Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ROCCAT Keyboard Isku FX Multicolor Gaming Keyboard, US Layout

ROCCAT Keyboard Isku FX Multicolor Gaming Keyboard, US Layout

Kod: 263761

495,72 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Produkt jest wynikiem intensywnych badań, i zaprojektowany został, specjalnie z myś,lą, o wymagają,cych graczach. Efektem jest nowatorska klawiatura wyposaż,ona w wiele zaawansowanych funkcji makro. Dodatkowo, Isku jest pierwszą, na ś,wiecie klawiaturą, wyposaszoną, w ROCCAT Talk i Easy Shift [+] - unikalne technologie, któ,re mogą, być, poł,ą,czone, aby uzyskać, dodatkowe funkcje.

Standardowy ukł,ad klawiszy o ś,rednim skoku i idealnym rozł,oż,eniu punktó,w nacisku zapewnia optymalny czas reakcji. Z sześ,cio stopniową, regulacją, jasnoś,ci, gracze nawet w ciemnoś,ci zawsze trafią, na wł,aś,ciwy klawisz. Kolor podś,wietlenia moż,na wybrać, z 16,8 mln palety koloró,w

Technologia EASY SHIFT [+] po raz pierwszy zostaje uż,yta w klawiaturze.
Isku jest jedyną, na ś,wiecie klawiaturą, zawierają,cą, technologię, Easy Shift[+] , któ,ra oferuje 36 ł,atwo konfigurowalnych makr, strategicznie rozmieszczonych w trzech miejscach w ł,atwej do znalezienia strefie WASD. To oznacza, ż,e gracze mogą, korzystać, z dwukrotnie wię,kszej iloś,ci funkcji klawiszy i wydawać, rozkazy szybko i ł,atwo bez koniecznoś,ci ponownej regulacji poł,oż,enia rę,ki.


Co wię,cej, ustawienia makr jest tak proste jak wpisanie wielkiej litery. Caps Lock - zwykle zbę,dny klawisz dla każ,dego gracza jest domyś,lnie klawiszem Easy Shift[+], ale gracze mogą, ró,wnież, skorzystać, z jednego z klawiszy makro M1-M5, lub jednego z trzech przyciskó,w Thumbster poł,oż,onych poniż,ej spacji. 28 ł,atwo dostę,pnych przyciskó,w makro oferuje do 180 bezpoś,rednio wykonywalnych funkcji. Ulubione ustawienia mogą, być, zapisywane w pię,ciu profilach, któ,re moż,emy bardzo szybko zał,adować,. Dzię,ki zaawansowanej technologii anti-ghosting, wiele klawiszy moż,e być, przyciś,nietych jednocześ,nie, a czas reakcji na poziomie 1000Hz zapewnia niezwykle kró,tki czas reakcji klawiatury bez ż,adnych opó,ź,nień,.

ROCCAT TALK - BONUS SET
Nowe technologia ROCCAT Talk pozwala myszy ROCCAT Kone [+] i Isku do komunikowania się, ze sobą, oznacza to, ż,e po raz pierwszy, myszy i klawiatury mogą, wymieniać, się, informacjami.

Wś,ró,d innych korzyś,ci, nowa technologia Easy Shift[+] pozwala, aby jeden klawisz mó,gł, być, stosowany zaró,wno dla myszy i klawiatury - co znacznie upraszcza stosowanie makro. Gracz moż,e wybrać, jednen z dziewię,ciu przyciskó,w do wykorzystania jako klawisz Easy Shift, [+] . Kiedy gracz aktywuje funkcję, w myszce za pomocą, klawiatury, gryzoń, przesył,a odpowiedź, poprzez podswietlenie. Podczas grania, mysz i klawiatura komunikują, się, nie powodują,c ż,adnych opó,ź,nień, w grze

ROCCAT Talk pozwala ró,wnież, na bardziej efektywne wykorzystanie funkcji specjalnych na myszce Kone [+]. Na przykł,ad, po raz pierwszy gracz moż,e ł,atwo wykonać, podstawowe funkcje, takie jak EasyAim poprzez naciś,nię,cie klawisza klawiatury - oferują,c najprostszy i najwygodniejszy sposó,b na zwię,kszenie dokł,adnoś,ci w trybie snajperskim. Jest ró,wnież, moż,liwe, aby ustawić, klawisz Easy Shift[+] jako aktywny przez cał,y czas.


Cechy produktu:
- Podś,wietlenie z 6 poziomami regulacji intensywnoś,ci, moż,liwoś,ć, wyobru z 16,8 mln palety koloró,w
- Easy Shift[+] , do prostego kopiowania i aktywacji klawiszy
- 3 strefy Easy Shift[+] m.in. 28 ł,atwo dostę,pnych przyciskó,w makro, w tym 5
podwó,jnie programowalnych dedykowanych klawiszy M i 3 podwó,jnie programowale przyciski Thumbster
- Macro Live! przycisk do ustawienie funcji macro w grze, 180 + makr w 5 profilach
- ś,redni skok klawiszy, zaawansowany anti-ghosting
- ROCCAT Driver &, Macro Manager, w tym ustawienia makro dla gier, multimedió,w i aplikacji biurowych
- Zintegrowana duż,a podkł,adka pod nadgarstek z optymalną, strukturą, powierzchni
- kanał,y kablowe dla lepszej organizacji urzą,dzenie
- antypoś,lizgowa podstawa
- Szybkie przeł,ą,czanie profili
- ROCCAT Talk FX

Mysz w zestawienie
InterfejsUSB
KolorCzarny
Sposób połączeniaKabel
Kolor

Czarny

Pozostałe parametry

Lliczba klawiszy 123,00
Mechanizm klawiszy Membrana
Klawisze multimedialne  ,
Liczba klawiszy multimedialnych 8
Profil Wysoki
Zł,ą,cze USB 2.0 ,
Dł,ugoś,ć, przewodu 200,00 cm
Komunikacja Przewodowa
Obsł,ugiwane systemy operacyjne Win. XP , Win. Vista , Win. 7 , Win. 8 ,
Szerokoś,ć,  ,247,00 mm ,
Dł,ugoś,ć, 509,00 mm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 263761
Producent ROCCAT
Kod producenta ROC-12-901
EAN 4250288129016
Strona www http://www.roccat.org
Recenzje