Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 R2faktury Standard (magazyn/1firma/2st)

Reset2 R2faktury Standard (magazyn/1firma/2st)

Kod: 269218

321,37 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Seria STANDARD to produkty zaprojektowane na potrzeby mał,ych i ś,rednich firm o dowolnym profilu dział,alnoś,ci. Powstał,a z myś,lą, o uż,ytkownikach cenią,cych czas, pienią,dze i intuicyjnoś,ć, obsł,ugi. Dzię,ki aktualizacjom przez Internet oraz moż,liwoś,ci rozbudowy nasze programy zaspokoją, potrzeby Twojej firmy takż,e w przyszł,oś,ci.

R2faktury STANDARD to system przeznaczony do obsł,ugi sprzedaż,y i magazynu. Umoż,liwia szybkie wystawianie faktur, prowadzenie magazynu i wystawianie niezbę,dnych dokumentó,w magazynowych (PZ, MM, WZ). Pozwala na rozliczanie pł,atnoś,ci przy pomocy raportó,w kasowych i bankowych, prowadzenie rozrachunkó,w z kontrahentami, uł,atwia windykację, należ,noś,ci.

Wybrane funkcje programu

•, faktury VAT, faktury proforma, paragony, rachunki i dokumenty korygują,ce
•, zamó,wienia
•, automatyczne generowanie faktur powtarzalnych wraz z wydrukiem seryjnym
•, znak graficzny (logo) firmy na wydruku faktur
•, ł,atwe fakturowanie usł,ug
•, dowolna iloś,ć, faktur korygują,cych do jednej faktury
•, szybkie wystawianie dokumentó,w bez koniecznoś,ci uż,ywania myszki (tylko z klawiatury)
•, faktury (rachunki) do transakcji, dla któ,rych nabywca jest podatnikiem
•, dokumentó,w magazynowe PZ, korekty PZ, WZ, MM
•, automatyczne WZ do faktury
•, obliczanie marż,y i zysku, rozliczanie sprzedaż,y w cenach nabycia
•, filtrowanie asortymentó,w wg bież,ą,cych stanó,w magazynowych
•, roczne lub miesię,czne numerowanie dokumentó,w
•, ró,ż,ne formy pł,atnoś,ci (przelew, gotó,wka, itp.), rozbijanie pł,atnoś,ci na dowolną, liczbę, rat
•, raporty kasowe i bankowe, KP, KW
•, rozrachunki w PLN
•, windykacja należ,noś,ci, przypomnienia, wezwania, noty odsetkowe
•, wspó,ł,praca ze skanerem kodó,w kreskowych
•, obsł,uga drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne)
•, biblioteka kontrahentó,w (dane adresowe i kontaktowe, rachunki bankowe)
•, biblioteka asortymentó,w (trzy ró,ż,ne ceny sprzedaż,y, marż,a od ceny nabycia, indeksy, dł,ugie opisowe nazwy asortymentó,w, podział, na grupy)
•, wydruk i ewidencja bankowych poleceń, przelewó,w i dowodó,w wpł,at, przelewy zwykł,e, do ZUS oraz urzę,dó,w skarbowych
•, automatyczna aktualizacja programu przez Internet
•, zestaw gotowych raportó,w i zestawień,, a w nim m.in. rejestr sprzedaż,y VAT, zestawienie sprzedaż,y i zakupó,w za wybrany okres, zestawienie dł,uż,nikó,w i wierzycieli, obroty z nabywcami i dostawcami, sprzedaż, poszczegó,lnych asortymentó,w, cennik
•, wł,asne makiety i zestawienia
•, statystyka firmy
•, automatyczne księ,gowanie faktur sprzedaż,y i zakupu w programach R2księ,ga (księ,ga przychodó,w i rozchodó,w lub ryczał,towa ewidencja przychodó,w) i R2fk (peł,na księ,gowoś,ć,).

Peł,na specyfikacja programu pod adresem
http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2faktury/specyfikacja

   Wymagania systemowe
   • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
   • system operacyjny Windows XP/Vista/7/8
   • min. 512 MB pamię,ci RAM
   • 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
   • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
   • dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
   • monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768
   • drukarka laserowa lub atramentowa
   Informacje dodatkowe

   W zestawie:
   - Pł,yta CD z programem
   - Drukowana instrukcja obsł,ugi
   - Broszura szybki start
   - Licencja

   RodzajBiurowe
   WersjaBox
   LicencjaKomercyjna
   Czas trwaniaLicencja wieczysta
   Liczba stanowisk / jednostek2
   Szczegóły licencji

   - Magazyn
   - 1 firma
   - 2 stanowiska

   NośnikCD
   Wersja językowaPolska
   Wymagania sprzętowe

   - Procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
   - System operacyjny Windows XP/Vista/7/8
   - Min. 512 MB pamię,ci RAM
   - 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
   - Stacja CD-ROM lub DVD-ROM
   - Dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
   - Monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768
   - Drukarka laserowa lub atramentowa

   Pozostałe parametry0
   Video

   Szybki start z programem R2faktury:

   Informacje dodatkowe

   Informacje dodatkowe

   Kod 269218
   Producent Reset2
   Kod producenta TCAB01
   EAN 5901549379372
   Strona www http://www.reset2.pl
   Recenzje