Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

TP-Link TD-8817 router ADSL (Annex A, 1xRJ-45, 1xUSB)

TP-Link TD-8817 router ADSL (Annex A, 1xRJ-45, 1xUSB)
61,13 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Router/modem Ethernet TD-8817 to wydajne urzą,dzenie, w peł,ni zgodne ze standardem ADSL2+. Stanowi niezawodne i oszczę,dne rozwią,zanie do zastosowań, domowych i w mał,ych przedsię,biorstwach. Jako urzą,dzenie 2 w 1 ł,ą,czy w sobie funkcje szybkiego modemu DSL oraz jednoportowego routera NAT dział,ają,cego z prę,dkoś,cią, 10/100Mb/s. Urzą,dzenie TD-8817 pozwala w prosty sposó,b utworzyć, szybką, i zabezpieczoną, sieć, przewodową, oraz wspó,ł,dzielić, dane (pliki tekstowe, muzyczne, graficzne) oraz drukarki przez kilku uż,ytkownikó,w.

Jako urzą,dzenie 2 w 1, router TD-8817 ł,ą,czy w sobie funkcje szybkiego modemu DSL oraz jednoportowego routera NAT dział,ają,cego w z prę,dkoś,cią, 10/100Mb/s. Urzą,dzenie TD-8817 umoż,liwia zestawienie i wspó,ł,dzielenie szybkiego ł,ą,cza internetowego, bez koniecznoś,ci kupowania oddzielnego routera. Pozwala to zaoszczę,dzić, koszt zakupu dodatkowego urzą,dzenia oraz wydatki zwią,zane z jego dział,aniem.

W odró,ż,nieniu do poł,ą,czeń, dial-up, dostę,p do Internetu poprzez ł,ą,cze DSL nie powoduje opó,ź,nień, w transmisji. Modem TD-8817 wspiera najnowsze standardy ADSL zapewniają,c wię,kszą, wydajnoś,ć, transmisji (pobieranie danych z prę,dkoś,cią, 24Mb/s) i zasię,g od dostawcy usł,ug internetowych (ISP).

Dzię,ki zaporze sieciowej NAT modem TD-8817 chroni urzą,dzenia sieciowe przed potencjalnymi atakami z Internetu. Dla wię,kszego bezpieczeń,stwa, urzą,dzenie wspiera funkcje definiowania dostę,pu do sieci dla okreś,lonych adresó,w MAC lub adresó,w IP i filtrowanie nazw domen. Takie ograniczenia dostę,pu mogą, być, wykorzystywane przez administratoró,w sieciowych w przedsię,biorstwach lub przez rodzicó,w, któ,rzy chcą, w pewien sposó,b ograniczyć, dzieciom dostę,p do sieci.

Urzą,dzenie obsł,uguje mechanizmy QoS, któ,re umoż,liwiają, priorytetowanie ruchu sieciowego zapewniają,c cią,gł,ą, transmisję, IPTV oraz wolne od opó,ź,nień, w transmisji granie online. Dzię,ki temu uż,ytkownicy mogą, cieszyć, się, pł,ynną, transmisją, bezprzewodową,.

Do urzą,dzenia doł,ą,czona jest pł,yta CD zawierają,ca kreator Easy Setup Assistant. Dzię,ki niemu uż,ytkownik moż,e krok po kroku zestawić, poł,ą,czenie internetowe i skonfigurować, zabezpieczenia sieciowe. Po automatycznym uruchomieniu pł,yty moż,na szybko i bez problemó,w dokonać, konfiguracji urzą,dzenia, nie pomijają,c jego ż,adnej waż,nej funkcji.

Specyfikacja techniczna

Porty
1 port RJ45 10/100Mb/s
1 port RJ11
1 port USB
Przyciski 1 przeł,ą,cznik zasilania
Zasilacz zewnę,trzny9VDC/0,6A
Standardy IEEE IEEE 802.3, 802.3u
Standardy ADSL
Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite)
ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1
Standardy ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)
Standardy ADSL2+ ITU-T G.992.5

Funkcja Quality of Service Priorytetowanie poł,ą,czeń, QoS oprarte o IPP/ToS, DSCP oraz 802.1p
Port Forwarding Serwery wirtualne, DMZ, ACL (Access Control List)
VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec Pass-through
Protokoł,y ATM/PPP
ATM Forum UNI3.1/4.0,
PPP over ATM (RFC 2364),
PPP over Ethernet (RFC2516),
IPoA (RFC1577/2225),
PVC - do 8 poł,ą,czeń, PVC
Funkcje zaawansowane
Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt,
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay,
Network Address Translation (NAT),
Static Routing, RIP v1/v2 (opcja),
DNS Relay, DDNS
IGMP Multicast, UPnP
Bezpieczeń,stwo transmisji Zapora sieciowa NAT, filtrowanie po adresach MAC/IP/URL
Zarzą,dzanie Konfiguracja poprzez przeglą,darkę, internetową, (HTTP), zdalne zarzą,dzanie, Telnet, SNMP v1/2c, SNMP poprzez EOC, aktualizacja firmwaru poprzez sieć,, narzę,dzia do diagnostyki ruchu sieciowego

Ś,rodowisko pracy
Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃,~,40℃, (32℉,~,104℉,)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃,~,70℃, (-40℉,~,158℉,)
Dopuszczalna wilgotnoś,ć, powietrza: 10%~,90%, niekondensują,ca
Dopuszczalna wilgotnoś,ć, przechowywania: 5%~,90%, niekondensują,ca

Deklaracje i certyfikaty

CE, FCC, RoHS

Wymagania systemowe

Microsoft®, Windows®, 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, lub Windows 7, MAC®, OS, NetWare®,, UNIX®, lub Linux.

W zestawie

Router TD-8817
Zewnę,trzny rozdzielacz
Kabel telefoniczny RJ11
Kabel sieciowy RJ45
Skró,cona instrukcja obsł,ugi
Pł,yta CD
Zasilacz

Funkcje

Szybki modem DSL oraz router NAT jako jedno, ekonomiczne urzą,dzenie sieciowe

Funkcja QoS umoż,liwia pł,ynny przekaz wideo oraz wolne od opó,ź,nień, w transmisji granie online

Oprogramowanie Easy Setup Assistant umoż,liwia wygodną, i szybką, instalację,

Zapora sieciowa NAT chroni urzą,dzenia sieciowe przed potencjalnymi atakami z Internetu

Automatyczne wznawianie transmisji zapewnia cią,gł,oś,ć, poł,ą,czenia z siecią,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 202107
Producent TP-Link
Kod producenta TD-8817
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.tp-link.com
Recenzje