Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

SilentiumPC Chłodzenie procesora Grandis XE1236v2 SPC099

SilentiumPC Chłodzenie procesora Grandis XE1236v2 SPC099

Kod: 596119

226,87 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

SilentiumPC Grandis XE1236 (ł,ac. wielki) to potę,ż,ny dwu wież,owy schł,adzacz przeznaczony dla najbardziej wymagają,cych uż,ytkownikó,w. Wysoka wydajnoś,ć, to zasł,uga duż,ej powierzchni radiatora oraz wysokiej jakoś,ci wykonania.

Konstrukcja opiera się, na sześ,ciu rurkach heatpipe któ,re odbierają, ciepł,o z procesora w technologii XE (extreme efficiency), co oznacza, ż,e pomię,dzy nimi a procesorem znajduje się, cienka miedziana blaszka któ,ra zapewnia optymalną, pracę, wszystkich rurek, niezależ,nie od wielkoś,ci procesora. W zestawie dwa eleganckie i ciche wentylatory GF12025 (120 mm PWM).

Duż,e wymiary radiatora pozwolił,y na zastosowanie wentylatoró,w o maksymalnej prę,dkoś,ci tylko 1500 obrotó,w na minutę,, co zapewnia cichą, pracę, oraz wydajnoś,ć, wystarczają,cą, do schł,odzenia każ,dego dostę,pnego na rynku procesora. Oba wentylatory podł,ą,czane są, do gniazda procesora dzię,ki zał,ą,czonemu rozgał,ę,ziaczowi i oba są, automatycznie sterowane przez pł,ytę, gł,ó,wną,. Uż,ytkownicy walczą,cy o każ,dy stopień, mogą, dodatkowo zamontować, trzeci wentylator 120 mm.

Wysoka wydajnoś,ć, Grandis XE1236 gwarantowana jest ró,wnież, przez zastosowanie zaawansowanego systemu montaż,owego, któ,ry zapewnia pewny i ró,wnomierny nacisk na cał,ą, powierzchnię, rdzenia, a takż,e wysokiej jakoś,ci pastę, termiczną, Pactum PT-1.

Wysokoś,ć, Grandis XE1236 to jedynie 158 mm dzię,ki czemu mieś,ci się, do wię,kszoś,ci obudó,w komputerowych o szerokoś,ci już, od 185 mm.

- Technologia XE –, podstawa z czystej miedzi wykorzystuje peł,en potencjał, wszystkich sześ,ciu Φ,6 mm heat-pipe’,ó,w
- Dwa ultra-ciche wentylatory GF12025 120 mm PWM, któ,re generują, jedynie 21 dBA przy maksymalnych obrotach
- Zaawansowany system montaż,owy zapewniają,cy idealny docisk podstawy do procesora
- Kompatybilnoś,ć, ze wszystkimi wspó,ł,czesnym platformami Intel oraz AMD
- W zestawie pasta Pactum PT-1 o podwyż,szonej przewodnoś,ci cieplnej
- Dodatkowe klipsy umoż,liwiają,ce montaż, trzeciego wentylatora 120 mm
- Optymalna wysokoś,ć, umoż,liwia montaż, w obudowach o szerokoś,ci od 185 mm

Gniazdo procesoraSocket FM1
Prędkość wentylatora (maks.)1500 obr./min
Prędkość wentylatora (min.)500 obr./min
Przepływ powietrza55 cfm
Rodzaj chłodzeniaAktywne
Technologia chłodzeniaPowietrzem
Liczba wentylatorów2
Wentylator12 cm
Ilość rurek Heatpipe6
Poziom hałasu21 dB
Wymiary

130 x 105 x 158 mm

Waga1.16 kg
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 596119
Producent SilentiumPC
Kod producenta SPC099
EAN 5900308750131
Strona www http://www.silentiumpc.com
Recenzje