Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Tesoro 799430373739

Tesoro 799430373739

Kod: 954253

664,19 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Tesoro Lobera Spectrum otwiera przed uż,ytkownikiem cał,e spektrum moż,liwoś,ci oraz funkcji okraszonych niesamowitym podś,wietleniem.
Klawiatura posiada mechaniczne przeł,ą,czniki, któ,re dzię,ki zastosowaniu najnowszej technologii (zwię,kszają,cej ich wytrzymał,oś,ć, o 20%), pozwala na osią,gnię,cie nawet do 60 mln kliknię,ć, każ,dego przycisku. Peł,ne N-Key Rollover przekł,ada się, na rozgromienie przeciwnika w pył,, dzię,ki moż,liwoś,ci korzystania ró,wnocześ,nie z dowolnej liczby klawiszy, mają,c pewnoś,ć,, ż,e każ,de nasze dział,anie zostanie zarejestrowane i wykorzystane w rozgrywce. Do dyspozycji mamy ł,ą,cznie aż, 300 programowalnych klawiszy makro, 5 profili uż,ytkownika, pomię,dzy któ,rymi moż,emy się, bł,yskawicznie przeł,ą,czać, oraz Tryb Gaming Mode pozwalają,cy wył,ą,czyć, klawisz Windows.

Lobera Spectrum posiada ponadto klawisze multimedialne oraz wbudowaną, pamię,ć,, zdolną, pomieś,cić, 512KB danych.
Opró,cz ogromu funkcji i moż,liwoś,ci, klawiatura jak wszystkie inne produkty Tesoro wyró,ż,nia się, komfortem uż,ytkowania oraz niepowtarzalną, stylistyką,. Uż,ytkownik ma do dyspozycji wygodną, podpó,rkę, pod nadgarstki, Hub 2x USB 2.0, gniazda na mikrofon i sł,uchawki oraz regulowane nó,ż,ki i antypoś,lizgowe podkł,adki, zapewniają,ce przyjemnoś,ć, z uż,ytkowania oraz stabilnoś,ć, klawiatury. Cechą, charakterystyczną, Lobera Spectrum jest jej niesamowite podś,wietlenie, któ,re daję, się, dowolnie edytować,. Klawiatura pozwala na ustawienie do 9 efektó,w podś,wietlenia w cał,kowicie dowolnym kolorze, 5 poziomó,w jasnoś,ci oraz 5 niezależ,nych profili, pozwalają,c na szybkie i wygodne zmiany podś,wietlenia w dowolnym momencie. Dodatkowo mamy do dyspozycji efektowne boczne podś,wietlenie oraz indywidualne podś,wietlenie każ,dego klawisza. Lobera Spectrum na tle konkurencji wyró,ż,nia się, takż,e przyjaznym oprogramowaniem, pozwalają,cym na idealne dopasowanie klawiatury do każ,dego gracza.

Zestaw z myszkąNie
PołączeniePrzewodowe
InterfejsUSB
KolorCzarny
Wymiary

498 x 183 x 25 mm.

Waga1.5 kg
Pozostałe parametry

- N-Key Rollover przy uż,yciu portu USB
- Przeł,ą,czniki mechaniczne
- Wbudowana pamię,ć, (512KB)
- Dowolny kolor podś,wietlenia indywidualnych klawiszy
- 9 trybó,w podś,wietlenia LED
- 5 poziomó,w jasnoś,ci podś,wietlania
- Wbudowane klawisze multimedialne
- Nó,ż,ki do regulacji wysokoś,ci
- Antypoś,lizgowe podkł,adki
- Opleciony kabel
- Pozł,acany wtyk USB
- Ż,ywotnoś,ć, klawiszy - 60 milionó,w kliknię,ć,
- W peł,ni modyfikowalny kolor i styl podś,wietlenia
- Tryb Gaming Mode, któ,ry pozwala wył,ą,czyć, przycisk Windows
- 5 profili uż,ytkowania
- Ł,ą,cznie 300 programowalnych klawiszy makro
- Szybkie przeł,ą,czanie pomię,dzy profilami
- Wygodna podpó,rka pod nadgarstki
- Hub 2x USB 2.0
- Gniazda na mikrofon i sł,uchawki
- Port zasilają,cy DC-IN
- Efektywne boczne podś,wietlenie
- Przyjazne dla uż,ytkownika oprogramowanie
- Kompatybilnoś,ć,: Windows XP/Vista/7/8

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 954253
Producent Tesoro
Kod producenta 799430373739
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje