Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

PlusVision PlusVision N-20S

PlusVision PlusVision N-20S
7 660,98 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zdobą,dź, uwagę, sł,uchaczy oraz skorzystaj z ich peł,nego zaangaż,owania dzię,ki nowym tablicom kopiują,cym PLUS VISION z serii N-20.

Zwię,ksz efektywnoś,ć, każ,dego spotkania –, bez wzglę,du na jego rodzaj i rangę,. Tablica kopiują,ca N-20S pozwala w cią,gu kilku chwil zapisać, w pamię,ci urzą,dzenia USB obraz z tablicy w wygodnym formacie .pdf, .jpg lub .png

Najważ,niejsze funkcje: ,

 • Moż,liwoś,ć, wydrukowania obrazu bezpoś,rednio z tablicy
 • Do dział,ania tablicy nie jest wymagany komputer
 • Urzą,dzenie kopiuje zapisane treś,ci (w kolorze) na pamię,ci typu USB
 • Zapis danych moż,liwy jest ró,wnież, bezpoś,rednio na serwerze lub dowolnym komputerze w sieci
 • Dzię,ki wbudowanej pamię,ci i ł,ą,cznoś,ci LAN moż,e stanowić, sieciowy serwer danych zapisanych na tablicy podczas spotkań,
 • Moż,liwoś,ć, skanowania i zapisywania treś,ci bezpoś,rednio na smartphonie ,
 • Powierzchnia suchoś,cieralna do pisania tradycyjnymi, kolorowymi markerami
 • Magnetyczna powierzchnia tablicy umoż,liwia przyczepienie papierowych notatek
 • Wydruk kolorowy lub czarno - biał,y
 • Iloś,ć, stron: 2
 • Powierzchnie tablicy kopiują,cej mogą, być, przewijane rę,cznie
 • Moż,liwoś,ć, montaż,u na ś,cianie
 • Opcjonalny statyw z podstawą, jezdną, z pó,ł,ką, na drukarkę, lub bez pó,ł,ki
 • Gruboś,ć, tablicy został,a zmniejszona wzglę,dem modelu M-12W o 40%, dzię,ki czemu po zamontowaniu zajmuje prawię, poł,owę, mniej miejsca w gabinecie
 • Ekologia pł,yną,ca nie tylko z oszczę,dnoś,ci papieru, ale i niskiego poboru prą,du (zaledwie 12W)
WymiaryNiestandardowe
Wymiary

Obszar roboczy: 1280 x 900 mm
Wymiar ze stojakiem: 1480 x 675 x 1947 mm

PowierzchniaBrak danych
MagnetycznaTak
SuchościeralnaTak
Akcesoria w zestawie

Markery suchoś,cieralne, gą,bka, zasilacz, kabel USB (3m), instrukcja obsł,ugi, instrukcja montaż,u, CD-ROM (sterownik TWAIN, instrukcja obsł,ugi PDF, oprogramowanie PLUS Toolbox), uchwyt na drukarkę,, ś,cienne uchwyty mocują,ce

Akcesoria opcjonalne

Stojak

Pozostałe parametry

Iloś,ć, stron: 2
Przewijanie stron : Automatyczne / rę,czne
Metoda odczytu: Czujniki CCD
Ź,ró,dł,o ś,wiatł,a: LED
Rozdzielczoś,ć, wydruku: 300 dpi
Format zapisu plikó,w: PDF, JPG, PNG
Porty USB:
 ,- 2 x typu A (dla drukarki i pamię,ci USB)
 ,- 1 x typu B (dla poł,ą,czenia z komputerem)

Waga20 kg
Specyfikacja techniczna

Obszar roboczy
1280 x 900 mm (N-20S)
1780 x 900 (N-20W)
Iloś,ć, stron 2
Przewijanie stron ,
Automatyczne / rę,czne
Metoda odczytu ,
Czujniki CCD
Ź,ró,dł,o ś,wiatł,a ,
LED
Rozdzielczoś,ć, wydruku ,
300 dpi
Rodzaj wydruku ,
Kolorowy / czarno - biał,y
Format zapisu plikó,w ,
PDF, JPG, PNG
Porty USB ,
2 x typu A (dla drukarki i pamię,ci USB)
1 x typu B (dla poł,ą,czenia z komputerem)
Zuż,ycie energii  ,40W / 5W (stand-by)

Zasilanie

100 –, 240 V, 50 –, 60 Hz

Kompatybilność ze standardami komputerowymi

Windows 2000 Professional (Service Pack 4 i pó,ź,niejsze), Windows XP (Service Pack 2 i pó,ź,niejsze), Windows Vista (32-bit)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 441282
Producent PlusVision
Kod producenta PlusVision N-20S
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie
Recenzje