Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Techland

Techland

Kod: 269359

356,85 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Księ,ga Przychodó,w i Rozchodó,w PLUS Wł,asna Firma to nowoczesny i jednocześ,nie prosty w obsł,udze system do prowadzenia podatkowej księ,gi przychodó,w i rozchodó,w lub ryczał,tu z ewidencją, VAT, przeznaczony dla firm handlowych, usł,ugowych, produkcyjnych o ró,ż,nym profilu dział,alnoś,ci oraz biur rachunkowych. Umoż,liwia księ,gowanie dokumentó,w zakupu i sprzedaż,y w dowolnej walucie, dokumentó,w kasowych. Sporzą,dza wiele istotnych dla dział,ań, firmy zestawień,. Generuje deklaracje VAT i PIT. Prowadzi kontrolę, zobowią,zań, i należ,noś,ci. Posiada ró,ż,norodne opcje konfiguracyjne przydatne dla bardziej wymagają,cych uż,ytkownikó,w. Pracuje pod platformami Windows i Linux. Architektura programu typu klient-serwer gwarantuje stabilnoś,ć, i bezpieczeń,stwo pracy w sieci.

Wybrane moż,liwoś,ci:

 • Ewidencje i raporty:
 • księ,gi przychodó,w i rozchodó,w,
 • sprzedaż,y i zakupu Vat,
 • ryczał,tu,
 • czynnoś,ci cywilno-prawnych,
 • akcyzy,
 • wyposaż,enia,
 • moż,liwoś,ć, edycji i usuwania każ,dego zapisu,
 • automatyczne księ,gowanie dokumentó,w z moduł,u magazynowego, delegacji,
 • funkcjonalnoś,ć, oparta na peł,nej księ,gowoś,ci - plan kont, dwustronne księ,gowanie,
 • ł,atwe przejś,cie z Księ,gi Przychodó,w i Rozchodó,w na Księ,gę, Handlową,,
 • domyś,lny ograniczony plan kont zawiera konta odpowiedzialne za odpowiednie kolumny KPiR oraz konta ukryte: rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, konto pł,atnoś,ci kasowe, przelewowe oraz konta VAT-owskie,
 • istnieje moż,liwoś,ć, odblokowania ukrytych kont - stają, się, one widoczne dla uż,ytkownika,
 • zastosowanie wzorcó,w księ,gowania do wpisó,w, domyś,lne dostarczane wzorce księ,gowania rozwią,zują, księ,gowanie wszystkich rodzajó,w transakcji (np. faktury WNT zaró,wno towaró,w handlowych jak i inwestycyjnych oraz pozostał,ych, wynagrodzenia),
 • rozbudowana wielowalutowoś,ć, - wpisy mogą, być, wykonywane przez uż,ytkownika w PLN jak ró,wnież, w innych walutach, aktualizacja kursó,w walut ze strony NPB oraz moż,liwoś,ć, rę,cznej edycji, automatyczne księ,gowanie ró,ż,nic kursowych,
 • moż,liwoś,ć, sumarycznego księ,gowania zapisó,w VAT za dany okres w księ,dze,
 • szeroki moduł, rozrachunkó,w, rozliczanie zaległ,oś,ci naszych oraz kontrahentó,w, obsł,uga nadpł,at, moż,liwoś,ć, rozliczania poszczegó,lnych dokumentó,w oraz globalnie wedł,ug terminu pł,atnoś,ci, tworzenie raportó,w zaległ,ych należ,noś,ci i zobowią,zań,,

Rozliczenia:

 • Księ,gi Przychodó,w i Rozchodó,w,
 • rejestró,w VAT,
 • ryczał,tu,

Sł,owniki:

 • zdarzeń, gospodarczych,
 • kontrahentó,w,
 • stawek VAT,
 • wzorcó,w księ,gowań,,
 • remanenty obliczane zaró,wno rę,cznie jak i automatyczne na podstawie stanó,w magazynowych,
 • sporzą,dzanie potrzebnych deklaracji (VAT, PIT i CIT),
 • przechowywanie wpisó,w za poprzednie lata obrachunkowe,
 • księ,gowanie dokumentó,w ze starszych systemó,w (np. Magazyn Multi - dane_fik.dbf),
 • import danych z Księ,gi (DOS),
 • opcjonalne grupowanie księ,gowanych dokumentó,w w postaci paczek,
 • moduł, kasowy,

Minimalne wymagania systemowe:

 • procesor: 600 MHz
 • RAM: 256 MB
 • rozdzielczoś,ć, ekranu: 1024 x 768
 • przestrzeń, dyskowa: 200 MB
 • system operacyjny: Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista , Linux, Unix lub inny, na któ,rym jest dostę,pna wirtualna maszyna Javy
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 269359
Producent Techland
Kod producenta Nie dotyczy
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.techland.pl
Recenzje