Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 R2faktury Standard (1firma/1st)

Reset2 R2faktury Standard (1firma/1st)

Kod: 269216

241,02 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

 ,Seria STANDARD to produkty zaprojektowane na potrzeby mał,ych i ś,rednich firm o dowolnym profilu dział,alnoś,ci. Powstał,a z myś,lą, o uż,ytkownikach cenią,cych czas, pienią,dze i intuicyjnoś,ć, obsł,ugi. Dzię,ki aktualizacjom przez Internet oraz moż,liwoś,ci rozbudowy nasze programy zaspokoją, potrzeby Twojej firmy takż,e w przyszł,oś,ci.

R2faktury STANDARD to system przeznaczony do obsł,ugi sprzedaż,y. Umoż,liwia szybkie wystawianie faktur. Pozwala na rozliczanie pł,atnoś,ci przy pomocy raportó,w kasowych i bankowych, prowadzenie rozrachunkó,w z kontrahentami, uł,atwia windykację, należ,noś,ci.

Wybrane funkcje programu

 , , , •, faktury VAT, faktury proforma, paragony, rachunki i dokumenty korygują,ce

 , , , •, zamó,wienia

 , , , •, automatyczne generowanie faktur powtarzalnych wraz z wydrukiem seryjnym

 , , , •, znak graficzny (logo) firmy na wydruku faktur

 , , , •, ł,atwe fakturowanie usł,ug

 , , , •, dowolna iloś,ć, faktur korygują,cych do jednej faktury

 , , , •, szybkie wystawianie dokumentó,w bez koniecznoś,ci uż,ywania myszki (tylko z klawiatury)

 , , , •, faktury (rachunki) do transakcji, dla któ,rych nabywca jest podatnikiem

 , , , •, roczne lub miesię,czne numerowanie dokumentó,w

 , , , •, ró,ż,ne formy pł,atnoś,ci (przelew, gotó,wka, itp.), rozbijanie pł,atnoś,ci na dowolną, liczbę, rat

 , , , •, raporty kasowe i bankowe, KP, KW

 , , , •, rozrachunki w PLN

 , , , •, windykacja należ,noś,ci, przypomnienia, wezwania, noty odsetkowe

 , , , •, wspó,ł,praca ze skanerem kodó,w kreskowych

 , , , •, obsł,uga drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne)

 , , , •, biblioteka kontrahentó,w (dane adresowe i kontaktowe, rachunki bankowe)

 , , , •, biblioteka asortymentó,w (trzy ró,ż,ne ceny sprzedaż,y, indeksy, dł,ugie opisowe nazwy asortymentó,w, podział, na grupy)

 , , , •, wydruk i ewidencja bankowych poleceń, przelewó,w i dowodó,w wpł,at, przelewy zwykł,e, do ZUS oraz urzę,dó,w skarbowych

 , , , •, automatyczna aktualizacja programu przez Internet

 , , , •, zestaw gotowych raportó,w i zestawień,, a w nim m.in. rejestr sprzedaż,y VAT, zestawienie sprzedaż,y za wybrany okres, zestawienie dł,uż,nikó,w, obroty z nabywcami, sprzedaż, poszczegó,lnych asortymentó,w, cennik

 , , , •, wł,asne makiety i zestawienia

 , , , •, statystyka firmy

 , , , •, automatyczne księ,gowanie faktur sprzedaż,y w programach R2księ,ga (księ,ga przychodó,w i rozchodó,w lub ryczał,towa ewidencja przychodó,w) i R2fk (peł,na księ,gowoś,ć,).

Peł,na specyfikacja programu pod adresem

http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2faktury/specyfikacja

 ,

Szybki start z programem R2faktury:
http://www.youtube.com/watch?v=lCPNy8VSU5Y&,list=PLtPPsX0l5fnzJ-jlPgC3PmRCO3tFMbxpF&,index=1 , , , , , , ,

 ,

RodzajBiurowe
WersjaBox
LicencjaKomercyjna
Czas trwaniaLicencja wieczysta
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji

- 1 firma
- 1 stanowisko

NośnikCD
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

- Procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
- System operacyjny Windows XP/Vista/7/8
- Min. 512 MB pamię,ci RAM
- 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
- Stacja CD-ROM lub DVD-ROM
- Dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
- Monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768
- Drukarka laserowa lub atramentowa

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 269216
Producent Reset2
Kod producenta TCAA00
EAN 5901549379358
Strona www http://www.reset2.pl
Recenzje