Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Techland Twoje Studio Projektowe Dom, Wnętrze, Ogród

Techland Twoje Studio Projektowe Dom, Wnętrze, Ogród

Kod: 111452

33,37 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Twoje studio projektowe to najlepszy program do projektowania domó,w, wnę,trz i ogrodó,w na ś,wiecie teraz w profesjonalnej polskiej wersji ję,zykowej!

Program w doskonał,y sposó,b ł,ą,czy amerykań,ski besteseller w dziedzinie projektowania domó,w i wnetrz Professional Home Design oraz najlepszy programu do projektowania ogrodó,w Master Landscape. Dzię,ki wspó,ł,pracy z polskimi architektami program dostosowano do polskich realió,w czynią,c go idealnym narzę,dziem dla każ,dego, kto planuje budowę, lub remont.  ,

Od pię,ciu lat najlepiej sprzedają,cy się, program do projektowania domó,w, wnę,trz i ogrodó,w na ś,wiecie!

Twoje studio projektowe jako jedyny program ł,ą,czy bogactwo w peł,ni profesjonalnych narzę,dzi projektowych z przejrzystym interfejsem i prostotą, obsł,ugi. Program przygotowano przede wszystkim z myś,lą, o tych, któ,rzy chcą, szybko i prosto stworzyć, swó,j pierwszy projekt stawiają,c na wygodę, i atrakcyjnoś,ć, wizualizacji projektu. Bogactwo w peł,ni profesjonalnych narzę,dzi takich jak planery fundamentó,w, kondygnacji i dachó,w oraz instalacji elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacji sprawia, ż,e zajmują,cy się, zawodowo projektowaniem ró,wnież, docenią, program.

 ,

Najważ,niejsze i unikalne funkcje:

 • Importowanie projektó,w i szkicó,w –, naszkicuj wł,asny plan na kartce i zeskanuj go a program samodzielnie przerobi go na projekt kondygnacji,
 • Importowanie zdję,ć, –, zeskanuj zdję,cie dowolnego rzeczywistego obiektu: okna, drzwi, pł,oty, gazony, elewacje i bł,yskawicznie dodaj go do swojego projektu,
 • Gotowe szablony i projekty –, pozwolą, Ci szybko rozpoczą,ć, pracę, nad wł,asnym projektem i bę,dą, inspiracją,,
 • Przekroje projektó,w w dowolnych pł,aszczyznach –, uł,atwiają, projektowanie, dobó,r i rozmieszczenie wyposaż,enia,
 • Analiza kosztó,w –, wygodny w uż,yciu moduł, kosztorys pozwala prowadzić, na bież,ą,co analizę, kosztó,w cał,ego projektu,
 • Planowanie ogrodó,w –, umoż,liwia miedzy innymi dobó,r roś,lin do warunkó,w klimatycznych i glebowych na Twojej dział,ce, symulację, wzrostu roś,lin (sprawdź, jak ogró,d bę,dzie wyglą,dał, za kilka lat!), planowanie oczek wodnych, nasypó,w, klombó,w gazonó,w.

Dom i ogró,d marzeń, to ró,wnież,:

 • 16 zintegrowanych programó,w narzę,dziowych pozwalają,cych kompleksowo zaprojektować, dom, wnę,trz i ogró,d,
 • Moż,liwoś,ć, przygotowania koń,cowych rysunkó,w technicznych z wł,asnego projektu,
 • Moż,liwoś,ć, szczegó,ł,owego zaprojektowania mebli i wyposaż,enia na miarę, dla kuchni, ł,azienek, pokoi dziennych i innych pomieszczeń,,
 • Zaawansowany silnik 3D z moż,liwoś,cią, ukształ,towania terenu na wł,asnej dział,ce i realistycznym oś,wietleniem,
 • Niezliczona iloś,ć, moż,liwoś,ci projektowych dla ogrodó,w: altany, oczka wodne, tarasy, pergole, klomby oraz ogromna baza roś,lin,
 • Wygodne w obsł,udze fotorealistyczne wizualizacje 3D projektu,
 • Moż,liwoś,ć, wykonania makiety wł,asnego projektu.

WYMAGANIA SPRZĘ,TOWE: - procesor Pentium, Celeron, Xeon i Centrino lub AMD Athlon, Duron i Opteron - Windows XP - 64 MB RAM - 1,4 GB wolnego miejsca na twardym dysku - karta graficzna VGA, 32 MB RAM, 800x600, 16-bit - CD-ROM - myszka lub inne urzą,dzenie wskazują,ce

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 111452
Producent Techland
Kod producenta 5907577270292
EAN 5907577270292
Strona www http://www.techland.pl
Recenzje