Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Everki Plecak na laptopa 15-16cali EKP119 Flight

Everki Plecak na laptopa 15-16cali EKP119 Flight

Kod: 650010

405,08 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Plecak torba na laptopa Everki Flight do 15 - 16'' , EKP119
Everki jest ś,wiatowym liderem w produkcji najwyż,szej jakoś,ci plecakó,w i toreb dla wymagają,cych podró,ż,ują,cych. Plecaki i torby Everki wyró,ż,niają, się, najwyż,szą, jakoś,cią, oraz klasą, chronioną, wieloma patentami. Wszystkie plecaki i torby Everki konstruowane są, w USA.

Flight jest to idealny plecak dla osó,b w podró,ż,y.

Do plecaka z ł,atwoś,cią, zmieś,ci się, laptop do 16" wnę,trze wyś,cieł,ane wyją,tkowo mię,kkim i eleganckim materiał,em, tylna komora jest zamykana do 180 stopni dla ł,atwego dostę,pu. To ró,wnież, pozwala na przepuszczanie przez punkty kontrolne na lotnisku. Kontrola bez wyjmowania laptopa! Nawet przy peł,nym obcią,ż,eniu! Flight trzyma plecy i ramiona, komfortowy z gł,ę,bokimi kanał,ami przepł,ywu powietrza. Ró,wnowaga utrzymywana jest dzię,ki 5-punktowemu systemowi mocowania oraz w peł,ni regulowanym szelkom.

Przestronna komora gł,ó,wna do przechowywania oferuje duż,e kieszenie zapinane na zamek, przekł,adki do utrzymywania dokumentó,w lub urzą,dzenia peryferyjne oddzielone w mię,kkiej kieszeni któ,ra jest idealna dla iPad-a, Kindle lub innego tabletu gdzie urzą,dzenie bę,dzie bezpieczne.
Przednia kieszeń, posiada wiele szczelin na przechowywanie wizytó,wek, dwa dł,ugopisy, oraz inne waż,ne dokumenty.
Flight ma ró,wnież, suwak oraz gó,rną, kieszeń, podszyta mię,kkim materiał,em do przechowywania odtwarzacza muzyki. Kieszeń, ta posiada dedykowany otwó,r na sł,uchawki, kieszeń, zabezpiecza odtwarzacz przed pył,em lub deszczem. Istnieją, ró,wnież, dwie wygodne kieszenie boczne, któ,re zapewniają, Ci jeszcze wię,cej miejsca do przechowywania przedmiotó,w, takich jak ł,adowarki telefonu lub kompaktowy aparat cyfrowy. Jedna z kieszeni komory bocznej ma ró,wnież, dedykowany regulowany pasek do przechowywania butelki z wodą,.

Ograniczona doż,ywotnia gwarancja producenta
Moż,esz cieszyć, się, spokojem, wiedzą,c, ż,e w przypadku każ,dego produktu z rodziny Everki, nie musisz martwić, się, o odkryciu wady lub defektu po zakoń,czeniu okresu gwarancyjnego. Gwarancja Everki chroni zakup na wady produkcyjne w cał,ym cyklu ż,ycia produktu.

Wygodne kieszenie
Porzą,dkowanie rzeczy moż,e wymagać, wię,cej uwagi niż, moż,e się, wydawać,. Dlatego Everki wyposaż,ył, model Flight w liczne kieszenie z przezroczystego pokrycia (siatki) sprawia to ż,e wyszukiwanie i dostę,p do codziennych przedmiotó,w, takich jak klucze i mał,e urzą,dzenia typu latarka, nawet gdy torba jest peł,na.

Dedykowana kieszeń, do laptopa
Twó,j laptop jest jedną, z najcenniejszych Twoich rzeczy, wię,c zasł,uguje na swoją, wł,asną, kieszeń,. Ta kieszeń, jest wykonana z filcu oraz posiada miekką, wyś,ció,ł,kę, aby najlepiej chronić, Twó,j laptop przed wstrzą,sami i zadrapaniami, a ponadto zabezpieczona kieszeń, posiada blokadę, w komorze na zamek bł,yskawiczny.
 ,
Duż,e i metalowe zamki bł,yskawiczne

Flight posiada mocne zamki, są, wię,ksze i bardziej trwał,e niż, zamki któ,re moż,esz znaleź,ć, na wię,kszoś,ci innych toreb w swojej klasie. Jego mocny, cał,kowicie metalowy zamek jest zbudowany do koń,ca, kieszeń, na laptopa posiada zamek z otworami pozwalają,cymi chronić, Twoje kosztownoś,ci, gdy jesteś, w podró,ż,y.
 ,
Wielofunkcyjny system mocowania
Wygodne mini paski z przodu tego modelu na ramią,czkach pozwalają, tymczasowo przechowywać, ró,ż,ne elementy, takie jak okulary, douszne sł,uchawki lub kartę, pł,atnicza, gdy jesteś, przy kasie lub dokonują,cych się, przez check-in na lotnisku, daje moż,liwoś,ć, dokonywania szybkich transakcji.
Kieszeń, na butelkę, z wodą,
Podró,ż,ują,c w ciepł,ym klimacie, w gó,rach, nad morzem, zawsze warto mieć, przy sobie butelkę, z wodą, lub ulubionym napojem. Flight Everki wyposaż,ony jest w unikalny pasek na jednej z jego bocznych kieszeni, któ,re bezpiecznie trzyma butelkę, na miejscu. Chcesz się, napić,? Problem rozwią,zany.

Wielofunkcyjny ł,atwy dostę,p do kieszeni bocznych

Kieszenie boczne moż,a dodatkowo obcią,ż,ać, i zabrać, wiecej potrzebnych rzeczy. Flight został, zbudowany mają,c to na uwadze, w oddzielnych komorach bocznych, któ,re utrzymują, przepł,yw swojej konstrukcji, wyposaż,onych w szereg kieszeni przeznaczonych dla wielu przedmiotó,w codziennego uż,ytku, takich jak klucze, dyski flash, przybory do pisania i przenoś,ne urzą,dzenia elektroniczne. Te kieszenie są, wyposaż,one w te same wysokiej jakoś,ci zamki bł,yskawiczne.

Sł,uchawki / kieszeń, Audio
Kto nie docenia wygodę, przenoś,nych odtwarzaczy muzycznych, telefonó,w komó,rkowych i innych urzą,dzeń, dź,wię,kowych? Flight oferuje dedykowaną, kieszeń, audio, urzą,dzenia, wraz z gniazda na sł,uchawki, któ,ry zapewnia szybkie i ł,atwy dostę,p do sł,uchawek i innych kabli luzem. Wylot jest blisko poziomu barkó,w gdy torba jest przenoszona na plecach, znacznie zmniejszają,c luz i mocowanie przewodó,w. Nie pozwó,l, aby przewody był,y kł,opotem.

iPad / kieszeń, na Tablet
Dedykowane gniazdo przeznaczone do przechowywania iPada lub inne tablety, nigdy wię,cej nie bę,dziesz pozostawiać, urzą,dzenia w ź,le dopasowanej komorze gdzie urzą,dzenie się, rysuje. Rosną,ca popularnoś,ć, tabletó,w i ich rosną,ce znaczenie w szkole sprawił,o dodanie tej funkcji do torby Everki. Ta wyją,tkowa kieszonka wył,oż,ona jest miekkim filcem, któ,ra znajduje się, w komorze na laptopa, wię,c moż,esz mieć, pewnoś,ć,, ż,e Twó,j iPad lub tablet bę,dzie tak dobrze zabezpieczony jak komputer, i jak wszystkie kieszenie ta jest ł,atwo dostę,pna.

Wygodny sposó,b otwierania 180 stopni
To nie jest mit, ż,e punkty kontrolne na lotniskach nakł,adają, coraz wię,cej przepisó,w i ograniczeń, przez cał,y czas. Kontrola bezpieczeń,stwa z Everki w komorze Checkpoint Friendly jest znacznie ł,atwiejsza. Wystarczy otworzyć, kieszeń, na 180 stopni, poł,ó,ż, pł,asko na przenoś,niku, i oglą,dać, wnę,trze przez skaner rentgenowski bez bał,aganu i niedogodnoś,ci zwią,zanych z usunię,ciem przedmiotó,w z wnę,trza, moż,esz to zrobić, ł,atwo, bez przekształ,cenie reszty treś,ci torby. Szybkie, proste i skuteczne.

5-punktowy system mocowania
Dzisiejszy podró,ż,ują,cy potrzebuje torbę,, któ,ra moż,e udź,wigną,ć, duż,o masy oraz zapewniać, komfortowe noszenie. 5-punktowy system dystrybuuje obcią,ż,enie od cię,ż,aru ró,wnomiernie zmniejszają,c napię,cie mię,ś,ni i gwarantują,c ż,e czujesz lekkoś,ć, na nogi w każ,dym kroku. Podobnie jak wię,kszoś,ć, toreb, Flight ma dwa regulowane paski na dole. Everki dodaje do tego dwa regulowane paski na ramionach i jeden na piersi, któ,re dają, wię,kszą, kontrolę, nad rozkł,adem masy i ostatecznie wię,kszy komfort.

Ergonomiczny panel tylny
Noszenie laptopa i wszystkie jego akcesoria mogą, nosić, osoby bardzo wygodnie. Na szczę,ś,cie dla zmę,czonego podró,ż,nika, Flight został, zaprojektowany z mię,kkimi poduszkami, ramią,czkami oraz wyś,cieł,aną, ś,cianką, tylna, pomaga to odcią,ż,yć, barki, gdy trzeba nieś,ć, swó,j sprzę,t na dł,ugich trasach. Wyś,ció,ł,ka Mesh i gł,ę,bokie kanał,y przepł,ywu powietrza, któ,re pozwalają, na maksymalny przepł,yw powietrza, aby plecy był,y suche, chł,odne, i wygodne, nawet gdy jesteś, w cią,gł,ym ruchu.

Przekątna ekranu15''
Pasek na ramięNie
Uchwyt do rękiTak
MateriałFilc
Wymiary

- Komora na laptopa: 27,5 x 4 x 39 cm.
- Wymiary zewnę,trzne: 33 x 24 x 45 cm.

Waga1.5 kg
KolorCzarny
Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 650010
Producent Everki
Kod producenta 32194 EKP119
EAN 874933002055
Strona www Nie dotyczy
Recenzje