ROCCAT Klawiatura ISKU FX Multicolor

Be the first to review this product

PLN331.20

ROCCAT Klawiatura ISKU FX Multicolor

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Opis

Produkt jest wynikiem intensywnych badań, i zaprojektowany został, specjalnie z myś,lą, o wymagają,cych graczach. Efektem jest nowatorska klawiatura wyposaż,ona w wiele zaawansowanych funkcji makro. Dodatkowo, Isku jest pierwszą, na ś,wiecie klawiaturą, wyposaszoną, w ROCCAT Talk i Easy Shift [+] - unikalne technologie, któ,re mogą, być, poł,ą,czone, aby uzyskać, dodatkowe funkcje.

Standardowy ukł,ad klawiszy o ś,rednim skoku i idealnym rozł,oż,eniu punktó,w nacisku zapewnia optymalny czas reakcji. Z sześ,cio stopniową, regulacją, jasnoś,ci, gracze nawet w ciemnoś,ci zawsze trafią, na wł,aś,ciwy klawisz. Kolor podś,wietlenia moż,na wybrać, z 16,8 mln palety koloró,w

Technologia EASY SHIFT [+] po raz pierwszy zostaje uż,yta w klawiaturze.
Isku jest jedyną, na ś,wiecie klawiaturą, zawierają,cą, technologię, Easy Shift[+] , któ,ra oferuje 36 ł,atwo konfigurowalnych makr, strategicznie rozmieszczonych w trzech miejscach w ł,atwej do znalezienia strefie WASD. To oznacza, ż,e gracze mogą, korzystać, z dwukrotnie wię,kszej iloś,ci funkcji klawiszy i wydawać, rozkazy szybko i ł,atwo bez koniecznoś,ci ponownej regulacji poł,oż,enia rę,ki.


Co wię,cej, ustawienia makr jest tak proste jak wpisanie wielkiej litery. Caps Lock - zwykle zbę,dny klawisz dla każ,dego gracza jest domyś,lnie klawiszem Easy Shift[+], ale gracze mogą, ró,wnież, skorzystać, z jednego z klawiszy makro M1-M5, lub jednego z trzech przyciskó,w Thumbster poł,oż,onych poniż,ej spacji. 28 ł,atwo dostę,pnych przyciskó,w makro oferuje do 180 bezpoś,rednio wykonywalnych funkcji. Ulubione ustawienia mogą, być, zapisywane w pię,ciu profilach, któ,re moż,emy bardzo szybko zał,adować,. Dzię,ki zaawansowanej technologii anti-ghosting, wiele klawiszy moż,e być, przyciś,nietych jednocześ,nie, a czas reakcji na poziomie 1000Hz zapewnia niezwykle kró,tki czas reakcji klawiatury bez ż,adnych opó,ź,nień,.

ROCCAT TALK - BONUS SET
Nowe technologia ROCCAT Talk pozwala myszy ROCCAT Kone [+] i Isku do komunikowania się, ze sobą, oznacza to, ż,e po raz pierwszy, myszy i klawiatury mogą, wymieniać, się, informacjami.

Wś,ró,d innych korzyś,ci, nowa technologia Easy Shift[+] pozwala, aby jeden klawisz mó,gł, być, stosowany zaró,wno dla myszy i klawiatury - co znacznie upraszcza stosowanie makro. Gracz moż,e wybrać, jednen z dziewię,ciu przyciskó,w do wykorzystania jako klawisz Easy Shift, [+] . Kiedy gracz aktywuje funkcję, w myszce za pomocą, klawiatury, gryzoń, przesył,a odpowiedź, poprzez podswietlenie. Podczas grania, mysz i klawiatura komunikują, się, nie powodują,c ż,adnych opó,ź,nień, w grze

ROCCAT Talk pozwala ró,wnież, na bardziej efektywne wykorzystanie funkcji specjalnych na myszce Kone [+]. Na przykł,ad, po raz pierwszy gracz moż,e ł,atwo wykonać, podstawowe funkcje, takie jak EasyAim poprzez naciś,nię,cie klawisza klawiatury - oferują,c najprostszy i najwygodniejszy sposó,b na zwię,kszenie dokł,adnoś,ci w trybie snajperskim. Jest ró,wnież, moż,liwe, aby ustawić, klawisz Easy Shift[+] jako aktywny przez cał,y czas.


Cechy produktu:
- Podś,wietlenie z 6 poziomami regulacji intensywnoś,ci, moż,liwoś,ć, wyobru z 16,8 mln palety koloró,w
- Easy Shift[+] , do prostego kopiowania i aktywacji klawiszy
- 3 strefy Easy Shift[+] m.in. 28 ł,atwo dostę,pnych przyciskó,w makro, w tym 5
podwó,jnie programowalnych dedykowanych klawiszy M i 3 podwó,jnie programowale przyciski Thumbster
- Macro Live! przycisk do ustawienie funcji macro w grze, 180 + makr w 5 profilach
- ś,redni skok klawiszy, zaawansowany anti-ghosting
- ROCCAT Driver &, Macro Manager, w tym ustawienia makro dla gier, multimedió,w i aplikacji biurowych
- Zintegrowana duż,a podkł,adka pod nadgarstek z optymalną, strukturą, powierzchni
- kanał,y kablowe dla lepszej organizacji urzą,dzenie
- antypoś,lizgowa podstawa
- Szybkie przeł,ą,czanie profili
- ROCCAT Talk FX

Mysz w zestawienie
InterfejsUSB
KolorCzarny
Sposób połączeniaKabel
Kolor

Czarny

Pozostałe parametry

Lliczba klawiszy 123,00
Mechanizm klawiszy Membrana
Klawisze multimedialne  ,
Liczba klawiszy multimedialnych 8
Profil Wysoki
Zł,ą,cze USB 2.0 ,
Dł,ugoś,ć, przewodu 200,00 cm
Komunikacja Przewodowa
Obsł,ugiwane systemy operacyjne Win. XP , Win. Vista , Win. 7 , Win. 8 ,
Szerokoś,ć,  ,247,00 mm ,
Dł,ugoś,ć, 509,00 mm

Additional Information

Kod 263761
Producent ROCCAT
Kod producenta ROC-12-901
EAN N/A
Strona www http://www.roccat.org

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.