Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Unitek Adapter Mini DisplayPort - DVI Y-6302

Unitek Adapter Mini DisplayPort - DVI Y-6302

Kod: 257277

138,45 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Unitek Y-6302 akt. adapt. miniDisplayPort - DVI

Aktywny adapter MiniDisplayPort (mę,ski) do DVI-D (ż,eń,ski) marki Unitek, któ,ry w odró,ż,nieniu od adapteró,w pasywnych pozwala na podł,ą,czenie kilku monitoró,w do komputera, idealne rozwią,zanie dla graczy, jak i innych uż,ytkownikó,w MacPro potrzebują,cych wię,kszego lub kilku pulpitó,w –, np. makleró,w gieł,dowych.

Adapter obsł,uguje technologię, AMD Eyefinity któ,ra pozwala na jednoczesną, pracę, maksymalnie sześ,ciu monitoró,w.

UWAGA: Aby wykorzystać, przejś,ció,wkę, do podł,ą,czenia do komputera kilku monitoró,w wymagana jest karta obsł,ugują,ca technologię, AMD Eyefinity.
Iloś,ć, monitoró,w jakie moż,na podł,ą,czyć, zależ,y od wykorzystanej karty oraz systemu operacyjnego (system Windows 7 obsł,uguje jednocześ,nie do 6 monitoró,w, system MAC obsł,uguje jednocześ,nie do 4 monitoró,w).

Gł,ó,wne funkcje:
•,Zgodny ze specyfikacją, Display Port v1.1a , 1 oraz 2
•,Obsł,uga technologii AMD Eyefinity
•,Obsł,ugiwany standard Display Port 1.1a
•,Obsł,uga rozdzielczoś,ci do 1920x1200 (DVI-D single)

Przykł,ad zastosowania:
Posiadają,c kartę, z 2 wyjś,ciami DVI oraz 2 wyjś,ciami Mini Display Port, moż,esz z wykorzystaniem naszej aktywnej przejś,ció,wki, podł,ą,czyć, ró,wnocześ,nie do komputera nawet 4 monitory uzyskują,c w ten sposó,b jednolity obraz na kilku urzą,dzeniach.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 257277
Producent Unitek
Kod producenta Y-6302
EAN 4894160002228
Strona www http://www.tech-top.com.hk
Recenzje