Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Qpad Qpad MK-85 Klawiatura mechanic

Qpad Qpad MK-85 Klawiatura mechanic
559,88 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Tradycyjne klawiatury , dział,ają, na zasadzie gumowych kopuł, gumowych, któ,re wymagają, peł,nego i mocnego wciś,nię,cia, aby zarejestrować, wciś,nię,cie klawisza. Klawiatura MK-85 wyposaż,ona jest w ultra precyzyjne, mechaniczne przeł,ą,czniki zapewniają,ce niesamowite czucie klawiszy. Dwumilimetrowe wciś,nię,cia klawisza jest wystarczają,ce, aby zarejestrować, jego uż,ycie. Przekł,ada się, to na niemal natychmiastowy wzrost prę,dkoś,ci pisania, dzię,ki pł,ynniejszym i delikatniejszym ruchom palcó,w. Klawiatura QPAD natychmiast zarejestruje każ,dy wciś,nię,ty klawisz.

Inne klawiatury dostę,pne na rynku szybko się, zuż,ywają,. Klawisze bardzo szybko tracą, precyzję, dział,ania a ich powierzchnia bardzo szybko ulega ś,cieraniu. Powoduje to coraz czę,stsze zacinanie się,, opó,ź,nienia czy też, w ogó,le brak rejestracji wciś,nię,cia. Spowalnia to pracę,, a w grach multiplayer czę,sto decyduje o tym ,kto wygra potyczkę,. Przeł,ą,czniki uż,yte w MK-85 zapewniają, bezproblemową, pracę, każ,dego klawisza nawet przy przekroczeniu 50 milionó,w wciś,nię,ć,. Maksymalny dystans wciś,nię,cia klawisza wynosi 4mm, a już, po pokonaniu dystansu 2mm nastę,puje rejestracja wciś,nię,cia.
 , , , , , ,  , , , , , ,
Niezależ,na rejestracja klawiszy zapewnia, ż,e nawet przy wciś,nię,ciu wszystkich klawiszy jednocześ,nie, klawiatura zarejestruje wszystkie wciś,nię,cia. W tradycyjnych klawiaturach kontroler jest w stanie zarejestrować, tylko sześ,ć, jednocześ,nie wciś,nię,tych klawiszy i do momentu ich zwolnienia klawiatura nie potrafi rejestrować, kolejnych wciś,nię,ć,.

Tradycyjny ukł,ad z podział,em na trzy sekcje, profile dla graczy z blokadą, klawiszy systemowych, nagrywanie makr, funkcje multimedialne, hub USB –, to perfekcyjna klawiatura dla gracza. To prawdopodobnie najlepsza klawiatura dla graczy, jaką, kiedykolwiek stworzono.

Kluczowe wł,aś,ciwoś,ci:
- Peł,na, niezależ,na rejestracja klawiszy poprzez port USB–, każ,dy klawisz posiada niezależ,ne poł,ą,czenie z kontrolerem.
- Technologia mechanicznych przeł,ą,cznikó,w Cherry MX Red.
- Ultra wytrzymał,e, programowalne klawisze zaprojektowane na co najmniej 50 milionó,w wciś,nię,ć,.
- Oddzielne, czerowne podś,wietlenie LED dla każ,dego klawisza.
- Pozł,acane wtyki USB oraz mini jack.
- Klawisze multimedialne do kontroli dź,wię,ku I medió,w.
- Dwuportowy HUB USB.

Zestaw z myszkąNie
InterfejsUSB
PołączeniePrzewodowe
KolorCzarny
Pozostałe parametry

- Wytrzymał,oś,ć, klawiszy: 50 milionó,w wciś,nię,ć, każ,dy
- Podś,wietlenie: Każ,dy klawisz podś,wietlony prze diodę, LED
- Opcje podś,wietlenia: 4 poziomy jasnoś,ci
- Kolor podś,wietlenia: Czerwony
- Wtyki: Pokryte zł,otem wtyki USB i 2x mini jack
- Funkcje multimedialne: Wyciszenie, gł,oś,noś,ć, +/-, odtwarzanie / pauza, wybó,r ś,cież,ki
- USB Hub: Dwa porty USB 2.0
- Zł,ą,cza dź,wię,kowe: 2x 3.5mm - sł,uchawkowe oraz mikrofonowe.
- Kabel: 1,8 metra z oplotem ochronnym
- Dodatki: 4 pomarań,czowe klawisze z urzą,dzeniem uł,atwiają,cym wymianę,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 599138
Producent Qpad
Kod producenta Qpad MK-85 Klawiatura mechanic
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie
Recenzje