowania dla systemu Mac.

Wymiary

460 x 387 x 145 mm.

Waga5.58 kg
Zawartość zestawu

- Skaner HP ScanJet Pro 3500 f1
- Mechanizm skanera pł,askiego HP Scanjet Pro 3500 f1
- Instrukcja instalacji
- Pł,yta CD z oprogramowaniem HP do skanowania i sterownikami
- Pł,yta CD z bonusowym zestawem oprogramowania HP
- Ulotki pomocnicze
- Podkł,adki
- Przewó,d USB
- Zasilacz
- Przewody zasilania

Pozostałe parametry

- Zasilanie: Napię,cie wejś,ciowe: od 90 do 264 V pr. zm., 50/60 Hz
- Zuż,ycie energii: , 4,51 W (tryb gotowoś,ci), 1,40 W (tryb uś,pienia), 0,22 W (urzą,dzenie wył,ą,czone automatycznie), 0,22 W (urzą,dzenie wył,ą,czone rę,cznie)
- Energy efficiency: Certyfikat ENERGY STAR®,
- Zgodnoś,ć, z systemami operacyjnymi: Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10
- Pojemnoś,ć, automatycznego podajnika dokumentó,w: Standardowo, 50 arkuszy

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 927641
Producent HP
Kod producenta L2741A, L2741A#B19
EAN 0888793138144
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje