Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 R2płatnik Mini (5prac/1firma/1st)

Reset2 R2płatnik Mini (5prac/1firma/1st)

Kod: 747084

88,76 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Linia MINI to produkty zaprojektowane na potrzeby niewielkich firm o dowolnym profilu dział,alnoś,ci. Powstał,a z myś,lą, o uż,ytkownikach cenią,cych czas, pienią,dze i intuicyjnoś,ć, obsł,ugi. Dzię,ki aktualizacjom przez Internet oraz moż,liwoś,ci rozbudowy nasze programy zaspokoją, potrzeby Twojej firmy takż,e w przyszł,oś,ci.

R2pł,atnik MINI to bardzo dobry, sprawdzony i w peł,ni funkcjonalny system pł,acowo-kadrowy. Umoż,liwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzę,dem skarbowym i ZUS. Program przeznaczony jest dla firm zatrudniają,cych nie wię,cej niż, 10 pracownikó,w (ł,ą,cznie na umowę, o pracę,, zlecenia i o dzieł,o).

Wybrane funkcje programu:

•, peł,na obsł,uga pł,acowo-kadrowa
•, przejrzysta struktura danych kadrowych
•, przypominanie o terminach badań, lekarskich, kursó,w bhp, zakoń,czeniu umó,w
•, kalkulator umoż,liwiają,cy szybkie przeliczanie netto-brutto
•, ewidencja czasu pracy
•, gotowe definicje list pł,ac
•, moż,liwoś,ć, natychmiastowego rozpoczę,cia pracy
•, moż,liwoś,ć, tworzenia wielu list pł,ac w miesią,cu, automatyczne tworzenie korekt
•, czytelny sposó,b naliczania umó,w zlecenia podlegają,cych skł,adkom ZUS
•, moż,liwoś,ć, wypł,aty z umó,w zleceń, w ratach
•, ewidencja i przeliczanie sald dodatkowych potrą,ceń,
•, kontrola zaję,ć, komorniczych
•, tworzenie przelewó,w z wynagrodzeń,, podatkó,w i skł,adek ZUS
•, wspó,ł,praca z dowolnym systemem bankowym
•, generowanie rocznych deklaracji PIT
•, wspó,ł,praca z programem Pł,atnik ZUS
•, wydruk wszystkich wymaganych dokumentó,w m.in. umó,w o pracę,, ś,wiadectw pracy, zaś,wiadczeń,, wypowiedzeń,, umó,w zlecenia, umó,w o dzieł,o i innych
•, wydruk kartotek dochodowych
•, historia zatrudnienia
•, automatyczne pobieranie parametró,w naliczania przez Internet
•, zgł,oszenie do ubezpieczeń, ZUS
•, kontrola limitu urlopu wypoczynkowego
•, urlopy na ż,ą,danie
•, kontrola 14 i 33 dni wynagrodzenia chorobowego
•, wydruk ZUS Z-3
•, moż,liwoś,ć, ł,atwej rozbudowy do wersji STANDARD a w niej: dowolna liczba pracownikó,w, zestawienia kosztowe, rozliczanie pł,acy akordowej, wspó,ł,praca z systemami RCP, obsł,uga biur rachunkowych i wiele innych

RodzajBiznesowe
WersjaBox
LicencjaKomercyjna
Czas trwaniaLicencja wieczysta
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji

- 5 pracownikó,w
- 1 firma
- 1 stanowisko

NośnikCD
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

- Procesor Pentium (min. 1GHz) lub kompatybilny
- OS Windows XP/Vista/7/8
- Minimum 512 MB pamię,ci RAM
- 300MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Stacja CD-ROM lub DVD-ROM
- Dostę,p do internetu (wczytanie licencji, aktualizacja)
- Monitor i karta graficzna (min. rozdzielczoś,ć, 1024 x 768)
- Drukarka laserowa lub atramentowa

Pozostałe parametry

Peł,ny opis i specyfikacja programu znajduje się, pod adresem:

http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2platnik

Akcesoria w zestawie

- Pł,yta CD z programem
- Drukowana instrukcja obsł,ugi
- Broszura szybki start
- Licencja

Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 747084
Producent Reset2
Kod producenta PKAA00
EAN 5901549379846
Strona www http://www.reset2.pl
Recenzje