Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Techland Magazyn: Własna firma: Dodatkowe stanowisko

Techland Magazyn: Własna firma: Dodatkowe stanowisko

Kod: 148751

138,78 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Magazyn Wł,asna Firma to nowoczesny i jednocześ,nie prosty w obsł,udze system wspomagają,cy sprzedaż, i prowadzenie gospodarki magazynowej. Przeznaczony jest dla firm handlowych i usł,ugowych o ró,ż,nym profilu dział,alnoś,ci. Umoż,liwia wystawianie dokumentó,w magazynowych, zakupu i sprzedaż,y, dokumentó,w kasowych oraz wielu istotnych dla dział,ań, firmy zestawień,. Prowadzi kontrolę, zobowią,zań, i należ,noś,ci. Posiada ró,ż,norodne opcje konfiguracyjne przydatne dla bardziej wymagają,cych uż,ytkownikó,w. Pracuje pod platformami Windows i Linux. Architektura programu typu klient-serwer gwarantuje stabilnoś,ć, i bezpieczeń,stwo pracy w sieci.

Wybrane moż,liwoś,ci:
Sprzedaż,-Zakup:

 • wystawianie dokumentó,w sprzedaż,y,
 • generowanie dokumentó,w w formatach: pdf, xls, xml, rtf, html,
 • generowanie dokumentó,w w postaci elektronicznej,
 • korekty i edycja wszystkich dokumentó,w,
 • wystawianie dokumentó,w korygują,cych,
 • sprzedaż, bezrachunkowa –, paragon,
 • obsł,uga dokumentó,w WZ i faktur do WZ,
 • przyję,cie zewnę,trzne i wewnę,trzne,
 • zakupy, faktury zakupu wraz z dokumentami PZ,
 • zakupy nie magazynowe uwzglę,dnione w rejestrze VAT,
 • kartoteka faktur, paragonó,w, korekt, WZ, RW, PZ, PW,
 • kontrola stanó,w magazynowych,
 • moż,liwoś,ć, prowadzenia magazynu wedł,ug FIFO lub LIFO,
 • inwentaryzacja,
 • niezależ,ne rabaty dla każ,dej pozycji, rabaty dla kontrahenta, rabaty dla grup towarowych,
 • cenniki walutowe,
 • peł,na obsł,uga wielowalutowoś,ci z moż,liwoś,cią, pobrania aktualnego kursu walut z serwera NBP przez Internet,
 • dokumenty unijne WNT, WDT, faktury eksportowe,
 • praca z wieloma cennikami,
 • wspó,ł,praca z drukarkami fiskalnymi:
 • Posnet
 • Elzab (Mera, Omega, FP600)
 • Innova-Profit
 • Novitus (Vivo, Wiking)
 • Elemis Giga
 • Fasy Shamal
 • Torell Andros
 • obsł,uga kas fiskalnych:
 • Posnet (ECR, Perfect, Bingo +)
 • Elzab (System, Alfa, Alfa Plus, Alfa Super, Alfa Lux, Alfa Extra, Delta, Delta Lux, Jota, Mini, Eco)
 • Novitus (Tango, Tango Plus, System, Fiesta, Mał,e , Tango, Rumba, Bonita, Bravo, Frigo, PS 300)
 • obsł,uga czytnikó,w kodó,w kreskowych,
 • etykiety towarowe,
 • inteligentne, szybkie wyszukiwanie: towaró,w, usł,ug, kontrahentó,w,
 • podglą,d informacji o kontrahencie podczas sprzedaż,y czy zakupó,w: obrotó,w, zaległ,oś,ci, kupionego asortymentu, wystawionych dokumentó,w i wiele innych,
 • eksport do programó,w FK,

Należ,noś,ci i zobowią,zania:

 • rozliczenia z kontrahentami,
 • kontrola należ,noś,ci i spł,aty zaległ,oś,ci,
 • powią,zanie z dokumentami kasowymi,

Sł,owniki:

 • towaró,w, usł,ug i grup towarowych,
 • kontrahentó,w i grup kontrahentó,w,
 • stawek VAT,
 • grup rabató,w,
 • edytowalny sł,ownik jednostek miar,
 • kont bankowych,
 • Raporty-zestawienia
 • moż,liwoś,ć, korzystania z dowolnego wzorca raportu,
 • zestawienie sprzedaż,y,
 • stanó,w magazynowych zbiorczych i na konkretny dzień,,
 • przyję,ć,, wydań,,
 • rejestr zakupó,w i sprzedaż,y,
 • zestawienie sprzedaż,y operatora-sprzedawcy,

Kasa:

 • wystawienie dokumentó,w KP, KW i raportó,w kasowych,
 • kartoteka KP i KW,
 • konfiguracja i definiowanie danych kasy,
 • moż,liwoś,ć, pracy z wieloma kasami,

Inne:

 • rozbudowana konfiguracja programu, np. dowolny sposó,b numeracji dokumentó,w, logo na dokumentach, definiowanie wyglą,du aplikacji i wiele innych,
 • ró,ż,ne szablony wydrukó,w wystawianych dokumentó,w,
 • uż,ytkownicy-rozbudowane prawa dostę,pu,
 • intuicyjne tworzenie kopii bezpieczeń,stwa,
 • proste odtwarzanie danych z kopii bezpieczeń,stwa,
 • pilot programu, z któ,rego dostę,pne są, najczę,ś,ciej uż,ywane funkcje,
 • informacja o towarze, ró,wnież, w postaci graficznej, moż,liwoś,ć, dodania zdję,cia towaru,
 • definicja domyś,lnego dokumentu wydania,
 • internetowy system aktualizacji programu,
 • import danych z Fakturowania,
 • wspó,ł,praca z programami Księ,ga Przychodó,w i Rozchodó,w PLUS, Księ,ga Handlowa PLUS,
 • importuje dane z programu Magazyn Biznesmen i Magazyn Biznesmen mał,a firma (sł,owniki towaró,w i usł,ug, stany magazynowe oraz sł,ownik kontrahentó,w).

Minimalne wymagania systemowe:

 • procesor: 600 MHz
 • RAM: 256 MB
 • rozdzielczoś,ć, ekranu: 1024x768
 • przestrzeń, dyskowa: 200 MB
 • system operacyjny: Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista , Linux, Unix lub inny, na któ,rym jest dostę,pna wirtualna maszyna Javy

Zestawienie ró,ż,nic mię,dzy programami Magazyn Wł,asna Firma oraz Magazyn PLUS Wł,asna Firma


Funkcjonalnoś,ć, ,

Magazyn PLUS ,

Magazyn ,

Przyję,cia PW, PZ, Faktura zakupowa, WNT, Faktura RR, kartoteki oraz dokumenty korygują,ce ,

√, ,

√, ,

Wydania: Paragon, WZ, RW, FV, Faktura Exportowa, FV WDT, FV marż,a, kartoteki oraz dokumenty korygują,ce ,

√, ,

√, ,

Dokumenty w postaci elektronicznej ,

√, ,

X ,

Wiele magazynó,w ,

√, ,

X ,

Wiele cennikó,w ,

√, ,

√, ,

Wielowalutowoś,ć, ,

√, ,

√, ,

Faktury cykliczne, automatyczne ,

√, ,

X

Obsł,uga kas fiskalnych

√,

√,

wspó,ł,praca z drukarkami fiskalnymi

√,

√,

Zamó,wienia faktura PRO-Forma

√,

X

Sł,owniki definicji towaró,w, usł,ug, stawki VAT, Kontrahenci, grupy towaró,w sł,ownik cennikó,w, walut, kursó,w walut, form pł,atnoś,ci, jednostek kont bankowych,

√,

√,

Kasa KP,KW, kartoteki, raport kasowy

√,

√,

Prowadzenie wielu kas

√,

√,

Rozrachunki od dostawcó,w i odbiorcó,w

√,

√,

Produkcja

√,

X

Przelewy

√,

X

Wykorzystanie Internetu: alarmy pobieranie kursó,w walut wspó,ł,praca z E-sklep

√,

X

Wspó,ł,praca z moduł,ami zaawansowanymi

√,

X

Raporty

√,

√,

Uż,ytkownicy i uprawnienia

√,

√,

Praca w sieci

√,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 148751
Producent Techland
Kod producenta Nie dotyczy
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.techland.pl
Recenzje