Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Sony Projector SONY VPL-HW65/W

Sony Projector SONY VPL-HW65/W

Kod: 889722

14 723,80 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 3 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Prawdziwe kino domowe: bliż,ej, niż, się, wydaje
Aby zapewnić, sobie fantastyczne, kinowe wraż,enia, wcale nie trzeba wychodzić, z domu. Projektor do kina domowego VPL-HW65ES pozwala oglą,dać, ulubione filmy w najlepszej moż,liwej jakoś,ci, zaró,wno w dwó,ch, jak i trzech wymiarach. Do wyboru są, dwie eleganckie, nowoczesne odmiany kolorystyczne: czarna i biał,a.

Panele Advanced SXRD zapewniają, bajeczny obraz Full HD o jasnoś,ci 1800 lumenó,w i duż,ym wspó,ł,czynniku kontrastu: 120 000:1. Wyglą,da on ostro i wyraź,nie nawet w pomieszczeniach oś,wietlonych ś,wiatł,em dziennym.

Dzię,ki lekkoś,ci, niewielkim wymiarom i ł,atwemu przygotowaniu do pracy projektor VPL-HW65ES zgrabnie mieś,ci się, w każ,dym kinie domowym lub salonie. Jego instalację, uł,atwia szeroki zakres regulacji powię,kszenia i skierowany do przodu wylot powietrza. Cichy wentylator nie przeszkadza w oglą,daniu. Wyją,tkową, trwał,oś,cią, odznacza się, lampa projektora: jej znamionowy okres eksploatacji wynosi 6000 godzin (w trybie „,Niski”,). Oznacza to rzadsze przerwy w uż,ytkowaniu i mniejsze wydatki na konserwację,.

Technologia wyświetlaniaLCD
Rozdzielczość1920 x 1080 (HD 1080)
Jasność1800 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny12 000:1
Obiektyw0
ZoomManualny
Automatyczne ustawianie ostrościNie
Minimalna przekątna obrazu40 ''
Maksymalna przekątna obrazu300 ''
Proporcje obrazuBrak danych
Ilość kolorówBrak danych
Częstotliwość pozioma min.19 Hz
Częstotliwość pozioma max.72 kHz
Częstotliwość pionowa min.48 Hz
Częstotliwość pionowa max.92 Hz
Trwałość lampy6000 h
Kompatybilność ze standardami komputerowymi0
Kompatybilność ze standardami wideo0
AudioNie
Komunikacja bezprzewodowaOpcjonalna
Gniazda we/wy1 x Component (Y, Pb, Pr)
Poziom hałasu22 dB
Pobór mocy310 W
Pozostałe parametry

Technologia Reality Creation zapewniają,ca efektowny obraz Full HD
Uzupeł,nieniem paneli Advanced SXRD jest technologia Reality Creation. Poprawia ona wyglą,d szczegó,ł,ó,w, koloró,w i faktur powierzchni w procesie Sony Super Resolution. Efekt jej dział,ania przejawia się, w formie ostrego obrazu Full HD, któ,ry niezwykle wiernie odzwierciedla ź,ró,dł,owy materiał, 1080p.

Wysoka jasnoś,ć, i kontrast

Poł,ą,czenie imponują,cej jasnoś,ci 1800 lumenó,w z duż,ym, wynoszą,cym 120 000:1 dynamicznym kontrastem umoż,liwia wyś,wietlanie wyraź,nego obrazu Full HD z intensywnymi ś,wiatł,ami i bogatą,, gł,ę,boką, czernią, —, nawet w jasno oś,wietlonym pomieszczeniu.

Biał,e wykoń,czenie

Projektor jest takż,e oferowany w nowej wersji w kolorze biał,ym, któ,ra znakomicie prezentuje się, w nowocześ,nie i tradycyjnie urzą,dzonych pomieszczeniach.

Pł,ynna akcja na ekranie
Panele projektora cechują, się, bardzo kró,tkim czasem reakcji, co w poł,ą,czeniu z technologią, Motionflow ogranicza zamazywanie się, obrazu —, niezależ,nie od szybkoś,ci akcji.

Trwał,a lampa
Znamionowy okres pracy lampy wynosi 6000 godzin (w trybie „,Niski”,). Rzadsza koniecznoś,ć, wymiany oznacza ł,atwiejszą, konserwację, i mniejsze koszty uż,ytkowania.

Swoboda przy instalacji dzię,ki duż,emu zakresowi zmian osi obiektywu i powię,kszenia

Obiektyw z rę,czną, regulacją, powię,kszenia (1,6x) i szerokim zakresem zmiany osi daje wię,kszą, swobodę, instalacji, mię,dzy innymi w wysokich pomieszczeniach.

Wentylator skierowany do przodu

Skierowany do przodu wylot powietrza z wentylatora pozwala nie troszczyć, się, o zachowanie odpowiedniego odstę,pu od ś,ciany w celu zapewnienia obiegu powietrza. Uł,atwia to zwię,kszenie odległ,oś,ci projekcji i rozmiaró,w obrazu.
Automatyzacja domu dzię,ki sterowaniu przez IP
Dzię,ki gniazdom RJ45(IP), RS-232C, TRIGGER i IR IN projektor VPL-HW65ES jest przystosowany do wspó,ł,pracy z szeregiem domowych systemó,w automatyzują,cych.

Zgodnoś,ć, z branż,owym standardem RF 3D
Wbudowany nadajnik radiowy umoż,liwia synchronizację, z okularami radiowymi 3D. Zwię,ksza zasię,g odbioru, poprawia stabilnoś,ć, sygnał,u i eliminuje uż,ycie zewnę,trznych nadajnikó,w.

Aktualizacje przez USB
Wbudowany port USB umoż,liwia instalowanie najnowszych funkcji i aktualizacji wewnę,trznego oprogramowania.

Akcesoria w zestawie

- Pilot RM-PJ28 (1 szt.)
- Baterie manganowe R6 (AA) (2 szt.)
- Przewó,d zasilają,cy (1 szt.), przykrywka obiektywu (1 szt.)
- Instrukcja obsł,ugi CD-ROM (1 szt.)
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi (1 szt.)

Wymiary

407,4 x 179,2 x 463,9 mm.

Waga9 kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 889722
Producent Sony
Kod producenta VPL-HW65/W
EAN 4548736013407
Strona www http://www.sony.pl
Recenzje