Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 R2faktury Mini (1firma/1st)

Reset2 R2faktury Mini (1firma/1st)

Kod: 269214

80,34 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 2 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Linia MINI to produkty zaprojektowane na potrzeby niewielkich firm o dowolnym profilu dział,alnoś,ci. Powstał,a z myś,lą, o uż,ytkownikach cenią,cych czas, pienią,dze i intuicyjnoś,ć, obsł,ugi. Dzię,ki aktualizacjom przez Internet oraz moż,liwoś,ci rozbudowy nasze programy zaspokoją, potrzeby Twojej firmy takż,e w przyszł,oś,ci.

R2faktury MINI to program przeznaczony do obsł,ugi sprzedaż,y. Umoż,liwia szybkie wystawianie faktur i innych niezbę,dnych dokumentó,w.

Wybrane funkcje programu

 , , , •, wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT, faktur proforma, paragonó,w, rachunkó,w i dokumentó,w korygują,cych

 , , , •, szybkie wystawianie dokumentó,w bez koniecznoś,ci uż,ywania myszki (tylko z klawiatury)

 , , , •, znak graficzny (logo) firmy na wydruku faktur

 , , , •, ł,atwe fakturowanie usł,ug, m.in. opis usł,ugi moż,e mieć, dowolną, dł,ugoś,ć,

 , , , •, roczne lub miesię,czne numerowanie dokumentó,w

 , , , •, dowolna iloś,ć, faktur korygują,cych do jednej faktury

 , , , •, ró,ż,ne formy pł,atnoś,ci (przelew, gotó,wka, itp.), rozbijanie pł,atnoś,ci na dowolną, liczbę, rat

 , , , •, wspó,ł,praca ze skanerem kodó,w kreskowych

 , , , •, obsł,uga drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne)

 , , , •, biblioteka kontrahentó,w (dane adresowe i kontaktowe, rachunki bankowe)

 , , , •, biblioteka asortymentó,w (trzy ró,ż,ne ceny sprzedaż,y, indeksy, dł,ugie opisowe nazwy asortymentó,w, podział, na grupy)

 , , , •, wydruk i ewidencja bankowych poleceń, przelewó,w i dowodó,w wpł,at, przelewy zwykł,e, do ZUS oraz urzę,dó,w skarbowych

 , , , •, automatyczna aktualizacja programu przez Internet

 , , , •, zestaw gotowych raportó,w i zestawień,, a w nim m.in. rejestr sprzedaż,y VAT, zestawienie sprzedaż,y za wybrany okres, zestawienie dł,uż,nikó,w, obroty z nabywcami, sprzedaż, poszczegó,lnych asortymentó,w, cennik

 , , , •, automatyczne księ,gowanie faktur sprzedaż,y w programie R2księ,ga (księ,ga przychodó,w i rozchodó,w lub ryczał,towa ewidencja przychodó,w)

 , , , •, moż,liwoś,ć, ł,atwej rozbudowy do wersji Standard lub Maxi a w nich: faktury i rozrachunki walutowe, faktury zaliczkowe, faktury powtarzalne, e-faktury, wł,asne makiety dokumentó,w, wł,asne zestawienia, praca sieciowa i wiele innych

Peł,na specyfikacja programu pod adresem

http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2faktury/specyfikacja


Szybki start z programem R2faktury:
http://www.youtube.com/watch?v=lCPNy8VSU5Y&,list=PLtPPsX0l5fnzJ-jlPgC3PmRCO3tFMbxpF&,index=1

RodzajBiurowe
WersjaBox
LicencjaKomercyjna
Czas trwaniaLicencja wieczysta
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji

- 1 firma
- 1 stanowisko

NośnikCD
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

- Procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
- System operacyjny Windows XP/Vista/7/8
- Min. 512 MB pamię,ci RAM
- 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
- Stacja CD-ROM lub DVD-ROM
- Dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
- Monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768
- Drukarka laserowa lub atramentowa

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 269214
Producent Reset2
Kod producenta TDAA00
EAN 5901549379341
Strona www http://www.reset2.pl
Recenzje