Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 KCCBC0

Reset2 KCCBC0
403,42 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Konfiguracja

 • 20 ś,rodkó,w trwał,ych
 • biuro rachunkowe, 50 firm
 • 2 stanowiska

Seria STANDARD to produkty zaprojektowane na potrzeby mał,ych i ś,rednich firm o dowolnym profilu dział,alnoś,ci. Powstał,a z myś,lą, o uż,ytkownikach cenią,cych czas, pienią,dze i intuicyjnoś,ć, obsł,ugi. Dzię,ki aktualizacjom przez Internet oraz moż,liwoś,ci rozbudowy nasze programy zaspokoją, potrzeby Twojej firmy takż,e w przyszł,oś,ci.

R2księ,ga to system umoż,liwiają,cy prowadzenie księ,gowoś,ci w formie księ,gi przychodó,w i rozchodó,w bą,dź, ryczał,towej ewidencji przychodó,w. Zawiera wiele moduł,ó,w dodatkowych, pozwalają,cych na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na peł,ne rozliczenie firmy i jej wł,aś,cicieli z urzę,dem skarbowym.

Wybrane funkcje programu

 • prowadzenie Księ,gi Przychodó,w i Rozchodó,w zgodnie z obowią,zują,cym wzorem
 • prowadzenie ryczał,towej Ewidencji przychodó,w wraz z miesię,cznym rozliczeniem ryczał,towego podatku od przychodó,w
 • księ,gowanie transakcji zagranicznych w PLN lub w walutach obcych, rozliczanie ró,ż,nic kursowych
 • szybkie księ,gowanie dokumentó,w bez koniecznoś,ci uż,ywania myszki (tylko z klawiatury)
 • biblioteka kontrahentó,w (dane adresowe i kontaktowe, rachunki bankowe)
 • rozliczanie pł,atnoś,ci, zestawienie dł,uż,nikó,w I wierzycieli
 • rozliczanie kosztó,w przejazdu prywatnym samochodem w celach sł,uż,bowych, ewidencja przejazdó,w i faktur kosztowych
 • rejestry sprzedaż,y I zakupu VAT wg aktualnych wzoró,w
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK
 • e-deklaracje
 • rozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego (miesię,czne lub kwartalne) dla wł,aś,ciciela (osoba fizyczna) lub wszystkich wspó,ł,wł,aś,cicieli firmy (spó,ł,ka)
 • deklaracje roczne PIT-36L, PIT28
 • ewidencja dochodó,w z najmu lub dzierż,awy
 • rozliczanie remanentó,w, wyliczanie marż,y
 • ewidencja ś,rodkó,w trwał,ych, tabela amortyzacyjna
 • ewidencja wyposaż,enia
 • dowody wewnę,trzne, automatyczne dowody z amortyzacją, ś,rodkó,w i rozliczeniem kosztó,w samochodu
 • bankowe polecenia przelewó,w i dowody wpł,at, przelewy zwykł,e, do ZUS oraz urzę,dó,w skarbowych
 • raporty kasowe I bankowe, KP, KW
 • windykacja należ,noś,ci, przypomnienia, wezwania, noty odsetkowe
 • kalkulator odsetkowy obliczają,cy odsetki ustawowe I podatkowe
 • automatyczna aktualizacja programu oraz parametró,w naliczania (skala podatkowa, skł,adki ZUS) przez Internet
 • zestaw gotowych raportó,w i zestawień,, a w nim m.in. zestawienie sprzedaż,y i zakupó,w za wybrany okres, zestawienie dł,uż,nikó,w i wierzycieli, obroty z nabywcami i dostawcami
 • wł,asne zestawienia
 • automatyczne księ,gowanie faktur sprzedaż,y i zakupu wystawionych w programie R2faktury
 • uł,atwienia dla biur rachunkowych (seryjne deklaracje oraz e-deklaracje VAT-7, informacje dla podatnikó,w rozsył,ane e-mailem)

W zależ,noś,ci od zakupionej wersji program moż,e oferować, tylko niektó,re funkcje.

Peł,na specyfikacja programu znajduje się, pod adresem
http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2ksiega/specyfikacja

Informacje dodatkowe
 • Bezpł,atne aktualizacje przez 12 miesię,cy.
 • Bezpł,atna pomoc telefoniczna przez 12 miesię,cy. ,
 • Bitdefender Internet Security 2012 –, licencja na 6 miesię,cy.
W zestawie
 • pł,yta CD z programem
 • drukowana instrukcja obsł,ugi
 • broszura szybki start
 • licencja
 • licencja Bitdefender Internet Security 2012
Video

Szybki start z programem R2księ,ga:

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 269228
Producent Reset2
Kod producenta KCCBC0
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.reset2.pl
Recenzje