Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Synology RC18015xs+ Serwer 8GB RAM 3,3GHz Red PWR

Synology RC18015xs+ Serwer 8GB RAM 3,3GHz Red PWR

Kod: 910285

15 571,70 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

RackStation RC18015xs+ Niezró,wnana niezawodnoś,ć,, doskonał,a ochrona danych

Dzię,ki funkcjom, takim jak klaster high-availability, nowoczesna technologia zrzutó,w obrazu i niezró,wnana skalowalnoś,ć, do 180 dyskó,w, serwery RC18015xs+ i RXD1215sas są, bezpiecznym, niezawodnym i wysokowydajnym rozwią,zaniem pamię,ci masowej umoż,liwiają,cym firmom zapewnienie cią,gł,oś,ci dział,alnoś,ci i odzyskiwanie danych z konkretnego punktu w czasie.

Modele RC18015xs+ i RXD1215sas są, przystosowane do wspó,ł,pracy w ramach klastra high-availability —, wymagane są, dwa serwery RC18015xs+ i przynajmniej jedna jednostka rozszerzają,ca RXD1215sas. Dzię,ki moż,liwoś,ci poł,ą,czenia dwó,ch serweró,w obliczeniowych i wielu jednostek pamię,ci masowej w jeden klaster high-availability, serwer RC18015xs+ i jednostka RXD1215sas zapewniają, niezró,wnaną, niezawodnoś,ć, i dostę,pnoś,ć, danych. Architektura serwera aktywnego i pasywnego pozwala na automatyczne przeł,ą,czanie usł,ug na jeden z serweró,w, gdy drugi nieoczekiwanie ulegnie awarii, co zapobiega kosztownym przestojom.

Cechy gł,ó,wne:

- Ogromna skalowalnoś,ć, do maksymalnie 180 dyskó,w
- Niesamowicie wysoka wydajnoś,ć, i przepustowoś,ć,
- Nadmiarowoś,ć, sprzę,tu - maksymalny czas pracy bez przestojó,w
- Przygotowanie do pracy w technologii 10GbE
- Usł,uga Synology Replacement Service (SRS)
- Program 5-letniej gwarancji
- Nowoczesne rozwią,zanie ochrony danych i integralnoś,ci
- Ł,atwe dopasowanie do ś,rodowisk firmowych
- Bezproblemowe rozwią,zanie pamię,ci masowej dla ś,rodowisk wirtualizacji
- Ujednolicona pamię,ć, masowa
- Synology CMS (System centralnego zarzą,dzania)

Wbudowana pamięć RAM8 GB
Liczba zainstalowanych dysków tw.0
Pojemność wszystkich zainstalowanych dysków0 GB
Maks. liczba dysków180
Maks. pojemność dysków1440 TB
Interfejs dyskuSATA III - 6 Gb/s
Obsługa hot-swap dyskówTak
RAIDTak
Poziomy RAID5
Pozostałe parametry dysku

- Serwer obsł,uguje dyski jedynie z jednostką, rozszerzają,cą,
- Maksymalny rozmiar pojedyń,czego wolumenu: 200TB

Protokoły sieciowe0
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

- Funkcja Wake on LAN/WAN
- Ł,atwy w wymianie wentylator obudowy
- Przywracanie zasilania
- Zaplanowane wł,ą,czenie/wył,ą,czenie
- Maks. liczba wolumenó,w wewnę,trznych: 1024
- Maksymalna liczba celó,w iSCSI: 128
- Maks. liczba jednostek LUN iSCSI: 512
- Migawka i LUN Clone iSCSI, Windows ODX
- RAID Group
- Obsł,uga dodatkowych macierzy RAID: Basic/JBOD
- Maksymalna liczba kont uż,ytkownikó,w: 16000
- Liczba grup/folderó,w udostę,pnionych: 512
- Liczba zadań, synchronizacji folderó,w udostę,pnionych: 32
- Integracja listy kontroli dostę,pu ACL
- Uwierzytelnienie NFS Kerberos
- Liczba zdarzeń, Syslog na sekundę,: 3000
- Maks. liczba jednoczesnych zadań, pobierania: 80
- Maks. liczba poł,ą,czeń, (VPN Server): 30
Wirtualizacja:
- VMware vSphere 5 VAAI
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Citrix Ready

Architektura sieciGigabitEthernet
Interfejs sieciowy4 x 10/100/1000 Mbit/s
Złącza zewnętrzne

- 4x RJ-45 LAN 1GbE
- 1x RJ-45 Hearbeat
- 2x USB 3.0
- 1x Gniazdo rozszerzenia

ObudowaRack 1U
Zasilanie

- Zasilacze: 2x 150W
- Zasilanie: 100-240V AC 50/60Hz

Akcesoria w zestawie

- Jednostka gł,ó,wna
- Pakiet akcesorió,w
- 2x kabel zasilania
- Przewodnik szybkiej instalacji

Waga7.3 kg
Wymiary

44 x 430 x 480 mm

Pozostałe parametry

- Mechanizm szyfrowania sprzę,towego (AES-NI)
- Pamię,ć, RAM wbudowana: 2x 4GB DDR3 ECC
- 4 gniazda na pamię,ć, RAM
- Maks. rozmiar pamię,ci: 32GB (8GB x 4)
- System plikó,w (wewnę,trzne dyski twarde): Btrfs/EXT4
- System plikó,w (zewnę,trzne dyski twarde): Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HDS+
- 1x Gniazdo karty sieciowej PCIe x8 (10GbE/1GbE)
- Wentylator obudowy: 40 mm x 6 sztuk
- 2 tryby prę,dkoś,ci wentylatora
- Hał,as: 48 dB(A)
- Zuż,ycie energii: 60.16W
- Maksymalna liczba kamer IP (wymagane licencje): 90 (w tym 2 bezpł,atne licencje)
- DLNA
- Max. liczba jednoczesnych zadań, pobierania: 80
- Maks. liczba jednoczesnych transferó,w plikó,w: 1024

Certyfikaty

- FCC Class A
- CE Class A
- BSMI Class A

Wymagania środowiskowe

- Temperatura pracy: 5 - 35 stopni C
- Temperatura przechowywania: od -20 do 60 stopni C
- Wilgotnoś,ć, wzglę,dna: 5 - 95%

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 910285
Producent Synology
Kod producenta RC18015xs+
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.synology.com.pl
Recenzje