Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ZPAS SU 19 600x600 6U WZ-3286-01-S2-011

ZPAS SU 19 600x600 6U WZ-3286-01-S2-011

Kod: 440138

546,08 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Szafka naś,cienna jednosekcyjna ze zdejmowanymi osł,onami bocznymi

Przeznaczona do zastosowania wewną,trz pomieszczeń,.
Dostę,pna w 6 wysokoś,ciach uż,ytkowych i 3 gł,ę,bokoś,ciach
Konstrukcję, szafki stanowi skrę,cany szkielet z drzwiami szklanymi lub blaszanymi, z odejmowanymi osł,onami bocznymi i odkrę,caną, osł,oną, tylną,.
Standardowo szafka wyposaż,ona jest w dwa ką,towniki noś,ne o rozstawie 19" z pł,ynną, regulacją, poł,oż,enia, jedną, zaś,lepkę, wył,amywaną, oraz przepust szczotkowy.
Osł,ona tylna, osł,ony boczne oraz drzwi blaszane posiadają, punkty uziemienia.
Szafka mocowana jest bezpoś,rednio do ś,ciany pomieszczenia bez koniecznoś,ci stosowania dodatkowych uchwytó,w - dobry dostę,p do ś,rub mocują,cych od wewnę,trznej strony szafki.
Ł,atwa zamiana kierunku otwierania drzwi oraz orientacji otworó,w kablowych poprzez obró,cenie szafki o 180°,.
Szeroki zakres elementó,w wyposaż,enia dodatkowego: pó,ł,ki, szuflady, zespó,ł, wentylacyjny, listwy uziemiają,ce itd.
Moż,liwoś,ć, doposaż,enia szafki w dodatkowe ką,towniki noś,ne lub belki noś,ne.

Zakres dostawy:
Szafki pakowane są, do kartonó,w. W opakowaniu znajduje się, szablon do wykonywania otworó,w w ś,cianie.

Materiał,:

Szkielet - blacha stalowa 1,5 mm
Osł,ona tylna i osł,ony boczne - blacha stalowa 0,8 mm
Ką,towniki noś,ne - blacha stalowa 1,5 mm
Zaś,lepki peł,ne - blacha stalowa 1,0 mm
Drzwi szklane - szkł,o hartowane 4,0 mm
Drzwi blaszane - blacha stalowa 0,8 mm

Wykoń,czenie powierzchni:

Szkielet i ką,towniki noś,ne –, alucynk.
Drzwi blaszane, osł,ony boczne i osł,ona tylna –, farba proszkowa RAL 7035 o grubej strukturze. Zastosowanie innych koloró,w po uzgodnieniu.

Stopień, ochrony:

IP 20 zgodnie z normą, PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529 (nie dotyczy przepustu szczotkowego).

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 440138
Producent ZPAS
Kod producenta WZ-3286-01-S2-011
EAN Nie dotyczy
Strona www http://zpasgroup.eu
Recenzje