Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Samsung SyncMaster B2330H 23'' LCD wide (Full HD, DVI, HDMI, high glossy, czarny)

Samsung SyncMaster B2330H 23'' LCD wide (Full HD, DVI, HDMI, high glossy, czarny)

Kod: 119238

673,99 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Doskonał,a prę,dkoś,ć, pracy
Czas reakcji 5 ms gwarantuje doskonał,ą, pracę, monitora, nawet podczas dynamicznych scen filmowych. Ten oszał,amiają,cy, nieskazitelny ruch na obrazie sprawia, ż,e zaró,wno filmy, gry, jak i zawartoś,ć, stron internetowych wyś,wietlane są, precyzyjnie, bez efektu smuż,enia i zamazanych obrazó,w oraz bez efektu duchó,w, któ,re mogą, wystę,pować, w przypadku monitoró,w o sł,abszych parametrach pracy. Teraz obraz moż,e cię, naprawdę, pochł,oną,ć,.

Dostrzegaj szczegó,ł,y

Dzię,ki ró,ż,nicom wszystko jest inne. Wł,aś,nie dlatego ultra wysoki dynamiczny wspó,ł,czynnik kontrastu 70 000:1 oraz funkcja automatycznego dostrajania podś,wietlenia sprawiają,, ż,e ciemne barwy nabierają, spektakularnej gł,ę,bi, a jaś,niejsze wię,kszego kontrastu. Teraz moż,esz oglą,dać, obrazy, któ,re odzwierciedlają, ś,wiat rzeczywisty za pomocą, bogatych i ż,ywych barw o doskonał,ej, naturalnej intensywnoś,ci. Jeś,li chodzi o szczegó,ł,y, inne standardowe monitory dostę,pne na rynku wypadają, po prostu bardzo blado.

Monitor, któ,ry bierze inicjatywę, w swoje rę,ce
Dzię,ki funkcji Magic Return nie musisz już, się, martwić,, ż,e utracisz obraz na drugim monitorze. Jeś,li kabel zostanie rozł,ą,czony, a sygnał, zniknie, funkcja Magic Return automatycznie przekazuje obraz z tego ekranu do drugiego monitora, przed jego wył,ą,czeniem. To nie magia. To tylko umieję,tnoś,ć, udostę,pniania obrazu.

Perfekcja obrazu

Technologia HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) to innowacyjny sposó,b ochrony integralnoś,ci danych podczas ich przesył,ania do monitora za pomocą, zł,ą,cza DVI. Otrzymywane w ten sposó,b obrazy wyró,ż,niają, się, najwyż,szą, rozdzielczoś,cią,, o 100% jakoś,ci cyfrowej.

Funkcja Smart Size
Dlaczego obraz miał,by być, rozcią,gnię,ty albo przekazywać, zniekształ,coną, kopię, oryginał,u? Dzię,ki funkcji inteligentnego dopasowywania rozmiaru obrazy na ekranie są, wyś,wietlane w dokł,adnie takim rozmiarze, jaki został, im pierwotnie przypisany. Jest to moż,liwe dzię,ki odpowiedniemu przeniesieniu obrazu o standardowej wielkoś,ci w oryginalnym formacie na szerszy ekran.

Samoczynne wył,ą,czanie się,

Monitory Samsung to nie tylko sprzę,t o doskonał,ych parametrach uż,ytkowych. Wyró,ż,niają, się, one ró,wnież, ekologicznoś,cią, i wydajnoś,cią,. Funkcja automatycznego timera oszczę,dza energię,, umoż,liwiają,c wył,ą,czenie monitora o dowolnie okreś,lonej godzinie. Dodatkową, zaletą, jest gwarancja niezawodnoś,ci i wydł,uż,onego okresu eksploatacji.

Dopasuj ustawienia
Innowacyjna funkcja definiowania ustawień, przycisku zapewnia maksymalną, rozrywkę, w zasię,gu dł,oni. Do przycisku Customized Key moż,na przypisać, ulubioną, funkcję,, zyskują,c do niej bł,yskawiczny dostę,p. Funkcja Magic Bright, Magic Color, Color Effect czy też, Image Size? Cał,y dowcip polega na tym, ż,e to ty podejmujesz decyzję,.

Windows 7
Monitory Samsung został,y przetestowane pod ką,tem zgodnoś,ci z wymaganiami technicznymi systemu operacyjnego Windows®, 7. Ponadto speł,niają, one standardy systemu WCS - Windows®, Color System, zapewniają,c jednolite i dokł,adne odwzorowywanie koloró,w z ró,ż,nych urzą,dzeń,. Dzię,ki temu otrzymasz wiernie odwzorowane kolory na swoim ekranie.

Format ekranuPanoramiczny
Przekątna ekranu23"
Typ matrycyTFT-TN
KolorCzarny
Technologia podświetlaniaLampy CCFL
Rozdzielczość1920 x 1080 (HD 1080)
Czas reakcji5 ms
Jasność300 cd/m²
Kontrast dynamiczny70 000:1
Kontrast statyczny1 000:1
Kąt widzenia poziomy170 stopni
Kąt widzenia pionowy160 stopni
Ilość kolorów16,7 mln
Gniazda wejściowe1 x DVI-D
Wbudowane głośnikiNie
Wbudowany tuner TVNie
PivotNie
Montaż na ścianieVESA 75 x 75
Pobór mocy45 W
Kolor

Bł,yszczą,cy czarny

Wymiary

560,4 x 436,3 x 197 mm

Waga4.95 kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 119238
Producent Samsung
Kod producenta LS23PUHKF/EN
EAN 8808993675524
Strona www http://www.samsung.pl
Recenzje