Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Philips Słuchawki S2BK/00

Philips Słuchawki S2BK/00

Kod: 988363

564,57 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Najwyż,sza jakoś,ć, dź,wię,ku i wykonania
Sł,uchawki Fidelio S2 firmy Philips został,y precyzyjnie wykonane, tak aby uzyskać, naturalne, zró,wnoważ,one brzmienie —, peł,ne dź,wię,kowych detali i zgodne z zamierzeniami twó,rcó,w. Lekka i wytrzymał,a konstrukcja umoż,liwia wygodne sł,uchanie muzyki w doskonał,ej jakoś,ci w podró,ż,y.
 ,
Dź,wię,k wysokiej rozdzielczoś,ci oddaje muzykę, w najczystszej formie
Dź,wię,k wysokiej rozdzielczoś,ci oznacza najwyż,szą, jakoś,ć, brzmienia —, oddaje on charakter oryginalnych nagrań, studyjnych wierniej niż, formaty CD (16 bitó,w/44,1 kHz). Ta bezkompromisowa jakoś,ć, dź,wię,ku jest najlepszym towarzyszem mił,oś,nikó,w muzyki. Sł,uchawki Fidelio speł,niają, najostrzejsze standardy w zakresie jakoś,ci dź,wię,ku. Niezależ,nie od tego, czy sł,uchasz kolekcji nagrań, wysokiej rozdzielczoś,ci czy bardziej tradycyjnych ź,ró,deł, dź,wię,ku, wygł,adzenie wysokich czę,stotliwoś,ci i rozszerzenie ich zakresu powoduje, ż,e dzię,ki sł,uchawkom z serii Fidelio sł,uchanie muzyki staje się, bardziej przyjemne.

13,5-milimetrowe przetworniki neodymowe o duż,ej mocy zapewniają, wyją,tkową, jakoś,ć, dź,wię,ku
Każ,dy przetwornik gł,oś,nika jest starannie wybrany, dostrojony i przetestowany przed dopasowaniem, aby zapewnić, najbardziej zró,wnoważ,ony, naturalny dź,wię,k. 13,5-milimetrowe przetworniki wykorzystują, magnesy neodymowe o duż,ej mocy, aby zagwarantować, gł,ę,bokie tony niskie, wysoką, klarownoś,ć, pasma ś,rodkowego oraz czystą, reprodukcję, tonó,w wysokich.

Odporna na zadrapania bł,yszczą,ca powł,oka daje dodatkową, ochronę,
Ochronę, ergonomicznie wyprofilowanym elementom nausznym zapewnia elegancka, bł,yszczą,ca powł,oka w klasycznym czarnym kolorze. Dzię,ki niej sł,uchawki zyskują, nie tylko wyją,tkowy wyglą,d, ale ró,wnież, trwał,oś,ć, i odpornoś,ć, na zarysowania. Powł,oka ochronna sprawia, ż,e sł,uchawki moż,na ł,atwo utrzymać, w czystoś,ci i bez problemu zabrać, ze sobą, w każ,de miejsce. Wystarczy je przetrzeć,, a bę,dą, wyglą,dać, jak nowe.

Warstwowe przetworniki sterowane ruchem zapewniają, czystą, reprodukcję, tonó,w wysokich
Warstwowe przetworniki sterowane ruchem (LMC) mają, wielowarstwową, membranę, polimerową,, w któ,rej umieszczono warstwę, tł,umią,cego ż,elu. W przeciwień,stwie do tradycyjnych jednowarstwowych przetwornikó,w, któ,re przy wysokich czę,stotliwoś,ciach są, sztywne i reprodukują, niekontrolowaną, i nienaturalną, barwę, dź,wię,ku, wiele warstw przetwornikó,w LMC tworzy elastyczną, powierzchnię,, któ,ra utrzymuje kształ,t warstwy ż,elu. Ż,el pochł,ania i tł,umi cał,ą, nadmierną, energię,, co zapewnia gł,adkie i bardziej pł,askie pasmo przenoszenia, a co za tym idzie bardziej zbalansowany, naturalny i czystszy zakres wysokich czę,stotliwoś,ci.

Wybó,r trybu sł,uchania muzyki lub rozmowy telefonicznej za pomocą, pilota i mikrofonu na przewodzie
Sł,uchawki douszne Fidelio S2 wyposaż,one są, w mikrofon i pilot na przewodzie, dzię,ki czemu moż,na w prosty sposó,b przeł,ą,czać, się, pomię,dzy muzyką, i poł,ą,czeniami. Bą,dź, zawsze w kontakcie z waż,nymi osobami, mają,c stale dostę,p do muzyki.

Specjalnie skonstruowana metalowa obudowa redukuje drgania i rezonans
Metalowa obudowa został,a drobiazgowo dopracowana, aby zmniejszyć, rezonans i drgania oraz zapewnić, precyzyjne odwzorowanie dź,wię,ku z niespotykaną, iloś,cią, szczegó,ł,ó,w.

Ergonomiczne sł,uchawki doskonale pasują, i rozpraszają, nagromadzone ciś,nienie

Sł,uchawki Fidelio S2 mają, ergonomiczny kształ,t, któ,ry dopasowuje się, do naturalnego kształ,tu ucha i rozprasza nagromadzone ciś,nienie. Lekka konstrukcja ze stopu miedzi i wysokiej jakoś,ci materiał,y zapewniają, dł,ugotrwał,y komfort i pozwalają, czerpać, peł,ną, przyjemnoś,ć, ze sł,uchania muzyki.
 ,
Mię,kki i wytrzymał,y pł,aski przewó,d zapobiega plą,taniu się, sł,uchawek
Każ,dy element sł,uchawek dousznych Fidelio został, skrupulatnie zaprojektowany, aby zawsze zapewniał,y one wyją,tkową, radoś,ć, ze sł,uchania. Innowacyjny, dwukolorowy pł,aski przewó,d —, wykonany z wysokiej jakoś,ci wytrzymał,ego, stylowego materiał,u —, nie plą,cze się,, umoż,liwiają,c sł,uchanie muzyki w ruchu, bez straty czasu na rozplą,tywanie sł,uchawek. Rozwią,zanie w każ,dym calu inteligentne, bezproblemowe i proste.

Wyją,tkowo mię,kkie, silikonowe koń,có,wki w 5 rozmiarach zapewniają, wygodę, i doskonał,e dopasowanie
Sł,uchawki douszne Fidelio S2 są, wyposaż,one w 5 par akustycznie szczelnych silikonowych koń,có,wek, któ,re zapewniają, doskonał,e dopasowanie i wygodne noszenie przez dł,uż,szy czas.
 ,
Etui ochronne umoż,liwia przechowywanie sł,uchawek, gdy nie są, uż,ywane
Sł,uchawki douszne Fidelio są, wyposaż,one w stylowe etui ochronne. Etui wykonano ze specjalnie uformowanej pianki EVA, dzię,ki czemu sł,uchawki Fidelio są, w nim bezpieczne i stylowo się, prezentują,.
 , , ,
Lekka i trwał,a zewnę,trzna obudowa ze stopu miedzi
Konstrukcja pó,ł,zamknię,ta dla zró,wnoważ,enia dź,wię,ku i wzbogacenia basó,w
Konstrukcja pó,ł,zamknię,ta w poł,ą,czeniu z duż,ymi przetwornikami doskonał,ej jakoś,ci zapewnia wzbogacony bas. Został,a zoptymalizowana, aby zapobiegać, utracie dź,wię,ku. Przednie kanał,y korekcji ciś,nienia zapewniają, bardziej zró,wnoważ,ony i naturalny dź,wię,k, minimalizują,c efekt zamknię,cia, aby wraż,enia ze sł,uchania był,y bardziej naturalne.
 , , ,
2 piankowe koń,có,wki Comply™, zapewniają, wygodne dopasowanie i redukcję, szumó,w z otoczenia
Zwię,ksz przyjemnoś,ć, ze sł,uchania muzyki dzię,ki doł,ą,czonym piankowym koń,có,wkom Comply™, dostę,pnym w dwó,ch rodzajach. Dopasowane koń,có,wki z serii S utrzymują, sł,uchawki w miejscu i zapewniają, wygodę, przez cał,y dzień,, a koń,có,wki z serii Ts skutecznie odcinają, sł,uchacza od szumu otoczenia, pozwalają,c na wył,ą,czenie się, ze ś,wiata i skupienie się, wył,ą,cznie na muzyce.

KonstrukcjaDouszne
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuBrak
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja22 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)5 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)40000 Hz
Czułość107 dB
MikrofonNie
Długość przewodu1.2 m
KolorCzarny
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 988363
Producent Philips
Kod producenta S2BK/00
EAN 6923410719307
Strona www http://www.philips.pl
Recenzje