Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Techland Fakturowanie: Własna Firma (dodatkowe stanowisko)

Techland Fakturowanie: Własna Firma (dodatkowe stanowisko)

Kod: 148741

49,56 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Fakturowanie Wł,asna Firma to nowoczesny i jednocześ,nie prosty w obsł,udze system sprzedaż,y przeznaczony dla firm handlowych i usł,ugowych nie prowadzą,cych gospodarki magazynowej o ró,ż,nym profilu dział,alnoś,ci, umoż,liwiają,cy wystawianie dokumentó,w: faktur, paragonó,w, dokumentó,w kasowych oraz wielu istotnych dla dział,ań, firmy zestawień,. Posiada ró,ż,norodne opcje konfiguracyjne przydatne dla bardziej wymagają,cych uż,ytkownikó,w. Architektura programu typu klient-serwer gwarantuje stabilnoś,ć, i bezpieczeń,stwo pracy w sieci. Pracuje pod platformami Windows i Linux.

Wybrane moż,liwoś,ci:

 • wystawianie wszystkich rodzajó,w dokumentó,w sprzedaż,y: faktur VAT, paragonó,w, VAT marż,a, eksportowych, wewną,trzwspó,lnotowych,
 • peł,na obsł,uga wielowalutowoś,ci z moż,liwoś,cią, pobrania aktualnego kursu walut z serwera NBP przez Internet,
 • korekty i edycja wszystkich dokumentó,w sprzedaż,y,
 • kartoteki wszystkich dokumentó,w,
 • generowanie dokumentó,w w formatach: pdf, xls, xml, rtf, html,
 • zestaw sł,ownikó,w, umoż,liwiają,cych definiowanie elementó,w przydatnych w trakcie sprzedaż,y: cennikó,w, towaró,w i usł,ug, kontrahentó,w, form pł,atnoś,ci, kont bankowych, walut, jednostek miary,
 • obsł,uga rabató,w,
 • rozbudowana konfiguracja programu, np. dowolny sposó,b numeracji dokumentó,w, logo na dokumentach, definiowanie wyglą,du aplikacji,
 • ró,ż,ne szablony wydrukó,w wystawianych dokumentó,w,
 • wspó,ł,praca z drukarkami fiskalnymi:
 • Posnet
 • Elzab (Mera, Omega, FP600)
 • Innova-Profit
 • Novitus (Vivo, Wiking)
 • Elemis Giga
 • Fasy Shamal
 • Torell Andros
 • obsł,uga kas fiskalnych:
 • Posnet (ECR, Perfect, Bingo +)
 • Elzab (System, Alfa, Alfa Plus, Alfa Super, Alfa Lux, Alfa Extra, Delta, Delta Lux, Jota, Mini, Eco)
 • Novitus (Tango, Tango Plus, System, Fiesta, Mał,e , Tango, Rumba, Bonita, Bravo, Frigo, PS 300)
 • obsł,uga czytnikó,w kodó,w kreskowych,
 • obsł,uga kopii bezpieczeń,stwa,
 • uż,ytkownicy, rozbudowane prawa dostę,pu,
 • zestaw raportó,w obrazują,cych: zestawienia sprzedaż,y, pł,atnoś,ci kontrahentó,w, a takż,e wydruk rejestru VAT,
 • rozrachunki: raporty pł,atnoś,ci, wezwania do zapł,aty, noty odsetkowe,
 • obsł,uga wielu kas: dokumentó,w kasowych KP, KW, raporty kasowe (zł,otowe, walutowe),
 • internetowy system aktualizacji programu,
 • pilot programu, z któ,rego dostę,pne są, najczę,ś,ciej uż,ywane funkcje,
 • inteligentne, szybkie wyszukiwanie: towaró,w, usł,ug, kontrahentó,w,
 • podglą,d informacji o kontrahencie podczas sprzedaż,y: obrotó,w, zaległ,oś,ci, kupionego asortymentu, wystawionych dokumentó,w i wiele innych,
 • wspó,ł,praca z programami Księ,ga Przychodó,w i Rozchodó,w PLUS, Księ,ga Handlowa PLUS,
 • importuje dane z programu Fakturowanie Biznesmen mał,a firma, Magazyn Biznesmen i Magazyn Biznesmen mał,a firma (sł,owniki towaró,w i usł,ug oraz sł,ownik kontrahentó,w).

Minimalne wymagania systemowe:

 • procesor: 600 MHz ,
 • RAM: 256 MB,
 • rozdzielczoś,ć, ekranu: 1024x768,
 • przestrzeń, dyskowa: 200 MB,
 • system operacyjny: Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista , Linux, Unix lub inny, na któ,rym jest dostę,pna wirtualna maszyna Javy.
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 148741
Producent Techland
Kod producenta Nie dotyczy
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.techland.pl
Recenzje