Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 R2faktury Maxi (magazyn/1firma/2st)

Reset2 R2faktury Maxi (magazyn/1firma/2st)

Kod: 269213

482,05 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

R2faktury Maxi to system obsł,ugi sprzedaż,y i magazynu, wzbogacony o transakcje zagraniczne oraz kilka innych funkcji przydatnych w wię,kszych firmach lub przy wię,kszej liczbie dokumentó,w. Umoż,liwia szybkie wystawianie faktur oraz ich szczegó,ł,owe rozliczanie. Prowadzenie magazynu i wystawianie wszystkich niezbę,dnych dokumentó,w magazynowych (PZ, MM, WZ, RW, PR). Pozwala na rozliczanie pł,atnoś,ci przy pomocy raportó,w kasowych i bankowych, prowadzenie rozrachunkó,w z kontrahentami, uł,atwia windykację, należ,noś,ci.

Wybrane funkcje programu:

•, faktury VAT, faktury proforma, paragony, rachunki i dokumenty korygują,ce
•, faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN, automatyczne tł,umaczenia na j. angielski, niemiecki i inne
•, e-faktury
•, faktury zaliczkowe i koń,cowe, zamó,wienia
•, faktury (rachunki) do transakcji, dla któ,rych nabywca jest podatnikiem
•, faktury zwią,zane z obrotem wyrobami wę,glowymi obję,tymi akcyzą,
•, automatyczne generowanie faktur powtarzalnych wraz z wydrukiem seryjnym
•, automatyczne faktury do WZ i paragonó,w
•, dowolna iloś,ć, faktur korygują,cych do jednej faktury
•, ł,atwe fakturowanie usł,ug
•, faktury RR
•, roczne lub miesię,czne numerowanie dokumentó,w
•, szybkie wystawianie dokumentó,w bez koniecznoś,ci uż,ywania myszki (tylko z klawiatury)
•, znak graficzny (logo) firmy na wydruku faktur
•, ró,ż,ne formy pł,atnoś,ci (przelew, gotó,wka, itp.), rozbijanie pł,atnoś,ci na dowolną, liczbę, rat
•, raporty kasowe i bankowe, KP, KW (w PLN i walutowe)
•, moż,liwoś,ć, prowadzenia kilku raportó,w kasowych w obrę,bie jednego dnia (dla kasjeró,w pracują,cych na zmiany)
•, data i godzina pł,atnoś,ci na raportach kasowych i bankowych
•, rozrachunki (w PLN i walutowe)
•, windykacja należ,noś,ci, przypomnienia, wezwania, noty odsetkowe
•, dokumentó,w magazynowe PZ, korekty PZ, WZ, RW, MM
•, kontrola stanó,w magazynowych, inwentaryzacja, protokoł,y rozbież,noś,ci PR+, PR-
•, obliczanie marż,y i zysku, rozliczanie sprzedaż,y w cenach nabycia
•, biblioteka asortymentó,w (trzy ró,ż,ne ceny sprzedaż,y, marż,a od ceny nabycia, ceny walutowe, ceny dedykowane, indeksy, dł,ugie opisowe nazwy asortymentó,w, podział, na grupy)
•, filtrowanie asortymentó,w wg bież,ą,cych stanó,w magazynowych
•, obsł,uga kontraktó,w
•, rozliczanie kosztó,w transportu
•, rozliczanie przedstawicieli handlowych
•, wspó,ł,praca ze skanerem kodó,w kreskowych
•, obsł,uga drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne)
•, biblioteka kontrahentó,w (dane adresowe i kontaktowe, rachunki bankowe, dane dedykowane)
•, ewidencja kontaktó,w z kontrahentem
•, wydruk i ewidencja bankowych poleceń, przelewó,w i dowodó,w wpł,at, przelewy zwykł,e, do ZUS oraz urzę,dó,w skarbowych
•, wydruki niektó,rych dokumentó,w na drukarkach igł,owych (faktura, paragon, Wz, Pz, MM)
•, specjalne wzory dokumentó,w (np.: faktura, Wz) dla poszczegó,lnych kontrahentó,w
•, specjalne wzory wydruku dla poszczegó,lnych dokumentó,w
•, automatyczna aktualizacja programu przez Internet
•, zestaw gotowych raportó,w i zestawień,, a w nim m.in. rejestr sprzedaż,y VAT, zestawienie sprzedaż,y i zakupó,w za wybrany okres, zestawienie dł,uż,nikó,w i wierzycieli, obroty z nabywcami i dostawcami, sprzedaż, poszczegó,lnych asortymentó,w, cennik
•, wł,asne makiety i zestawienia
•, statystyka firmy
•, automatyczne księ,gowanie faktur sprzedaż,y i zakupu w programach R2księ,ga (księ,ga przychodó,w i rozchodó,w lub ryczał,towa ewidencja przychodó,w) i R2fk (peł,na księ,gowoś,ć,).

Peł,na specyfikacja programu pod adresem

http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2faktury/specyfikacja

  Wymagania systemowe
  • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
  • system operacyjny Windows XP/Vista/7/8
  • min. 512 MB pamię,ci RAM
  • 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
  • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
  • dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
  • monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768
  • drukarka laserowa lub atramentowa
  Informacje dodatkowe

  W zestawie:
  - Pł,yta CD z programem
  - Drukowana instrukcja obsł,ugi
  - Broszura szybki start
  - Licencja

  RodzajBiurowe
  WersjaBox
  LicencjaKomercyjna
  Czas trwaniaLicencja wieczysta
  Liczba stanowisk / jednostek2
  Szczegóły licencji

  - Transakcje zagraniczne
  - Waluty
  - Magazyn
  - 1 firma
  - 2 stanowiska

  NośnikCD
  Wersja językowaPolska
  Wymagania sprzętowe

  - Procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
  - System operacyjny Windows XP/Vista/7/8
  - Min. 512 MB pamię,ci RAM
  - 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
  - Stacja CD-ROM lub DVD-ROM
  - Dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
  - Monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768
  - Drukarka laserowa lub atramentowa

  Pozostałe parametry0
  Video

  Szybki start z programem R2faktury:

  Informacje dodatkowe

  Informacje dodatkowe

  Kod 269213
  Producent Reset2
  Kod producenta TEAB01
  EAN 5901549379327
  Strona www http://www.reset2.pl
  Recenzje