Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Sony Projektor SONY VPL-SW225 ( WXGA, 2600 ANSI, 3000:1)

Sony Projektor SONY VPL-SW225 ( WXGA, 2600 ANSI, 3000:1)

Kod: 548618

4 044,68 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Projektor panoramiczny kró,tkiego rzutu o wysokiej jasnoś,ci i niskim ł,ą,cznym koszcie utrzymania (TCO)
Projektor kró,tkiego rzutu VPL-SW225 umoż,liwia wyś,wietlanie wysokiej jakoś,ci obrazu przy zachowaniu niskiego kosztu TCO. Obejmuje to jasnoś,ć, 2600 lumenó,w. Funkcja stał,ej jasnoś,ci podnosi jasnoś,ć, projektora w dł,uż,szych okresach. Technologie zapewniają,ce oszczę,dnoś,ć, energii przedł,uż,ają, czas wymiany lampy do 10 000 godzin (w trybie niskim). Projektor wymaga takż,e tylko 79 cm przestrzeni, by wyś,wietlać, na ekranie duż,y obraz o ś,rednicy 80 cali, mieszczą,c się, idealnie przed tablicą, i pozostawiają,c duż,o miejsca. Dzię,ki ł,atwej instalacji oraz braku odbić, i cieni podczas prezentacji projektor kró,tkiego rzutu jest bardzo wygodny w uż,ytkowaniu.

Cechy:
- Mał,a odległ,oś,ć, wyś,wietlania
- 79 cm dla 80-calowego obrazu.
- Odzworowanie koloró,w 3LCD o wysokim natę,ż,eniu ś,wiatł,a barwnego i duż,ej jasnoś,ci
- Jasnoś,ć, 2600 lumenó,w przy rozdzielczoś,ci wł,asnej WXGA (1280 x 800) obrazu panoramicznego 16:10.
- Funkcja stał,ej jasnoś,ci
- Utrzymuje stał,ą, jasnoś,ć, przez okoł,o 2000 godzin lub 2 lata (przy uż,ytkowaniu przez 5 godzin dziennie, 20 dni miesię,cznie, 9 miesię,cy rocznie).
- Trwał,a lampa
- 10 000 godzin w trybie niskiej jasnoś,ci.
- Bezprzewodowa prezentacja przy uż,yciu tabletu (z systemem iOS lub Android)
- Funkcja prezentacji bezprzewodowej uł,atwia wyś,wietlanie plikó,w z tabletu lub smartfonu.

Gł,ó,wne cechy:

Mał,a odległ,oś,ć, wyś,wietlania
Projektor VPL-SW225 charakteryzuje się, wspó,ł,czynnikiem projekcji 0,46:1, któ,ry umoż,liwia uzyskanie obrazu o przeką,tnej 2,03 m (80 cali) z odległ,oś,ci zaledwie 79 cm (31 cali) od ekranu.

Wysokiej jakoś,ci panel 3LCD zapewniają,cy naturalne i ż,ywe obrazy kolorowe
Dzię,ki zastosowaniu systemu optycznego wyś,wietlają,cego w sposó,b cią,gł,y trzy kolory podstawowe projektor zapewnia doskonał,ą, wydajnoś,ć, ś,wietlną, oraz ż,ywe i jasne obrazy. Wysoka jakoś,ć, odwzorowania koloró,w jest szczegó,lnie istotna w przypadku wyś,wietlania obrazó,w w ż,ywych barwach, takich jak materiał,y wykorzystywane w klasach szkolnych. Projektor charakteryzuje się, takż,e doskonał,ym wspó,ł,czynnikiem kontrastu, wynoszą,cym 3000:1.

Wysoka jasnoś,ć, –, 2600 lumenó,w w trybie wysokiej jasnoś,ci lampy
Projektor VPL-SW225 ma trzy tryby jasnoś,ci do ró,ż,nych zastosowań,: wysokiej jasnoś,ci do naturalnie biał,ych prezentacji w jasnych pomieszczeniach, standardowy do uż,ytku na co dzień, oraz niskiej jasnoś,ci do wyś,wietlania wideo w zaciemnionych pomieszczeniach. Panel o rozdzielczoś,ci wł,asnej obrazu WXGA (1280 x 800) i proporcjach ekranu 16:10 znakomicie nadaje się, do wyś,wietlania prezentacji bezpoś,rednio z laptopa lub komputera stacjonarnego.

Energooszczę,dna i trwał,a lampa o czasie uż,ytkowania 10 000 godzin
Sterownik lampy kontroluje optymalną, moc lampy i umoż,liwia uzyskanie ż,ywotnoś,ci lampy na poziomie 10 000 godzin w trybie niskiej jasnoś,ci. Czas uż,ytkowania lampy jest dł,uż,szy o ponad 66% w poró,wnaniu z poprzednim modelem.

Zaawansowane funkcje oszczę,dzania energii
Zaawansowana technologia lampy przekł,ada się, na funkcje zapewniają,ce oszczę,dnoś,ć, energii. Przykł,adem jest funkcja zaawansowanej kontroli jasnoś,ci w trybie automatycznego przyciemniania, któ,ra zapewnia znaczną, oszczę,dnoś,ć, energii, gdy projektor pozostaje wł,ą,czony, a nie jest uż,ywany. Tryb Auto Picture automatycznie dostosowuje moc ś,wiatł,a do wyś,wietlanego obrazu. Gdy wymagane jest chwilowe wygaszenie obrazu, moż,na cał,kowicie wył,ą,czyć, ź,ró,dł,o ś,wiatł,a w celu zminimalizowania zuż,ycia energii.
 , , ,
Prezentacja za poś,rednictwem sieci (LAN/WLAN)

Gdy projektor jest zainstalowany w sieci LAN/WLAN, prezentacje moż,na wyś,wietlać, z dowolnego komputera PC i Mac podł,ą,czonego do sieci. Jednocześ,nie moż,na podł,ą,czyć, tablet lub smartfon. Funkcja prezentacji bezprzewodowej uł,atwia wyś,wietlanie plikó,w z tabletu lub smartfonu. Projektor umoż,liwia wyś,wietlanie plikó,w jpg, pdf i innych obsł,ugiwanych formató,w. Do projektora moż,na podł,ą,czyć, do oś,miu komputeró,w PC/Mac, natomiast jednocześ,nie moż,na wyś,wietlać, obrazy z maksymalnie czterech komputeró,w. Dla systemu Windows i komputeró,w Mac jest dostę,pna aplikacja „,Projector Station for Network Presentation”,. Na tablety i smartfony jest dostę,pna aplikacja firmy Pixelworks, któ,rą, moż,na pobrać, z Internetu. Wię,cej informacji moż,na znaleź,ć, na stronie: http://PWPresenter.pixelworks.com

Zdalne sterowanie za pomocą, urzą,dzeń, z systemem iOS
Projector Remote to ł,atwa w obsł,udze aplikacja do zdalnego sterowania projektorami Sony. Aplikacja umoż,liwia sterowanie projektorami podł,ą,czonymi do sieci. Pilot pozwala na obsł,ugę, projektora przy uż,yciu prostych, wyraź,nych przyciskó,w.

Sterowanie sieciowe
Funkcje i stan projektora moż,na kontrolować, i monitorować, zdalnie, korzystają,c z dowolnego komputera z dostę,pem do sieci. Dla systemu Windows dostę,pna jest aplikacja „,Projector Station for Network Control”,.

Przeglą,darka multimedió,w z pamię,ci USB
Po podł,ą,czeniu pamię,ci USB moż,na ł,atwo wyś,wietlać, zdję,cia, obrazy i materiał,y graficzne bez potrzeby uż,ywania komputera.

Wyś,wietlacz USB

Projektor umoż,liwia wyś,wietlanie obrazó,w i dź,wię,ku* przy uż,yciu jednego kabla USB. Funkcja ta nie wymaga instalacji ż,adnych sterownikó,w. Jest to wygodny sposó,b podł,ą,czenia projektora, gdy priorytetem jest ł,atwoś,ć, instalacji.
* Moż,e wystą,pić, przesunię,cie czasowe mię,dzy obrazem a dź,wię,kiem. Gdy ł,atwoś,ć, obsł,ugi ma drugorzę,dne znaczenie, zalecane jest uż,ycie wejś,cia liniowego lub HDMI.
 , , ,
Wbudowany gł,oś,nik
Projektor jest wyposaż,ony w monofoniczny gł,oś,nik 16 W.

Technologia wyświetlaniaDLP
Rozdzielczość1280 x 800 (WXGA)
Jasność2600 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny3 000:1
Obiektyw0
ZoomManualny
Automatyczne ustawianie ostrościNie
Minimalna przekątna obrazu57 ''
Maksymalna przekątna obrazu103 ''
Minimalna odległość ekranu0.55 m
Maksymalna odległość ekranu1.04 m
Proporcje obrazu16:10
Ilość kolorówBrak danych
Częstotliwość pozioma min.14 kHz
Częstotliwość pozioma max.93 kHz
Częstotliwość pionowa min.47 Hz
Częstotliwość pionowa max.93 Hz
Trwałość lampy4000 h
Trwałość lampy (ECO)10000 h
Kompatybilność ze standardami komputerowymi0
Kompatybilność ze standardami wideo0
AudioTak
Komunikacja bezprzewodowaNie
ZłączaRJ-45
Pobór mocy291 W
Pozostałe parametry

- Gł,oś,nik: 16 W x 1 (monofoniczny)
- Wymagania dot. zasilania: Prą,d przemienny od 100 V do 240 V, od 3,2 A do 1,3 A, 50/60 Hz

Akcesoria w zestawie

- Pilot zdalnego sterowania RM-PJ8
- Bateria litowa: CR2025
- Przewó,d zasilania prą,dem przemiennym
- Instrukcja obsł,ugi (CD-ROM)
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi
- Kabel 15-stykowy Mini D-sub
- Aplikacja Projector Station for Network Presentation (CD-ROM) (1)

Wymiary

365 ×, 138,7 ×, 310 mm.

Waga4.4 kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 548618
Producent Sony
Kod producenta VPL-SW225
EAN 4905524938890
Strona www http://www.sony.pl
Recenzje