Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 R2faktury Mini (magazyn/1firma/1st)

Reset2 R2faktury Mini (magazyn/1firma/1st)

Kod: 445336

120,13 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

R2faktury to program komputerowy przeznaczony do obsł,ugi sprzedaż,y i magazynu. Umoż,liwia szybkie wystawianie faktur oraz ich szczegó,ł,owe rozliczanie. Prowadzi magazyn i umoż,liwia wystawianie wszystkich niezbę,dnych dokumentó,w magazynowych (PZ, MM, WZ, RW, PR). Umoż,liwia rozliczanie pł,atnoś,ci przy pomocy raportó,w kasowych i bankowych. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami, pomaga w windykacji należ,noś,ci oraz ogranicza obró,t z nierzetelnymi kontrahentami. Umoż,liwia szczegó,ł,ową, analizę, prowadzonej dział,alnoś,ci za pomocą, rozbudowanych statystyk i definiowalnych zestawień,. Sporzą,dza, drukuje i eksportuje polecenia przelewó,w bankowych. Dzię,ki moduł,owej konstrukcji umoż,liwia dobre przystosowanie do specyfiki obsł,ugiwanej firmy.

W ofercie znajduje się, od 1999 roku. Charakteryzuje się, stosunkowo niską, ceną,, natychmiastowym wdroż,eniem oraz prostą, i intuicyjną, obsł,ugą,, któ,rą, mogą, szybko opanować, nawet począ,tkują,cy uż,ytkownicy komputeró,w. Wię,kszoś,ć, operacji w programie moż,na wykonać, przy pomocy klawiatury, bez koniecznoś,ci uż,ywania myszy.

Program sprawdza się, najlepiej w mał,ych i ś,rednich firmach handlowych i usł,ugowych.

Wersja MINI - najprostsza wersja programu z ograniczonym dostę,pem do niektó,rych, rzadziej uż,ywanych funkcji. Umoż,liwia szybkie wystawienie faktur i innych najczę,ś,ciej uż,ywanych dokumentó,w oraz sporzą,dzenie podstawowych zestawień,.

INSTALACJA I PARAMERYZACJA

 • wprowadzanie danych firmy
 • moż,liwoś,ć, nadania haseł, i uprawnień, poszczegó,lnym uż,ytkownikom
 • grupy praw dostę,pu ograniczają,ce dostę,p do wybranych danych i funkcji programu
 • ewidencja operacji wykonanych przez uż,ytkownikó,w
 • wysył,anie wewnę,trznych komunikató,w do poszczegó,lnych uż,ytkownikó,w
 • konfiguracja przyciskó,w szybkiego dostę,pu
 • wł,asne ustawienie kolumn i uporzą,dkowania w każ,dym oknie
 • wybó,r czcionki programu i jej wielkoś,ci umoż,liwiają,cy powię,kszenie okien programu bez zmiany ogó,lnej rozdzielczoś,ci systemu
 • baza danych oparta na serwerze SQL
 • moż,liwoś,ć, pracy na bezpł,atnej wersji serwera Microsoft SQL
 • praca w sieci lokalnej
 • archiwizacja wszystkich danych z moż,liwoś,cią, zabezpieczenia hasł,em
 • w przypadku obsł,ugi wielu firm moż,liwoś,ć, archiwizacji danych wybranej firmy
 • kontrola nowych wersji i bezpoś,rednia aktualizacja programu przez internet
 • w przypadku wersji sieciowej mechanizm automatycznej aktualizacji programu na wszystkich stacjach roboczych
 • wbudowane funkcje serwisowania bazy danych przez Internet

MAGAZYN

 • przyję,cia do magazynu
 • korekty przyję,ć,
 • wiele magazynó,w, przesunię,cia mię,dzymagazynowe MM
 • wydania WZ
 • kontrola stanó,w magazynowych
 • marż,a obliczana wg algorytmu "na sto" lub "w stu"
 • filtrowanie asortymentó,w wg bież,ą,cych stanó,w magazynowych
 • kartoteki magazynowe
 • ró,ż,ne sposoby numerowania dokumentó,w
 • rozliczanie pł,atnoś,ci za faktury zakupu
 • obsł,uga numeró,w seryjnych
 • eksport danych do programó,w księ,gowych

SPRZEDAŻ,

 • faktury VAT i inne dokumenty sprzedaż,y
 • faktury korygują,ce
 • moż,liwoś,ć, umieszczenia na dokumentach elementó,w graficznych (logo firmy)
 • refakturowanie opł,at (np. za energię, elektryczną,)
 • szczegó,lne uł,atwienia przy fakturowaniu usł,ug
 • opis usł,ugi moż,e mieć, dowolną, dł,ugoś,ć,
 • powtarzają,cą, się, czę,ś,ć, opisu moż,na wybierać, z biblioteki asortymentó,w, a zmienną, wpisywać, bezpoś,rednio na fakturze
 • w przypadku fakturowania niepowtarzają,cych się, usł,ug, moż,liwoś,ć, wprowadzenia opisu usł,ugi bezpoś,rednio na pozycji faktury, bez koniecznoś,ci korzystania z biblioteki asortymentó,w
 • ró,ż,ne sposoby numerowania dokumentó,w
 • rozliczanie pł,atnoś,ci za faktury sprzedaż,y
 • obsł,uga numeró,w seryjnych
 • wspó,ł,praca ze skanerem kodó,w kreskowych
 • obsł,uga drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne) oraz kas fiskalnych (Posnet Neo i kompatybilne)
 • rejestr sprzedaż,y VAT
 • eksport danych do programó,w księ,gowych

NALEŻ,NOŚ,CI I ZOBOWIĄ,ZANIA

 • lista dł,uż,nikó,w i wierzycieli
 • kalkulator odsetkowy obliczają,cy odsetki ustawowe i podatkowe

PRZELEWY BANKOWE

 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych poleceń, przelewó,w
 • automatyczne przelewy

KONTRAHENCI

 • peł,ny zestaw danych o kontrahencie
 • szybki dostę,p do szczegó,ł,owych zestawień,

ASORTYMENTY

 • peł,ny zestaw danych o asortymencie
 • trzy ró,ż,ne ceny sprzedaż,y z dokł,adnoś,cią, do 2 lub 4 miejsc po przecinku
 • okreś,lanie cen sprzedaż,y na podstawie marż,y w stosunku do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej
 • grupy i kategorie asortymentowe przydatne do zestawień,

DODATKOWE MOŻ,LIWOŚ,CI

 • zestaw gotowych dokumentó,w, zestawień, i raportó,w
 • wersja sieciowa
 • archiwizacja danych z moż,liwoś,cią, wprowadzenia hasł,a
 • moż,liwoś,ć, inicjalizacji bazy danych na podstawie pliku buforowego oraz programó,w Subiekt i mikroSubiekt firmy Insert
 • moż,liwoś,ć, bezpoś,redniej aktualizacji programu przez internet zapewniają,ca posiadanie zawsze aktualnej wersji zgodnej ze zmieniają,cymi się, przepisami
 • pobieranie aktualnej tabeli odsetek ze strony internetowej producenta
 • w przypadku awarii moż,liwoś,ć, bezpoś,redniego serwisowania programu lub danych przez internet - kró,tki czas reakcji i minimalne koszty ,
RodzajBiznesowe
WersjaBox
LicencjaDla małych firm
Czas trwaniaLicencja wieczysta
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji

- Magazyn
- 1 firma
- 1 stanowisko

NośnikCD
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

- Procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
- System operacyjny Windows XP/Vista/7/8
- Min. 512 MB pamię,ci RAM
- 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
- Stacja CD-ROM lub DVD-ROM
- Dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
- Monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768
- Drukarka laserowa lub atramentowa

Pozostałe parametry0
Specyfikacja techniczna

Minimalne wymagania sprzę,towe

 • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
 • system operacyjny Windows XP/Vista/7/8
 • min. 512 MB pamię,ci RAM
 • 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
 • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
 • dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768
 • wszystkie wydruki: drukarka laserowa lub atramentowa
 • wydruki dokumentó,w (faktura, PZ, MM, WZ, RW, RK, KP, KW): drukarka laserowa, atramentowa lub igł,owa.
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 445336
Producent Reset2
Kod producenta TDAA01
EAN 5901549379617
Strona www http://www.reset2.pl
Recenzje