Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Eset Program Endpoint Antivirus NOD32 Client (5 użyt. 36 mies.) Kontynuacja

Eset Program Endpoint Antivirus NOD32 Client (5 użyt. 36 mies.) Kontynuacja

Kod: 313599

580,38 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

 ,

Szybki, skuteczny antywirus i antyspyware

 ,

 ,

Uznana na rynku ,ochrona antywirusowa ,i ,antyspyware ,dla Twojej firmy, przeznaczona do ochrony stacji roboczych ,z systemami Windows, Mac OS X oraz Linux Desktop

 ,

Antywirus dla stacji roboczych

Program ,ESET Endpoint Antivirus 'NOD32' Client ,to znany i cenionyprogram antywirusowy i antyspyware ,przeznaczony do ochrony ,stacji roboczych ,pracują,cych pod kontrolą, systemó,w ,Windows, Mac OS X ,orazLinux Desktop.

Sprawdzona ochrona antywirusowa dla Twojej firmy

ESET rozumie, ż,e Twoja sieć, firmowa potrzebuje niezawodnej ochrony –, programu, któ,ry daje Ci najwyż,szej klasy ochronę, proaktywną, przed wirusami, a jednocześ,nie nie spowalnia systemu, ani nie generuje fał,szywych alarmó,w.

Dzię,ki temu dział,anie programu jest niedostrzegalne dla uż,ytkownikó,w koń,cowych i nie angaż,uje pracownikó,w Twojego dział,u IT. Teraz ochrona ESET dostę,pna jest dla systemó,w Windows, Mac OS X oraz Linux Desktop.

Dostosowany do potrzeb zaró,wno duż,ych jak i mał,ych sieci, ESET Endpoint Antivirus 'NOD32' z konsolą, ESET Remote Administrator pozwala Ci skupić, się, na sprawach naprawdę, waż,nych.

 ,

Szybki i skuteczny antywirus i antyspyware

Rozwią,zania ESET ł,ą,czą, niezawodną,, proaktywną, ochronę, przed wirusami i nieautoryzowanym dostę,pem do komputeró,w w sieci firmowej z narzę,dziami administracyjnymi. W ten sposó,b gwarantują, bezpieczeń,stwo cyfrowym zasobom Twojej firmy.

 ,Antywirus
 ,Antyspyware
 ,System zapobiegania wł,amaniom HIPS
 ,Kontrola urzą,dzeń, peryferyjnych

Kluczowe korzyś,ci

Skuteczny silnik skanują,cy ,–, ESET wykorzystuje wiodą,cą, na rynku technologię, skanowania proaktywnego. Zabezpiecza w ten sposó,b dane Twojej firmy przed już, istnieją,cymi oraz jeszcze nieznanymi zagroż,eniami, redukują,c jednocześ,nie ryzyko fał,szywych alarmó,w do minimum.

ESET Live Grid ,- Optymalizacja skanowania oparta o tzw. biał,e listy „,bezpiecznych”, plikó,w, poł,ą,czona z bazą, reputacji plikó,w umieszczoną, w chmurze. ESET Live Grid rozpoznaje pliki na twardym dysku uż,ytkownika i sprawdza ich reputację, na serwerach producenta.

Zaawansowana kontrola urzą,dzeń, ,–, Funkcjonalnoś,ć, ta umoż,liwia administratorowi zdefiniowanie typó,w urzą,dzeń,, któ,re mogą, być, wykorzystywane na stacjach klienckich. Moż,emy zablokować,: dyski zewnę,trzne, pł,yty CD i DVD, pendrive’,y, urzą,dzenia komunikacyjne na USB (w tym modemy), drukarki USB, urzą,dzenia poł,ą,czone przez Firewire lub Bluetooth itd. Istnieje ró,wnież, moż,liwoś,ć, ustalenia biał,ej listy okreś,lonych noś,nikó,w wymiennych w oparciu o ich producenta, model czy nawet numer seryjny, opcje dostę,pu obejmują, jego cał,kowite blokowanie, moż,liwoś,ć, samego odczytu oraz odczytu i zapisu.

System zapobiegania wł,amaniom (HIPS) ,- Oferuje moż,liwoś,ć, zdefiniowana reguł, dla rejestru systemu, procesó,w, aplikacji i plikó,w, w tym monitorowania zmian w kluczach startowych, kluczach umoż,liwiają,cych zmianę, wł,aś,ciwoś,ci systemu, jak ró,wnież, zmian w waż,nych plikach (np. host file). Opró,cz tego HIPS umoż,liwia blokowanie wszystkich z wymienionych zmian.

Przywracanie wcześ,niejszej wersji bazy sygnatur wirusó,w lub moduł,ó,w programu ,- Oprogramowanie dla stacji roboczych umoż,liwia administratorowi wymuszenie (za pomocą, konsoli ERA) przywró,cenia poprzednich wersji bazy sygnatur / moduł,ó,w programu oraz wstrzymanie aktualizacji na zarzą,dzanych jednostkach na okreś,lony czas (12, 24, 48 godzin), bą,dź, na czas nieokreś,lony.

Skanowanie komunikacji szyfrowanej ,–, Zawartoś,ć, szyfrowanych protokoł,ó,w HTTPS i POP3S oraz pliki skompresowane są, dokł,adnie skanowane pod ką,tem obecnoś,ci zagroż,eń,.

Najwyż,szej klasy obsł,uga Klienta ,–, Polegaj na doś,wiadczeniu inż,ynieró,w Dział,u Pomocy Technicznej ESET, któ,rzy udzielają, fachowej pomocy zaró,wno w kwestii wdraż,ania jak i zarzą,dzania naszymi rozwią,zaniami. Jeś,li pojawi się, potrzeba skorzystania z pomocy technicznej, moż,esz liczyć, na zespó,ł, wsparcia technicznego ESET –, bezpł,atnie.

 ,

ESET Remote Administrator ,

ESET Remote Administrator ,umoż,liwia zarzą,dzanie produktami firmy ESET z poziomu konsoli administracyjnej, dostę,pnej w ję,zyku polskim. Daje to swobodę, konfiguracji oraz peł,ną, kontrolę, nad zainstalowanymi aplikacjami ESET bez wzglę,du na platformę, systemową, czy fizyczną, lokalizację, chronionego komputera.

W ramach Remote Administrator moż,esz też, uż,ywać, takich funkcji jak Menadż,er Powiadomień, oraz Zdalna Instalacja, co pozwala na zastosowanie konsekwentnej, spó,jnej polityki bezpieczeń,stwa w cał,ej sieci. Elastyczna architektura programu odpowiada ró,wnież, wymaganiom zarzą,dzania rozproszonego.

Dzię,ki konsoli moż,esz wprowadzać, dowolne polityki i reguł,y bezpieczeń,stwa, monitorować, wykryte zagroż,enia i zarzą,dzać, wszystkim komputerami zdalnie z dowolnego komputera w Twojej sieci. ESET Remote Administrator sprawia, ż,e zarzą,dzanie bezpieczeń,stwem w sieci firmowej jest banalnie proste. Jednocześ,nie mał,e aktualizacje bazy sygnatur wirusó,w nie obcią,ż,ają, ruchu sieciowego. ESET eliminuje problemy z zarzą,dzaniem ochroną, stacji roboczych i serweró,w, co pozwala zaoszczę,dzić, Twó,j cenny czas.

Wię,cej informacji ,

 ,

Ochrona wielu systemó,w

Z rozwią,zań, ESET moż,esz korzystać, niezależ,nie od systemó,w operacyjnych zainstalowanych na stacjach roboczych. W tej chwili dostę,pne są, rozwią,zania dla systemó,w Windows, Mac OS X oraz Linux Desktop.

Narzę,dzia do diagnostyki i przywracania systemu ,

SysInspector ,—, Centralnie zarzą,dzane narzę,dzie diagnostyczne dla systemó,w operacyjnych Windows wbudowane w ESET Endpoint Antivirus 'NOD32' oraz ESET Endpoint Security. Dostarcza wykaz najważ,niejszych parametró,w systemu ze wszystkich stacji roboczych, począ,wszy od aktywnych procesó,w, poł,ą,czeń, sieciowych, sterownikó,w aż, po rejestr systemu. Umoż,liwia rozszerzenie moż,liwoś,ci diagnostycznych komputera oraz kontrolę, wykorzystania komputeró,w przez pracownikó,w.

SysRescue ,—, W przypadku koniecznoś,ci odzyskania systemu, ESET SysRescue pozwala Ci przeprowadzić, je ł,atwo i szybko. Dzię,ki niemu moż,esz stworzyć, bootowalny dysk ratunkowy, któ,ry pomaga wyeliminować, trudne do usunię,cia zagroż,enia.

Moduł, Self Defense ,—, Moduł, autoochrony chroni Twó,j komputer przed wył,ą,czeniem jego zabezpieczeń, przez uż,ytkownika lub przez zagroż,enie internetowe.

 ,

 ,

 ,

RodzajBezpieczeństwo
WersjaKontynuacja
LicencjaKomercyjna
Czas trwania3 lata
Liczba stanowisk / jednostek5
Szczegóły licencji

Licencja przeznaczona dla 5 uż,ytkownikó,w

NośnikDo pobrania
Wersja językowaBrak oprogramowania
Wymagania sprzętowe0
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 313599
Producent Eset
Kod producenta ENAC-K5D3Y
EAN 5907758063552
Strona www http://www.eset.com
Recenzje