wel.com gs0361

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Opis

GlobeSurfer III+ to nie tylko zaawansowany bezprzewodowy router, ale takż,e niewielki multimedialny kombajn, ł,ą,czą,cy w sobie wszystkie niezbę,dne funkcje serca domowego systemu komputerowego. Dzię,ki wspó,ł,pracy z sieciami telefonii GSM i UMTS oferuje uż,ytkownikom szybkie i niezawodne poł,ą,czenie HSDPA 14.4 oraz HSUPA 5.76, przekraczają,c dotychczasowe standardy.
Urzą,dzenie zamknię,te jest w wyją,tkowo funkcjonalnej obudowie wysokiej jakoś,ci, któ,rą, moż,na wygodnie zawiesić, na ś,cianie, bą,dź, postawić, na biurku w widocznym miejscu. GlobeSurfer III+ ma zł,ą,cze RJ-11, dzię,ki któ,remu moż,liwe jest podł,ą,czenie aparatu telefonicznego i prowadzenie rozmó,w gł,osowych z wykorzystaniem sieci telefonii komó,rkowej.
Wś,ró,d funkcji jakie udostę,pnia GlobeSurfer III+ warto wymienić, wbudowanego klienta USB. Rozwią,zanie to daje moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia urzą,dzeń, zewnę,trznych komunikują,cych się, z wykorzystaniem tej magistrali szeregowej –, takich jak twarde dyski czy drukarki –, bezpoś,rednio do routera. Dzię,ki temu moż,liwym staje się, szybkie i wygodne stworzenie, np. centralnego magazynu danych w sieci domowej i odtwarzanie plikó,w multimedialnych na ró,ż,nych komputerach bezpoś,rednio z dysku podł,ą,czonego do routera. Inną, moż,liwoś,cią, wykorzystania portu USB jest udostę,pnienie drukarki komputerom podł,ą,czonym do sieci, co jednocześ,nie pozwoli na zaoszczę,dzenie miejsca w pobliż,u stacji roboczych.
Podstawową, funkcją, GlobeSurfera III+ jako routera jest udostę,pnienie dostę,pu do internetu komputerom pracują,cym w sieci. Aby to uczynić,, wystarczy wybrać, odpowiedni sposó,b poł,ą,czenia –, przewodowe (gniazda RJ-45) bą,dź, bezprzewodowe (w standardach 802.11 b/g). W kolejnym kroku intuicyjny kreator podstawowych ustawień, pomoż,e w szybkim uruchomieniu urzą,dzenia. Dzię,ki niezwykle rozbudowanym moż,liwoś,ciom konfiguracyjnym i wygodnemu graficznemu interfejsowi (dostę,pna ró,wnież, zdalna konfiguracja przez CLI) router speł,ni ró,wnież, wymagania zaawansowanych uż,ytkownikó,w.
GlobeSurfer III+ to takż,e wysoki poziom bezpieczeń,stwa dla komputeró,w, któ,re pracują, w sieci. Zaawansowane funkcje zarzą,dzania poł,ą,czeniem, wł,asne schematy zabezpieczeń,, wbudowany firewall, logowanie zdarzeń,, sterowniki podpisane certyfikatem Microsoft WHQL –, to tylko kilka z cech, któ,re sprawią,, ż,e twoje dane bę,dą, pod stał,ą, ochroną,.

Additional Information

Kod 307890
Producent wel.com
Kod producenta gs0361
EAN N/A
Strona www Nie

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.