Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 R2faktury Mini (magazyn/1firma/1st)

Reset2 R2faktury Mini (magazyn/1firma/1st)

Kod: 269215

120,13 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Linia MINI to produkty zaprojektowane na potrzeby niewielkich firm o dowolnym profilu dział,alnoś,ci. Powstał,a z myś,lą, o uż,ytkownikach cenią,cych czas, pienią,dze i intuicyjnoś,ć, obsł,ugi. Dzię,ki aktualizacjom przez Internet oraz moż,liwoś,ci rozbudowy nasze programy zaspokoją, potrzeby Twojej firmy takż,e w przyszł,oś,ci.

R2faktury MINI to program przeznaczony do obsł,ugi sprzedaż,y i magazynu. Umoż,liwia szybkie wystawianie faktur i innych niezbę,dnych dokumentó,w oraz prowadzenie magazynu

Wybrane funkcje programu

•, wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT, faktur proforma, paragonó,w, rachunkó,w i dokumentó,w korygują,cych
•, wystawianie i ewidencjonowanie dokumentó,w magazynowych PZ, korekty PZ, WZ, MM
•, szybkie wystawianie dokumentó,w bez koniecznoś,ci uż,ywania myszki (tylko z klawiatury)
•, kontrola stanó,w magazynowych
•, automatyczne WZ do faktury
•, obliczanie marż,y i zysku, rozliczanie sprzedaż,y w cenach nabycia
•, filtrowanie asortymentó,w wg bież,ą,cych stanó,w magazynowych
•, znak graficzny (logo) firmy na wydruku faktur
•, ł,atwe fakturowanie usł,ug, m.in. opis usł,ugi moż,e mieć, dowolną, dł,ugoś,ć,
•, roczne lub miesię,czne numerowanie dokumentó,w
•, dowolna iloś,ć, faktur korygują,cych do jednej faktury
•, ró,ż,ne formy pł,atnoś,ci (przelew, gotó,wka, itp.), rozbijanie pł,atnoś,ci na dowolną, liczbę, rat
•, wspó,ł,praca ze skanerem kodó,w kreskowych
•, obsł,uga drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne)
•, biblioteka kontrahentó,w (dane adresowe i kontaktowe, rachunki bankowe)
•, biblioteka asortymentó,w (trzy ró,ż,ne ceny sprzedaż,y, okreś,lanie cen sprzedaż,y na podstawie zadanej marż,y od ceny  ,  ,  ,  , nabycia, indeksy, dł,ugie opisowe nazwy asortymentó,w, podział, na grupy)
•, wydruk i ewidencja bankowych poleceń, przelewó,w i dowodó,w wpł,at, przelewy zwykł,e, do ZUS oraz urzę,dó,w skarbowych
•, automatyczna aktualizacja programu przez Internet
•, zestaw gotowych raportó,w i zestawień,, a w nim m.in. rejestr sprzedaż,y VAT, zestawienie sprzedaż,y i zakupó,w za wybrany  , okres, zestawienie dł,uż,nikó,w i wierzycieli, obroty z nabywcami i dostawcami, sprzedaż, poszczegó,lnych asortymentó,w,  ,  ,  ,  , cennik
•, automatyczne księ,gowanie faktur sprzedaż,y i zakupu w programie R2księ,ga (księ,ga przychodó,w i rozchodó,w lub  ,  ,  ,  ,  ,  , ryczał,towa ewidencja przychodó,w)
•, moż,liwoś,ć, ł,atwej rozbudowy do wersji Standard lub Maxi a w nich: faktury i rozrachunki walutowe, inwentaryzacja, faktury  ,  , zaliczkowe, faktury powtarzalne, e-faktury, wł,asne makiety dokumentó,w, wł,asne zestawienia, praca sieciowa i wiele  ,  ,  ,  ,  , innych

Peł,na specyfikacja programu pod adresem
http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2faktury/specyfikacja

  Wymagania systemowe
  • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
  • system operacyjny Windows XP/Vista/7/8
  • min. 512 MB pamię,ci RAM
  • 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
  • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
  • dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
  • monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768
  • drukarka laserowa lub atramentowa
  Informacje dodatkowe

  W zestawie:
  - Pł,yta CD z programem
  - Drukowana instrukcja obsł,ugi
  - Broszura szybki start
  - Licencja

  RodzajBiznesowe
  WersjaBox
  LicencjaDla małych firm
  Czas trwaniaLicencja wieczysta
  Liczba stanowisk / jednostek1
  Szczegóły licencji

  - Magazyn
  - 1 firma
  - 1 stanowisko

  NośnikCD
  Wersja językowaPolska
  Wymagania sprzętowe

  - Procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
  - System operacyjny Windows XP/Vista/7/8
  - Min. 512 MB pamię,ci RAM
  - 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
  - Stacja CD-ROM lub DVD-ROM
  - Dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
  - Monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768
  - Drukarka laserowa lub atramentowa

  Pozostałe parametry0
  Video

  Szybki start z programem R2faktury:

  Informacje dodatkowe

  Informacje dodatkowe

  Kod 269215
  Producent Reset2
  Kod producenta TDAA01
  EAN 5901549379020
  Strona www http://www.reset2.pl
  Recenzje