Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dymo Drukarka etykiet LabelWriter 450 Twin Turbo S0838880

Dymo Drukarka etykiet LabelWriter 450 Twin Turbo S0838880

Kod: 258139

844,64 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Dymo LabelWriter 450 Twin Turbo

Zwię,kszona wydajnoś,ć, etykietowania i obsł,ugi poczty. Drukarka DYMO LabelWriter 450 Twin Tubo mieś,ci w sobie dwie rolki etykiet, umoż,liwiają,c etykietowanie wię,kszej liczby elementó,w i obsł,uż,enie wię,kszej iloś,ci poczty w kró,tszym czasie. Dzię,ki temu moż,esz drukować, etykiety adresowe bez koniecznoś,ci wymiany rolek. Drukarka DYMO LabelWriter 450 Twin Turbo jest też, ś,wietna do drukowania duż,ych partii etykiet –, wystarczy zał,adować, dwie identyczne rolki, a urzą,dzenie automatycznie przeł,ą,czy się, na drugą, rolkę, po zuż,yciu pierwszej. Drukowanie do 71 etykiet na minutę,. Poż,egnaj się, z koniecznoś,cią, wycinania etykiet z arkuszy, a takż,e z przymusem zakupu drogiego tuszu lub tonera. To nie wszystko –, oprogramowanie doł,ą,czone do zestawu umoż,liwia drukowanie etykiet bezpoś,rednio z popularnych programó,w, a takż,e oferuje wiele innych funkcji.

Funkcje i korzyś,ci:

 • Natychmiastowa dostę,pnoś,ć, dwó,ch rolek etykiet –, doskonał,e rozwią,zanie do drukowania etykiet adresowych i innych bez wymieniania rolek
 • Dzię,ki oprogramowaniu DYMO Label v.8 moż,na sprawniej tworzyć, etykiety, sortować, dokumenty i obsł,ugiwać, pocztę,
 • Oprogramowanie DYMO Label v.8 umoż,liwia tworzenie i drukowanie etykiet adresowych, spedycyjnych, na segregatory, kodó,w kreskowych, identyfikatoró,w i wielu innych –, bezpoś,rednio z komputera PC
 • Szybkie drukowanie –, do 71 etykiet na minutę,, czyli wydajniej o 40% w poró,wnaniu z modelem podstawowym
 • Urzą,dzenie wykorzystuje termiczną, technologię, druku –, nie trzeba korzystać, z drogich tuszy lub toneró,w
 • Obsł,uga drukowania bezpoś,rednio z tekstu wprowadzonego m.in. w programach Microsoft Word, Excel, Outlook
 • Wbudowana ksią,ż,ka adresowa umoż,liwia drukowanie etykiet za pomocą, kontaktó,w z programu Outlook –, wystarczy wyszukać, i przefiltrować, kontakty, a nastę,pnie wydrukować, potrzebne etykiety
 • Tryb szybkiego drukowania (QuickPrint) umoż,liwia wydrukowanie pojedynczej etykiety, gdy tylko zajdzie taka potrzeba
 • Moż,na drukować, zaró,wno jedną, etykietę,, jak i setkę, etykiet, bez korzystania ze zbę,dnych i niewygodnych arkuszy
 • Urzą,dzenie drukuje czytelny tekst i wyraź,ne elementy graficzne oraz kody kreskowe w ulepszonym trybie graficznym, cechują,cym się, rozdzielczoś,cią, 600 x 300 dpi
 • Moż,liwoś,ć, przeglą,dania wszystkich dostę,pnych szablonó,w etykiet na ekranie –, szybko wyszukasz odpowiednią, etykietę,
 • Oszczę,dnoś,ć, energii dzię,ki nowemu „,Trybowi czuwania"
 • Opcja wspó,ł,dzielenia drukarek w systemie Windows umoż,liwia wspó,ł,pracę, z innymi pracownikami
 • Zmieś,ci się, wszę,dzie –, niewielkie rozmiary, nowoczesny design oraz kolorystka sprawiają,, ż,e drukarka bę,dzie pasować, do każ,dego nowoczesnego otoczenia biurowego
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 258139
Producent Dymo
Kod producenta S0838880
EAN 3501170838884
Strona www http://www.dymo.pl
Recenzje