Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Xerox Phaser 5550DN

Xerox Phaser 5550DN

Kod: 76895

9 361,18 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Niezwykł,a produktywnoś,ć,
Poznaj urzą,dzenie Phaser 5550 - drukarkę, laserową, z obsł,ugą, formatu A3 zapewniają,cą, nadzwyczajne poł,ą,czenie wydajnoś,ci z imponują,cą, jakoś,cią,.
•, Szybki wydruk - do 50 str/min jednostronnie oraz do 50 obrazó,w/min w przypadku druku dwustronnego - umoż,liwia sprawne wykonanie nawet najbardziej wymagają,cych prac.
•, Rozdzielczoś,ć, drukowania 1200 x 1200 dpi oraz technologia tonera EA-HG firmy Xerox zapewnia wyją,tkową, jakoś,ć, druku bez spowalniania wydajnoś,ci.
•, Ł,atwoś,ć, realizacji zł,oż,onych zadań, drukowania —, nawet w przypadku wielostronicowych zadań, z grafiką,, obrazami i wykresami —, dzię,ki wydajnemu procesorowi 500 MHz.
•, Czas drukowania pierwszej strony, wynoszą,cy zaledwie 6,5 sekundy oznacza kró,tkie oczekiwanie, nawet w przypadku obcią,ż,onej sieci.
•, Niestandardowe materiał,y i rozmiary oraz zaawansowane funkcje drukowania, np. sortowanie, drukowanie od krawę,dzi do krawę,dzi, sprostają, nawet najbardziej zł,oż,onym wymogom druku.

Ponadto dostę,pne są, funkcje zszywania i dziurkowania
Inteligentne, niezawodne dział,anie Drukarka laserowa Phaser 5550 posiada nowatorskie, inteligentne funkcje, któ,re uł,atwiają, instalację, i codzienne uż,ytkowanie. a wytrzymał,e podzespoł,y zapewniają, cał,kowitą, niezawodnoś,ć,.
•, Bezproblemowe drukowanie znacznych iloś,ci dokumentó,w dzię,ki wydajnemu cyklowi pracy 300 000 stron na miesią,c.
•, Instalator Xerox automatycznie instaluje i konfiguruje drukarkę, w sposó,b umoż,liwiają,cy ł,atwe poł,ą,czenie sieciowe w cią,gu kilku minut.
•, Bezpieczeń,stwo prywatnych danych dzię,ki wbudowanej obsł,udze 802.1x i IPv6, najnowszych sieciowych protokoł,ó,w zabezpieczeń,.
•, Ł,atwiejsze niż, kiedykolwiek drukowanie sieciowe. Pomocne funkcje, jak np. wbudowany serwer sieciowy CentreWare IS, umoż,liwiają, obsł,ugę, urzą,dzenia z komputeró,w uż,ytkownikó,w, a powiadomienia na e-mail informują, administratoró,w o powszechnych zdarzeniach, jak np. niski poziom tonera w momencie, w któ,rym nie ma on jeszcze wpł,ywu na jakoś,ć, druku.
•, System rozwią,zywania problemó,w on-line PhaserSMART zapewnia dostę,p online do Bazy wiedzy Xerox przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dostarczają,c sprawnie rozwią,zania i uł,atwiają,c w ten sposó,b uż,ytkownikom szybki powró,t do pracy.
Dodatkowo, powiadomienia PrintingScout wyś,wietlają, natychmiast na pulpicie wyskakują,ce komunikaty w przypadku wystą,pienia problemó,w zwią,zanych z drukiem.

Nieoceniona wartoś,ć,
To proste: Drukarka laserowa Phaser 5550 zapewnia znacznie wię,cej korzyś,ci, niż, jakakolwiek inna drukarka tej klasy, a niskie koszty uż,ytkowania gwarantują, nieprzekraczanie budż,etu.
•, Bezkonkurencyjny wskaź,nik cał,kowitego kosztu posiadania wynika z przystę,pnej ceny zakupu drukarki i niskich kosztó,w druku pojedynczej strony.
•, Wydajne materiał,y eksploatacyjne wydł,uż,ają, czas nieprzerwanej pracy, a oddzielny bę,ben i pojemnik z tonerem umoż,liwiają, optymalizację, uż,ycia każ,dego komponentu.
•, Moż,esz oczekiwać, niezawodnego dział,ania drukarki o imponują,cej szacunkowej wydajnoś,ci 500 000 bezawaryjnych wydrukó,w.
•, Wybierz najlepszą, jakoś,ć, w swojej klasie i korzystaj z ró,ż,norodnych narzę,dzi zarzą,dzania drukiem, pamię,ci do 1 GB, Adobe PostScript 3, i innych.
•, Narzę,dzie do analizy uż,ytkowania oraz funkcja Rozliczania zadań, umoż,liwiają, gromadzenie, organizowanie i analizę, danych dotyczą,cych uż,ytkowania, w celu lepszej kontroli kosztó,w.
•, Standardowa dwuletnia gwarancja potwierdza wyją,tkową, niezawodnoś,ć, i wydajnoś,ć,.

Druk w kolorzeNie
Obszar zastosowańBiuro
Obsługiwane systemy operacyjne
- Windows: 2000 / XP / 2003 Server / Vista
- Mac OS: Mac OS X 10.3 lub nowszy
- UNIX: Linux Red Hat, Fedora Core 5, SUSE 10.0, Sun Microsystems Solaris 9/10
- Inne: Novell Netware 5.x/6.5 (NDPS only), IBM AIX 5.1, HP-UX 11.0/11
Rodzaj urządzeniaLaserowa
FormatA3
Rozdzielczość druku
1200x1200 dpi
Maks. prędkość druku w czerni50 str/min
Obciążenie miesięczne300000 arkuszy/miesiąc
Druk dwustronnyAutomatyczny
Procesor drukarki
500 MHz
Zainstalowana pamięć256 MB
Maksymalna pamięć1024 MB
Język drukarki
PCL 5e
, PCL 6
InterfejsLPT
Podajnik papieru

1100 arkuszy

Odbiornik papieru

500 arkuszy

Gramatura papieru

do 90 g/m²,

Nośniki

papier zwykł,y, koperty, etykiety

Wymiary

640 x 525 x 498 mm

Waga41 kg
Ethernet10/100/1000 Mb/s
Komunikacja bezprzewodowaNie
ZłączaLPT
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 76895
Producent Xerox
Kod producenta 5550 DN
EAN Nie
Strona www http://www.xerox.pl
Recenzje