Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 R2płatnik Mini (10prac/biuro rach.50firm/1st)

Reset2 R2płatnik Mini (10prac/biuro rach.50firm/1st)

Kod: 750422

231,87 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Linia MINI to produkty zaprojektowane na potrzeby niewielkich firm o dowolnym profilu dział,alnoś,ci. Powstał,a z myś,lą, o uż,ytkownikach cenią,cych czas, pienią,dze i intuicyjnoś,ć, obsł,ugi. Dzię,ki aktualizacjom przez Internet oraz moż,liwoś,ci rozbudowy nasze programy zaspokoją, potrzeby Twojej firmy takż,e w przyszł,oś,ci.

R2pł,atnik MINI to bardzo dobry, sprawdzony i w peł,ni funkcjonalny system pł,acowo-kadrowy. Umoż,liwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzę,dem skarbowym i ZUS. Program przeznaczony jest dla firm zatrudniają,cych nie wię,cej niż, 10 pracownikó,w (ł,ą,cznie na umowę, o pracę,, zlecenia i o dzieł,o).

Wybrane funkcje programu:
- peł,na obsł,uga pł,acowo-kadrowa
- przejrzysta struktura danych kadrowych
- przypominanie o terminach badań, lekarskich, kursó,w bhp, zakoń,czeniu umó,w
- kalkulator umoż,liwiają,cy szybkie przeliczanie netto-brutto
- ewidencja czasu pracy
- gotowe definicje list pł,ac
- moż,liwoś,ć, natychmiastowego rozpoczę,cia pracy
- moż,liwoś,ć, tworzenia wielu list pł,ac w miesią,cu, automatyczne tworzenie korekt
- czytelny sposó,b naliczania umó,w zlecenia podlegają,cych skł,adkom ZUS
- moż,liwoś,ć, wypł,aty z umó,w zleceń, w ratach
- ewidencja i przeliczanie sald dodatkowych potrą,ceń,
- kontrola zaję,ć, komorniczych
- tworzenie przelewó,w z wynagrodzeń,, podatkó,w i skł,adek ZUS
- wspó,ł,praca z dowolnym systemem bankowym
- generowanie rocznych deklaracji PIT
- wspó,ł,praca z programem Pł,atnik ZUS
- wydruk wszystkich wymaganych dokumentó,w m.in. umó,w o pracę,, ś,wiadectw pracy, zaś,wiadczeń,, wypowiedzeń,, umó,w zlecenia, umó,w o dzieł,o i innych
- wydruk kartotek dochodowych
- historia zatrudnienia
- automatyczne pobieranie parametró,w naliczania przez Internet
- zgł,oszenie do ubezpieczeń, ZUS
- kontrola limitu urlopu wypoczynkowego
- urlopy na ż,ą,danie
- kontrola 14 i 33 dni wynagrodzenia chorobowego
- wydruk ZUS Z-3
- moż,liwoś,ć, ł,atwej rozbudowy do wersji STANDARD a w niej: dowolna liczba pracownikó,w, zestawienia kosztowe, rozliczanie pł,acy akordowej, wspó,ł,praca z systemami RCP, obsł,uga biur rachunkowych i wiele innych

RodzajBiurowe
WersjaBox
LicencjaKomercyjna
Czas trwania1 rok
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji

- 10 pracownikó,w
- Biuro rachunkowe, 50 firm
- 1 stanowisko

NośnikCD
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

- Procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
- Min. 512 MB pamię,ci RAM
- 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
- Stacja CD-ROM lub DVD-ROM
- Dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
- Monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768
- Drukarka laserowa lub atramentowa

Pozostałe parametry0
Akcesoria w zestawie

- pł,yta CD z programem
- drukowana instrukcja obsł,ugi
- broszura szybki start
- licencja

Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 750422
Producent Reset2
Kod producenta PJCA00
EAN 5901549379877
Strona www http://www.reset2.pl
Recenzje