Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 FCCBD0

Reset2 FCCBD0
1 613,66 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Konfiguracja

 • 35 ś,rodkó,w trwał,ych
 • biuro rachunkowe, 50 firm
 • 2 stanowiska

Seria STANDARD to produkty zaprojektowane na potrzeby mał,ych i ś,rednich firm o dowolnym profilu dział,alnoś,ci. Powstał,a z myś,lą, o uż,ytkownikach cenią,cych czas, pienią,dze i intuicyjnoś,ć, obsł,ugi. Dzię,ki aktualizacjom przez Internet oraz moż,liwoś,ci rozbudowy nasze programy zaspokoją, potrzeby Twojej firmy takż,e w przyszł,oś,ci.

R2fk to system umoż,liwiają,cy kompleksowe prowadzenie księ,gowoś,ci w formie ksią,g handlowych oraz dodatkowo opcjonalnie w formie księ,gi przychodó,w i rozchodó,w bą,dź, ryczał,towej ewidencji przychodó,w. Zawiera wiele moduł,ó,w dodatkowych pozwalają,cych na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na peł,ne rozliczenie firmy i jej wł,aś,cicieli z urzę,dem skarbowym.


Wybrane funkcje programu

 • wielopoziomowy plan kont
 • automatyczne konta rozrachunkowe kontrahentó,w
 • ewidencja planowanych sald oraz wykonanie planu
 • rejestrowanie wszystkich rodzajó,w dokumentó,w: faktury VAT zakupu i sprzedaż,y, polecenia księ,gowania
 • rejestrowanie faktur eksportowych i importowych w PLN lub w walutach obcych, rozliczanie ró,ż,nic kursowych
 • automatyczne generowanie dekretó,w o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentó,w, moż,liwoś,ć, bież,ą,cej korekty proponowanego dekretu - dowolne rejestry księ,gowe
 • szybkie księ,gowanie dokumentó,w bez koniecznoś,ci uż,ywania myszki (tylko z klawiatury)
 • biblioteka kontrahentó,w (dane adresowe i kontaktowe, rachunki bankowe)
 • rozliczanie pł,atnoś,ci, rozrachunki zł,otó,wkowe i walutowe, zestawienia przeterminowanych należ,noś,ci i zobowią,zań,
 • rejestry sprzedaż,y i zakupu VAT wg aktualnych wzoró,w
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK
 • e-deklaracje
 • rozliczanie podatku dochodowego CIT
 • rozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego (miesię,czne lub kwartalne) dla wł,aś,ciciela (osoba fizyczna) lub wszystkich wspó,ł,wł,aś,cicieli firmy (spó,ł,ka)
 • deklaracje roczne PIT-36L
 • ewidencja ś,rodkó,w trwał,ych, tabela amortyzacyjna, automatyczne księ,gowanie odpisó,w
 • ewidencja wyposaż,enia
 • bankowe polecenia przelewó,w i dowody wpł,at, przelewy zwykł,e, do ZUS oraz urzę,dó,w skarbowych
 • raporty kasowe i bankowe, KP, KW
 • windykacja należ,noś,ci, przypomnienia, wezwania, noty odsetkowe
 • kalkulator odsetkowy obliczają,cy odsetki ustawowe i podatkowe
 • automatyczna aktualizacja programu oraz parametró,w naliczania (skala podatkowa, skł,adki ZUS) przez Internet
 • zestaw gotowych raportó,w i zestawień,, m.in.: Dziennik dekretó,w, Analityczne zestawienie obrotó,w, Zestawienie obrotó,w i sald, Obliczenie dochodu, Rachunek zyskó,w i strat, Bilans - wł,asne zestawienia
 • automatyczne księ,gowanie faktur sprzedaż,y i zakupu wystawionych w programie R2faktury
 • uł,atwienia dla biur rachunkowych (seryjne deklaracje oraz e-deklaracje VAT-7, informacje dla podatnikó,w rozsył,ane e-mailem)

W zależ,noś,ci od zakupionej wersji program moż,e oferować, tylko niektó,re funkcje.

Peł,na specyfikacja programu znajduje się, pod adresem
http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2fk/opis-programu

Informacje dodatkowe
 • Bezpł,atne aktualizacje przez 12 miesię,cy.
 • Bezpł,atna pomoc telefoniczna przez 12 miesię,cy. ,
 • Bitdefender Internet Security 2012 –, licencja na 6 miesię,cy.
W zestawie
 • pł,yta CD z programem
 • drukowana instrukcja obsł,ugi
 • broszura szybki start
 • licencja
 • licencja Bitdefender Internet Security 2012
Video

Szybki start z programem R2fk ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 269222
Producent Reset2
Kod producenta FCCBD0
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.reset2.pl
Recenzje