Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Sony MDR-1A/BQ

Sony MDR-1A/BQ
830,58 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Czysty dź,wię,k dla melomana - Moc i precyzja odtwarzania Twoich ulubionych utworó,w
Ciesz się, czystym brzmieniem, na któ,re zasł,ugują, najlepsze utwory. Pasmo czę,stotliwoś,ci do 100 kHz sprawia, ż,e sł,uchawki MDR-1A o wysokiej rozdzielczoś,ci dź,wię,ku uchwycą, najdrobniejsze niuanse brzmienia każ,dego utworu, zapewniają,c efekt niezwykle zbliż,ony do oryginalnego nagrania. Uzyskany dź,wię,k charakteryzuje się, autentycznoś,cią, i precyzją,, bez wzglę,du na to, czy chodzi o gł,ę,bokie basy, czy wysokie koloratury.

Komfort sł,uchania

Ciesz się, idealną, akustyką, dzię,ki duż,emu przetwornikowi akustycznemu oraz nausznikom, któ,re zapewniają, komfortowe dopasowanie wokó,ł, uszu.

Wyją,tkowo szerokie pasmo przenoszenia
Sł,uchaj krystalicznie czystych tonó,w wysokich i gł,ę,bokich tonó,w niskich dzię,ki peł,nemu pasmu przenoszenia, wynoszą,cemu do 100 kHz.

Duż,a czuł,oś,ć,
Odtwarzaj muzykę, gł,oś,no i wyraź,nie za poś,rednictwem dowolnego zestawu domowego lub urzą,dzenia przenoś,nego dzię,ki czuł,oś,ci 105 dB/mW.

Z pasją, dą,ż,ymy do wiernego odtwarzania dź,wię,ku - Precyzyjne odwzorowanie każ,dego niuansu brzmienia
Ciesz się, czystym i zró,wnoważ,onym dź,wię,kiem, wiernym oryginalnemu nagraniu, niezależ,nie od wybranego poziomu gł,oś,noś,ci. Przetwornik akustyczny HD 40 mm z membraną, z polimeru ciekł,okrystalicznego (LCP) pokrytą, lekką,, a zarazem wytrzymał,ą, mechanicznie powł,oką, aluminiową, zapewnia bardziej wyrazisty i precyzyjny dź,wię,k w cał,ym paś,mie czę,stotliwoś,ci w przeciwień,stwie do klasycznego przetwornika wyposaż,onego w membranę, LCP.

Zatrzymuje dź,wię,k
Zamknię,ta konstrukcja z ergonomicznymi nausznikami 3D sprawia, ż,e dź,wię,k nie wydobywają, się, na zewną,trz, a odgł,osy z otoczenia są, skutecznie odizolowane. Dź,wię,k jest kierowany z powrotem do uszu, aby moż,na był,o cieszyć, się, każ,dym niuansem brzmienia.

Zró,wnoważ,one brzmienie
Umoż,liwiają,cy przesył,anie zró,wnoważ,onego i precyzyjnego dź,wię,ku kabel skł,adają,cy się, z 4 powlekanych srebrem miedzianych przewodó,w oraz niezależ,nych przewodó,w uziemienia dla obu kanał,ó,w (niebieskiego i ż,ó,ł,tego) zapewnia czysty i precyzyjny dź,wię,k

Peł,en komfort
Usł,ysz lepiej muzykę, w sł,uchawkach o dopasowanej konstrukcji z zamknię,tą, tylną, czę,ś,cią,, zapewniają,cych pewne mocowanie. Konstrukcja sł,uchawek umoż,liwia ich komfortowe noszenie przez wiele godzin, dzię,ki czemu moż,na dł,uż,ej sł,uchać, ulubionych utworó,w.

Pakujesz —, i w drogę,
Te sł,uchawki zabierzesz wszę,dzie: dzię,ki przesuwnemu, metalowemu pał,ą,kowi i obracanym nausznikom z ł,atwoś,cią, schowasz je do torby albo walizki.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuRegulacja głośności
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja24 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)3 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)100 kHz
Czułość105 dB
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 m
KolorCzarny
Waga225 g
Pozostałe parametry

Zawartoś,ć, opakowania:
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsł,ugi
- Pokrowiec
- Przewó,d sł,uchawkowy (1,2 m)
- Przewó,d sł,uchawkowy z pilotem i przewó,d mikrofonowy (1,2 m)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 805210
Producent Sony
Kod producenta MDR-1A/BQ
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.sony.pl
Recenzje