Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

wel.com Router BDG561WE

wel.com Router BDG561WE

Kod: 307900

804,61 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

ZALiP BDG561WE to najnowszy bezprzewodowy router HSPA + z technologią, 802.11n oraz zaimplementowanym serwerem VPN. Wbudowany moduł, HSPA+ umoż,liwia wygodne, stabilne poł,ą,czenie z internetem w dowolnym miejscu z prę,dkoś,cią, do 21 Mbps odbió,r i 5,76 Mbps wysył,anie. Opró,cz szerokopasmowego mobilnego dostę,pu do internetu BDG561WE posiada fizyczny port WAN ethernet, dla podł,ą,czenia stacjonarnego ł,ą,cza szerokopasmowego, obsł,ugują,cy mię,dzy innymi poł,ą,czenia PPPoE, statyczne IP, zmienne IP (klient DHCP), PPTP oraz L2TP. W celu ochrony komputeró,w znajdują,cych się, w sieci lokalnej BDG561WE został, wyposaż,ony w firewall SPI oraz moż,liwoś,ć, wygodnego tworzenia reguł, zapory sieciowej.

Router BDG561WE pracuje w nastę,pują,cych czę,stotliwoś,ciach:

 • 850/900/1900/2100 MHz dla technologii UMTS/HSPA/HSPA+
 • 850/900/1800/1900 MHz dla technologii GPRS/EDGE

Konfigurację, routera, przywracanie i zapisywanie jego ustawień, moż,na ł,atwo przeprowadzić, poprzez interfejs WWW, wykorzystują,c do tego przeglą,darkę, internetową,. Dodatkowo w BDG561WE wprowadzono ró,wnież, moż,liwoś,ć, zarzą,dzania routerem za pomocą, SMS. Wysył,ają,c odpowiedni SMS na kartę, SIM w routerze moż,na zainicjować, lub rozł,ą,czyć, poł,ą,czenie lub nawet dokonać, restartu urzą,dzenia. Funkcja ta jest niezwykle przydatna w sytuacji gdy uż,ytkownik nie ma moż,liwoś,ci zainicjowania poł,ą,czenia VPN oraz nie ma moż,liwoś,ci zrestartowania routera. Router pozwala takż,e na odbieranie i wysył,anie do jednego lub wielu uż,ytkownikó,w GSM wiadomoś,ci tekstowych SMS. Przychodzą,ce wiadomoś,ci SMS moż,na przekierować, na ustalony adres email.

Dzię,ki wykorzystaniu sieci bezprzewodowej w standardzie 802.11n oraz 4 portom LAN niezwykle ł,atwo moż,na dzielić, internet ze znajomymi i rodziną,. Wbudowany port WAN oraz moduł, mobilny umoż,liwiają, redundantne poł,ą,czenie internetowe. W przypadku awarii ł,ą,cza WAN transmisja jest automatycznie przeł,ą,czana na ł,ą,cze mobilne - failover.
Router ZALiP BDG561WE to takż,e idealne narzę,dzie do ś,wiadczenia usł,ugi dostę,pu do internetu np. na pokł,adzie autobusu. Z kolei stał,e podł,ą,czenie do internetu oraz moż,liwoś,ć, wspó,ł,pracy z zewnę,trznym odbiornikiem GPS, jest doskonał,ym sposobem na stworzenie systemu kontroli lub systemu wymiany informacji.

Gł,ó,wne cechy urzą,dzenia:

1. Mobilna brama dostę,powa do szerokopasmowego internetu 3G/4G z wbudowanym serwerem VPN oraz dodatkowym portem WAN
ethernet

 • wsparcie dla mobilnej i stacjonarnej ł,ą,cznoś,ci szerokopasmowej ,
 • wbudowany moduł, HSPA+, dostę,p do sieci 4G
 • wsparcie wielu typó,w poł,ą,czeń, WAN stacjonarnej ł,ą,cznoś,ci
  szerokopasmowej, takich jak Dynamic IP (klient DHCP), statyczne
  IP, PPPoE, PPTP, L2TP
 • funkcja fail-over - automatyczne przeł,ą,czanie pomię,dzy
  stacjonarnym i mobilnym poł,ą,czeniem
 • wbudowany mechanizm NAT umoż,liwiają,cy dostę,p do internetu
  wielu komputerom w sieci

2. Zgodnoś,ć, ze standardem 802.11 draft n i MIMO

 • maksymalna prę,dkoś,ć, transmisji do 300 Mbps
 • wsparcie dla szyfrowania WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
 • moż,liwoś,ć, utworzenia bezpiecznego poł,ą,czenia przy uż,yciu
  mechanizmu WPS

3. Zapora sieciowa SPI Firewall i zaawansowane funkcje sieciowe

 • firewall NAT, zabezpieczenie przed atakami typu DoS (Denial of
  Service)
 • kontrola dostę,pu, blokowanie adresó,w URL, filtrowanie adresó,w
  MAC
 • obsł,uga wielu sesji VPN pass-through IPSec, L2TP, PPTP
 • obsł,uga serwera wirtualnego, ALG, DMZ oraz UPnP
 • obsł,uga mechanizmu QoS dla efektywnego ustawienia priorytetó,w
  ruchu sieciowego

4. Bezpieczne poł,ą,czenie przez VPN

 • obsł,uga poł,ą,czeń, do 5-tu tuneli dla IPSec, PPTP, L2TP
 • wsparcie dla inicjatora i respondera IPSec, IPSec NAT
  Traversal, LAN to LAN remote user
 • PPTP/L2TP serwer/klient
 • Tunelowanie GRE

5. Obsł,uga kró,tkich wiadomoś,ci tekstowych SMS

 • powiadomienie o nowej wiadomoś,ci SMS
 • funkcja tworzenia, wysył,ania, czytania, przesył,ania dalej, ,
  odpowiadania i kasowania wiadomoś,ci SMS
 • przesył,anie SMS do okreś,lonego adresu email
 • powiadomienie o zapeł,nieniu pamię,ci SMS

6. Prosta instalacja i zarzą,dzanie

 • instalacja przy uż,yciu kreatora EzSetup, zarzą,dzanie poprzez
  interfejs Web
 • archiwizacja i przywracanie ustawień, urzą,dzenia, przywracanie
  ustawień, domyś,lnych
 • aktualizacja firmware poprzez interfejs Web lub aplikację,
  Windows ,
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 307900
Producent wel.com
Kod producenta BDG561WE
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje