Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

SanDisk Sandisk pamięć ULTRA 128GB USB3.0 (100 MB/s)

SanDisk Sandisk pamięć ULTRA 128GB USB3.0 (100 MB/s)

Kod: 749311

141,67 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Pamię,ć, USB 3.0 SanDisk Ultra®,

Ogó,lny opis
•,Do 4 razy szybciej niż, USB 2.0
•,Transfer danych do 100 MB/s
•,Peł,ne wsparcie standardu USB 3.0 (kompatybilnoś,ć, z USB 2.0)
•,Moż,liwoś,ć, ochrony hasł,em i szyfrowania prywatnych plikó,w
•,Dostę,pna w pojemnoś,ciach 16GB, 32GB oraz 64GB

Dlaczego czekać, podczas transferu plikó,w, nagrań, wideo oraz zdję,ć,?
Im szybciej moż,na dokonać, transferu danych, tym szybciej moż,na rozpoczą,ć, zabawę, –, lub skoń,czyć, pracę,. Pamię,ć, USB 3.0 SanDisk Ultra®, umoż,liwia osią,gnię,cie superszybkich prę,dkoś,ci odczytu do 100 MB/s. Oznacza to, ż,e moż,liwe jest przenoszenie duż,ych nagrań, wideo w rozdzielczoś,ci HD, zdję,ć, oraz innych plikó,w w uł,amku czasu potrzebnego przy wykorzystaniu technologii USB 2.0.

Produkt zawiera ró,wnież, oprogramowanie SanDisk SecureAccess™, z 128-bitowym szyfrowaniem oraz ochroną, hasł,em, dzię,ki któ,remu moż,liwe jest zabezpieczenie nawet najwię,kszych plikó,w tak, aby mogł,y być, ł,atwo udostę,pnianie.

Pę,d twojego ż,ycia dyktuje wymagania
Dzię,ki prę,dkoś,ci zapisu do 100 MB/s, pamię,ci SanDisk Ultra USB 3.0 są, do czterech razy szybsze niż, pamię,ci USB 2.0. Przenoszenie plikó,w wideo w rozdzielczoś,ci HD, muzyki oraz zdję,ć,, któ,re wcześ,niej trwał,o minuty, teraz trwa jedynie sekundy. Oznacza to, ż,e dzię,ki pamię,ci USB 3.0 SanDisk Ultra rozpoczę,cie oglą,dania, sł,uchania lub pracy moż,liwe jest praktycznie od razu.

Pojemnoś,ć,, któ,rej potrzebujesz
Pamię,ć, USB 3.0 SanDisk Ultra oferuje duż,ą, iloś,ć, wolnego miejsca oraz dostosowuje się, do prę,dkoś,ci pę,du twojego ż,ycia. Jeś,li przenosisz duż,e iloś,ci zdję,ć,, plikó,w audio, wideo lub duż,ych dokumentó,w potrzebnych w pracy –, nawet nagrania w Full HD oraz zdję,cia w wysokiej rozdzielczoś,ci, wymagają,ce duż,o wolnego miejsca –, jest to dla Ciebie odpowiednie rozwią,zanie.

Bą,dź, bezpieczny z SanDisk
Oprogramowanie SanDisk SecureAccess uł,atwia ochronę, prywatnych lub poufnych plikó,w takich jak prezentacje biznesowe lub dokumenty prawne. Wystarczy przecią,gną,ć, i upuś,cić, pliki w skarbcu (ang. vault), a zostaną, one zabezpieczone hasł,em uż,ytkownika oraz automatycznym 128-bitowym szyfrowaniem AES. Oznacza to, ż,e prywatne dane pozostaną, bezpieczne, nawet kiedy opuś,cimy dom czy biuro lub odł,oż,ymy gdzieś, pamię,ć, USB.

Kompatybilnoś,ć,
Pamię,ć, USB 3.0 SanDisk Ultra został,a zoptymalizowana dla laptopó,w oraz urzą,dzeń, wyposaż,onych w port USB 3.0. Jest ona ró,wnież, wstecznie kompatybilna ze starszymi urzą,dzeniami z portami USB 2.0, tak aby dalej moż,na był,o je w peł,ni wykorzystać,.

Bezpieczeń,stwo dzię,ki wysokiej wydajnoś,ci
SanDisk projektuje i produkuje pamię,ci USB w taki sposó,b, aby zapewnić, jak najwyż,szą, niezawodnoś,ć,, dzię,ki czemu na pamię,ć, USB 3.0 SanDisk Ultra moż,na liczyć,, nawet podczas przechowywania najważ,niejszych plikó,w.
Moż,na cieszyć, się, niewiarygodnymi prę,dkoś,ciami nie obawiają,c się, o bezpieczeń,stwo. Pamię,ci USB 3.0 SanDisk Ultra obję,te są, 5-letnią, gwarancją,

InterfejsUSB 3.0
Prędkość odczytu100 MB/s
KolorCzarny
Wymiary

56,09 mm x 21,59 mm x 10,41 mm

Obsługiwane systemy operacyjneLinux
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 749311
Producent SanDisk
Kod producenta SDCZ48-128G-U46
EAN 0619659113568
Strona www http://www.sandisk.com
Recenzje