Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 R2płatnik Standard (100prac/1firma/1st)

Reset2 R2płatnik Standard (100prac/1firma/1st)

Kod: 269235

1 518,45 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Konfiguracja

 • 100 pracownikó,w
 • 1 firma
 • 1 stanowisko

Seria STANDARD to produkty zaprojektowane na potrzeby mał,ych i ś,rednich firm o dowolnym profilu dział,alnoś,ci. Powstał,a z myś,lą, o uż,ytkownikach cenią,cych czas, pienią,dze i intuicyjnoś,ć, obsł,ugi. Dzię,ki aktualizacjom przez Internet oraz moż,liwoś,ci rozbudowy nasze programy zaspokoją, potrzeby Twojej firmy takż,e w przyszł,oś,ci.

R2pł,atnik to bardzo dobry, sprawdzony i w peł,ni funkcjonalny system pł,acowo-kadrowy. Umoż,liwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzę,dem skarbowym i ZUS. Przy intuicyjnej obsł,udze i prostej parametryzacji system speł,nia wymagania najbardziej wymagają,cych uż,ytkownikó,w i uwzglę,dnia specyfikę, ró,ż,nego rodzaju zakł,adó,w.

Wybrane funkcje programu

 • ewidencja pracownikó,w z podział,em na grupy
 • import danych pracownikó,w (wraz z bilansem otwarcia) z programu Pł,atnik ZUS
 • kalkulator umoż,liwiają,cy szybkie przeliczanie netto-brutto
 • opcje refundacji skł,adek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń, w zależ,noś,ci od wielkoś,ci zatrudnienia
 • przypominanie o terminach badań, lekarskich, kursó,w bhp, zakoń,czeniu umó,w
 • kontrola poż,yczek, alimentó,w i zaję,ć, komorniczych
 • rozplanowanie przysł,ugują,cego na danym stanowisku wyposaż,enia oraz kontrola okresu jego uż,ytkowania
 • miesię,czna i roczna karta czasu pracy
 • kontrola godzin do odpracowania lub do odebrania przez pracownika
 • kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym
 • kontrola limitu urlopu wypoczynkowego i na ż,ą,danie
 • automatycznie naliczane chorobowe z kontrolą, 14 i 33 dni wynagrodzenia chorobowego
 • wydruk asygnaty zasił,kowej i ZUS Z-3
 • gotowe skł,adniki wynagrodzeń, definicje list pł,ac, moż,liwoś,ć, tworzenia dodatkowych skł,adnikó,w
 • moż,liwoś,ć, tworzenia wielu list pł,ac w miesią,cu, automatyczne tworzenie korekt
 • ewidencja parametró,w naliczania i aktualizacja ich przez Internet
 • moż,liwoś,ć, rozsył,ania paskó,w pocztą, elektroniczną,
 • wydruk kartotek wynagrodzeń, i dochodowych
 • rozliczanie umó,w cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieł,o, organy stanowią,ce)
 • rozliczanie pł,acy akordowej
 • rozliczanie ryczał,tu samochodowego
 • automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń,, potrą,ceń,, podatkó,w i skł,adek ZUS
 • wspó,ł,praca z wł,aś,ciwym systemem bankowym
 • wydruk deklaracji PIT oraz moż,liwoś,ć, podpisu i wysył,ki e-Deklaracji
 • eksport danych do programu Pł,atnik ZUS
 • wspó,ł,praca z systemem SOD PFRON
 • zestawienie kosztó,w wynagrodzeń,, wspó,ł,praca z systemami FK
 • zestawienia do GUS
 • wydruk wszystkich wymaganych dokumentó,w m.in. umó,w o pracę,, ś,wiadectw pracy, zaś,wiadczeń,, wypowiedzeń,, umó,w zlecenia, umó,w o dzieł,o i innych

Peł,na specyfikacja programu znajduje się, pod adresem
http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2platnik/specyfikacja

Informacje dodatkowe
 • Bezpł,atne aktualizacje przez 12 miesię,cy.
 • Bezpł,atna pomoc telefoniczna przez 12 miesię,cy. ,
 • Bitdefender Internet Security 2012 –, licencja na 6 miesię,cy.
W zestawie
 • pł,yta CD z programem
 • drukowana instrukcja obsł,ugi
 • broszura szybki start
 • licencja
 • licencja Bitdefender Internet Security 2012
Video

Szybki start z programem R2pł,atnik:

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 269235
Producent Reset2
Kod producenta PDAA00
EAN 5901549379426
Strona www http://www.reset2.pl
Recenzje