Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Philips GŁOŚNIK BT2500B BLUETOOTH BEZPRZEWODOWY

Philips GŁOŚNIK BT2500B BLUETOOTH BEZPRZEWODOWY
111,59 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zabierz muzykę, ze sobą,
Doskonał,y dź,wię,k w smukł,ej obudowie, któ,ra zmieś,ci się, wszę,dzie. Ponadto o jakoś,ci ś,wiadczy stylowe wzornictwo i aluminiowe pokrę,tł,o.

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzię,ki technologii Bluetooth
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna kró,tkiego zasię,gu, solidna i energooszczę,dna. Technologia ta umoż,liwia ł,atwą, bezprzewodową, komunikację, z urzą,dzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urzą,dzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzię,ki temu moż,na w prosty sposó,b odtwarzać, bezprzewodowo ulubioną, muzykę, lub dź,wię,k z filmu bą,dź, gry.
 , , ,
Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia gł,oś,ny, wolny od zniekształ,ceń, dź,wię,k
Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na sł,uchanie muzyki z wyż,szym poziomem gł,oś,noś,ci —, nawet przy niskim stanie nał,adowania baterii. Umoż,liwia odbieranie przez urzą,dzenie sygnał,ó,w wejś,ciowych z zakresu 300–,1000 mV i zapobiega uszkodzeniom gł,oś,nikó,w w nastę,pstwie zniekształ,ceń, dź,wię,ku. Gł,oś,nik korzysta ze specjalnego ogranicznika IC. Ogranicznik monitoruje sygnał, dź,wię,kowy przechodzą,cy przez wzmacniasz i utrzymuje wartoś,ci graniczne w jego paś,mie, zapobiegają,c zniekształ,ceniom dź,wię,ku spowodowanym przez obcinanie pasma i jednocześ,nie zachowują,c ż,ą,dany poziom gł,oś,noś,ci. Zdolnoś,ć, gł,oś,nika do osią,gania wartoś,ci granicznych spada wraz ze zuż,yciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywoł,ane brakiem energii w baterii.
 , ,
Wbudowany mikrofon umoż,liwia prowadzenie rozmó,w telefonicznych w trybie gł,oś,nomó,wią,cym
Dzię,ki wbudowanemu mikrofonowi gł,oś,nik ten moż,e ró,wnież, dział,ać, jako zestaw gł,oś,nomó,wią,cy. W momencie nadejś,cia poł,ą,czenia przychodzą,cego muzyka jest wstrzymywana i moż,na rozmawiać, przez gł,oś,nik. Sprawdza się, to doskonale zaró,wno w przypadku rozmó,w sł,uż,bowych, jak i prywatnych.
 , ,
Wbudowany akumulator umoż,liwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu
Podkrę,ć, gł,oś,noś,ć, —, kiedy i gdzie chcesz. Wbudowany akumulator pozwala cieszyć, się, ulubioną, muzyką, bez koniecznoś,ci walki z plą,czą,cymi się, przewodami zasilają,cymi i ucią,ż,liwego poszukiwania gniazdka. Dzię,ki moż,liwoś,ci przenoszenia moż,esz cieszyć, się, wspaniał,ą, muzyką, w każ,dym miejscu.
 , , ,
Wejś,cie audio umoż,liwia ł,atwe podł,ą,czanie do niemal dowolnego urzą,dzenia elektronicznego

SystemMono
PrzeznaczenieMuzyka
Stacja dokującaNie
RegulatoryBrak danych
Moc głośników (sumaryczna)3 W
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza3,5 mm minijack
ZasilanieAkumulator wbudowany
Akcesoria w zestawie

- Przewó,d USB do ł,adowania za pomocą, komputera
- Broszura gwarancyjna (cał,y ś,wiat)
- Instrukcja szybkiej instalacji

KolorCzarny
Wymiary

101 ,x ,101 ,x ,34  ,mm

Waga0.22 kg
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 969173
Producent Philips
Kod producenta BT2500B/00
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.philips.pl
Recenzje