Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ROCCAT Keyboard Ryos TKL Pro, MX Brown, Gaming

ROCCAT Keyboard Ryos TKL Pro, MX Brown, Gaming

Kod: 712704

757,97 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Najbardziej zaawansowana, konfigurowalna klawiatura mechaniczna bez sekcji numerycznej w historii gamingu.
Przedstawiamy klawiaturę, podś,wietlaną, z dokł,adnoś,cią, do jednego klawisza - ROCCAT Ryos TKL Pro. Napę,dzana silnikiem 2.0, z masą, opcji konfuguracyjnych oś,wietlenia oraz moż,liwoś,cią, wyboru klawiszy CHERRY MX w czterech kolorach.

OŚ,WIETL SWÓ,J ARSENAŁ,

Obł,ugiwany przez nowy silnik oś,wietlenia w wersji 2.0, Ryos TKL PRO oferuje w peł,ni konfigurowalne efekty oś,wietlenia z moż,liwoś,cią, wyboru konkretnego podś,wietlenia nawet dla jednego klawisza. Oznacza to, m.in. moż,liwoś,ć, dodania niesamowitych efektó,w ś,wietlnych takich jak wygaszanie po wciś,nię,ciu klaiwsza! Istnieje ró,wnież, moż,liwoś,ć, dowolnej skonfigurowania podś,wietlenia skró,tó,w klawiszowych, modyfikatoró,w, sekwencji makro, czasó,w odś,wież,enia danej umieję,tnoś,ci w grach MMO i wiele innych. Dzię,ki zał,ą,czonemu oprogramowaniu moż,esz zaprogramować, każ,de oś,wietlenie, jakie sobie wymarzysz!

KOMPAKTOWA - bez sekcji numerycznej

Roccat w Ryos TKL Pro oferuje praktycznie wszystkie zaawansowane funkcje swojego starszego brata, Ryos MK Pro, w kompaktowym formacie tenkeyless. Jest to idealna klawiatura dla wyrafinowanych graczy, przedkł,adają,cych ponad wszystko funkcjonalnosć,. Brak wbudowanej sekcji numerycznej powoduje, ż,e zmniejsza się, odległ,oś,ć, pomię,dzy klawiszami WASD i myszką,, co jest idealnym rozwią,zaniem dla graczy cenią,cych sobie mniejszą, odległ,oś,ć, pomię,dzy nadgarstakimi. Dodatkową, korzyś,cią, zwartej konstrukcji Ryos TKL Pro jest jest oszczę,dnoś,ć, miejsca na biurku bez obniż,enia funkcjonalnoś,ci.

KONFIGURACJA KLAWISZY - dopasowanie do każ,dej gry

Ryos TKL Pro, dzię,ki systemowi Easy-Shift [+] staje się, cał,kowicie cał,kowicie konfigurowalną, klawiaturą,. Dzię,ki Easy-Shift [+] i klawiszowi Fn, moż,na przypisać, funkcję, klawisza wtó,rnego do praktycznie każ,dego klawisza na klawiaturze, aby dopasować, kongifurację, do każ,dej gry. Dodają,c do tego fakt, ż,e moż,na stworzyć, aż, 470 makra przechowywane w pamię,ci flash urzą,dzenia, otrzymujesz niesamowicie konfigurowalny sprzę,t gamingowy.

PEŁ,EN ARSENAŁ, KLAWISZY Z TECHNOLOGIĄ, NKRO

Dzię,ki technologii NKRO gracz moż,e wdusić, dowolną, iloś,ć, klawiszy bez ryzyka , ż,e któ,reś, z nich nie zostaną, poprawnie rozpoznane przez system. Od teraz gracz nie jest zmuszany do wykorzystywania tylko czę,ś,ci klawiszy w któ,rych zastosowano selektywny anty-ghosting jak to ma miejsce w zwykł,ych klawiaturach.

WYSOKIEJ JAKOŚ,CI PODZESPOŁ,Y DAJĄ,CE KOPA
Wyposaż,ona w procesor 32-Bitowy ARM Cortex, Ryos MK wychodzi przed szereg. Jego moc pozwala na cał,kowitą, niezawodnoś,ć, pracy klawiatury, nie poś,wię,cają,c przy tym nic z mocy obliczeniowej jednostki CPU komputera. Druga jednostka MCU obsł,uguje wszystkie podś,wietlenia klawiszy, dzię,ki czemu zaawansowane funkcje oś,wietleniowe nie umniejszają, ani o trochę, szybkoś,ci dział,ania.

Ś,LEDŹ, SWOJE OSIĄ,GNIĘ,CIA Z ROCCAT ACHIEVEMENTS DISPLAY
Aplikacja R.A.D bę,dzie ś,ledzić, na bież,ą,co poczynania gracza oraz poziom umieję,tnoś,ci pozwoli na wglą,d w statystki oraz nagrodzi za kluczowe osią,gnię,cia, któ,rymi nastę,pnie bę,dzie moż,na pochwalić, się, facebooku lub innych stronach społ,ecznoś,ciach.

OBUDOWA WYKONANA NA POŁ,YSK WOLNA OD SMUG
Tak, to moż,liwe! Obudowa klawiatury Ryos mimo wykoń,czenia gloss jest odporna na odciski palcó,w oraz smugi dzię,ki zastosowaniu innowacyjnej technologii wykoń,czenia Roccat - zewnę,trzna powierzchnia obudowy skł,ada się, z mikro-punkcikó,w.

Peł,en komfort, ROCK SOLID
Ryos TKL Pro zapewnia zwartą, konstrukcję, bez kompromisó,w w zakresie komfortu dla zapalonych graczy. Dzię,ki zintegrowanej podstawce pod nadgarstki i perfekcyjnie rozmieszczonym gumowanym podstawkom klawiatura Ryos pozostanie stabilna nawet podczas najbardziej ż,ywioł,owych rozgrywek. Olbrzymia podstawka pozwoli takż,e na wielogodzinne sesje bez uczucia dyskomfortu.

Zestaw z myszkąNie
PołączeniePrzewodowe
InterfejsUSB
KolorCzarny
Wymiary0
Pozostałe parametry

Lliczba klawiszy: 113

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 712704
Producent ROCCAT
Kod producenta ROC-12-651-BN
EAN 4250288142626
Strona www http://www.roccat.org
Recenzje