Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Techland Księga Handlowa PLUS: Własna Firma jednofirmowe (3 stanowiska)

Techland Księga Handlowa PLUS: Własna Firma jednofirmowe (3 stanowiska)

Kod: 148744

839,73 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Księ,ga Handlowa PLUS Wł,asna Firma to nowoczesny i jednocześ,nie prosty w obsł,udze system do prowadzenia księ,gi handlowej z ewidencją, VAT, przeznaczony dla firm handlowych, usł,ugowych, produkcyjnych o ró,ż,nym profilu dział,alnoś,ci oraz biur rachunkowych. Umoż,liwia księ,gowanie dokumentó,w w dowolnej walucie, dokumentó,w kasowych. Sporzą,dza wiele istotnych dla dział,ań, firmy zestawień,. Generuje deklaracje VAT i PIT i CIT. Prowadzi kontrolę, zobowią,zań, i należ,noś,ci. Posiada ró,ż,norodne opcje konfiguracyjne przydatne dla bardziej wymagają,cych uż,ytkownikó,w. Pracuje pod platformami Windows i Linux. Architektura programu typu klient-serwer gwarantuje stabilnoś,ć, i bezpieczeń,stwo pracy w sieci.

Wybrane moż,liwoś,ci:
Ewidencje i raporty:

 • księ,gi handlowej - dziennika,
 • sprzedaż,y i zakupu VAT,
 • czynnoś,ci cywilno-prawnych,
 • akcyzy,
 • moż,liwoś,ć, edycji i usuwania każ,dego zapisu,
 • automatyczne księ,gowanie dokumentó,w z moduł,u magazynowego, delegacji, kasy, czynszó,w, moż,liwoś,ć, zastosowania wzorcó,w księ,gowania do wpisó,w rę,cznych,
 • rozbudowana wielowalutowoś,ć, - wpisy mogą, być, wykonywane przez uż,ytkownika w walutach, jak i w PLN, aktualizacja kursó,w walut ze strony NPB oraz moż,liwoś,ć, rę,cznej edycji, automatyczne księ,gowanie ró,ż,nic kursowych,
 • szeroki moduł, rozrachunkó,w, rozliczanie zaległ,oś,ci naszych oraz kontrahentó,w, obsł,uga nadpł,at, moż,liwoś,ć, rozliczania poszczegó,lnych dokumentó,w oraz globalnie wedł,ug terminu pł,atnoś,ci, tworzenie raportó,w zaległ,ych należ,noś,ci i zobowią,zań,,
 • sporzą,dzanie potrzebnych deklaracji (VAT, PIT i CIT),
 • przechowywanie wpisó,w za poprzednie lata obrachunkowe,
 • księ,gowanie dokumentó,w ze starszych systemó,w (np. Magazyn Multi - dane_fik.dbf),
 • import danych z FiK oraz d2 System Amerykanka,
 • opcjonalne grupowanie księ,gowanych dokumentó,w w postaci paczek,
 • moduł, kasowy,
 • automatyczne księ,gowanie bilansu otwarcia z bilansu zamknię,cia,
 • export i import danych począ,tkowych (plan kont, definicje sprawozdań, finansowych, wzorcó,w księ,gowania i kontrahentó,w) poprzez zewnę,trzny plik XML,

Raporty:

 • operacje na kontach,
 • zestawienie obrotó,w i sald,
 • potwierdzenie sald,
 • raporty kontrolne,
 • uniwersalny moduł, sprawozdań, finansowych pozwalają,cy na sporzą,dzenie zaró,wno wymaganych sprawozdań, finansowych, jak bilans, czy rachunek zyskó,w i strat, jak i dowolnego sprawozdania poró,wnawczego,

Sł,owniki:

 • zdarzeń, gospodarczych,
 • kontrahentó,w,
 • wzorcó,w księ,gowań,,

Minimalne wymagania systemowe:

 • procesor: 600 MHz
 • RAM: 256 MB
 • rozdzielczoś,ć, ekranu: 1024 x 768
 • przestrzeń, dyskowa: 200 MB
 • system operacyjny: Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista , Linux, Unix lub inny, na któ,rym jest dostę,pna wirtualna maszyna Javy.
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 148744
Producent Techland
Kod producenta 5906160780163
EAN 5906160780163
Strona www http://www.techland.pl
Recenzje